Krukaroon: เนื้อหาวิชาวิชาประวัติศาสตร์ไทย ส 32104 ชั้น ม.5

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

เนื้อหาวิชาวิชาประวัติศาสตร์ไทย ส 32104 ชั้น ม.5

ขอบข่ายเนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
วิชาประวัติศาสตร์ไทย ภาคเรียนที่ 2


ก่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 2 คลิกอ่านข้างล่างนี้นะครับ แล้วนักเรียนจะได้คะแนนดีดี๋ดี
*****  คลิกอ่านเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในแต่ละรัชกาลสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  

       หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ภูมิปัญญาไทย     4 คาบ  10  คะแนน
       สาระการเรียนรู้ -ความหมายและความสำคัญของภูมิปัญญาไทยวัฒนธรรมไทย
                          -ประเภทของภูมิปัญญาไทย
                          -คลิกทำแบบทดสอบ ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ได้ที่นี่
       หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เบ้าหลอมวัฒนธรรม  12  คาบ  15  คะแนน
       สาระการเรียนรู้ -อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกที่มีต่อสังคมไทย 
                          -งานสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนถึงปัจจุบัน
                          -คลิกทำแบบทดสอบ ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ได้ที่นี่     
       หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 มามีส่วนร่วมกันเถอะ   10  คาบ  20  คะแนน
       สาระการเรียนรู้ - วิถีชีวิตคนไทยอยู่รอดด้วยภูมิปัญญาไทย/ท้องถิ่น
                          - แนวทางและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
                          -คลิกทำแบบทดสอบ ชุดที่ 5 ชุดที่ 6 ได้ที่นี่
       หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 บุคคลสำคัญ    10  คาบ  15  คะแนน
                          -คลิกทำแบบทดสอบ ชุดที่ 7 ชุดที่ 8 ได้ที่นี่
       สาระการเรียนรู้ -ผลงานของบุคคลสำคัญชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยและชาติไทยสมัยราชวงศ์จักรี

       หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  บูรณาการ    2  คาบ   10  คะแนน
       สอบปลายภาค                                    30  คะแนน


  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ภูมิปัญญาไทย     4 คาบ  10  คะแนน
       สาระการเรียนรู้ -ความหมายและความสำคัญของภูมิปัญญาไทยวัฒนธรรมไทย
                          -ประเภทของภูมิปัญญาไทย

                          -บทเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
                          -บทเรียนสำเร็จรูปใช้ศึกษาประกอบ 
                          -บทเรียน CAI ใช้ศึกษาประกอบ 
ความหมายวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย
มนุษย์กับวัฒนธรรม 
สังคมกับวัฒนธรรม
วัฒนธรรมไทยในปัจจุบัน
ลักษณะและการจัดแบ่งสาขาของภูมิปัญญาไทย
ครบเครื่องเรื่องภูมิปัญญาไทย
ภูมิปัญญาไทย
ประเภทของภูมิปัญญาไทย หน้า 2
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เบ้าหลอมวัฒนธรรม  12  คาบ  15  คะแนน
       สาระการเรียนรู้ -อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกที่มีต่อสังคมไทย 
                          -งานสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนถึงปัจจุบัน

อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกที่มีต่อสังคมไทย
อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อวัฒนธรรมไทย
การสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย
การสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 2

บทเรียนอีเลิ่นนิ่งภูมิปัญญาไทย
สุภาษิตไทย

ความหมายของสุภาษิต/สำนวน

ตัวอย่างผลงานนักเรียนเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
บทเรียนครูเพ็ญนภาเรื่องภูมิปัญญาไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 มามีส่วนร่วมกันเถอะ   10  คาบ  20  คะแนน
       สาระการเรียนรู้ - วิถีชีวิตคนไทยอยู่รอดด้วยภูมิปัญญาไทย/ท้องถิ่น
                          - แนวทางและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

แนวทางและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 บุคคลสำคัญ    10  คาบ  15  คะแนน       สาระการเรียนรู้ -ผลงานของบุคคลสำคัญชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์วัฒนธรรม ไทยและชาติไทยสมัยราชวงศ์จักรี

บุคคลสำคัญที่มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ไทย หน้า 2  หน้า 3  หน้า 4


ข้างล่างนี้อยู่ระหว่างการจัดทำครับ

       -พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

       -พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
       -พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
           -วัดที่ทรงสร้างในสมัยนี้ได้แก่.......................................
           -วัดที่ทรงปฏิสังขรณ์ในสมัยนี้ มีลักษณะศิลปของชาติ..จีน..เข้ามาผสมผสาน
           -วัดใดที่รัชกาลที่ 3 ควบคุมการก่อสร้างด้วยพระองค์เอง ได้แก่..วัดอรุณราชวราราม
           -กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ หรือ "เจ้าสัว" เป็นพระนามที่ใช้เรียกก่อนขึ้นครองราชย์ของพระมหากษัตริย์พระองค์ใด  รัชกาลที่ 3
           -สินค้าที่สำเภาไทยนำไปค้าขายกับชาติจีน ได้แก่.ของป่า
           -สินค้าที่นำกลับมาจากจีน ได้แก่..ผ้าแพร,ธูป,เครื่องเคลือบ,ตุ๊กตาจีน ฯ          
       -พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
       -พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
       -พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
       -พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
       -พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
       -พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ภาคเรียนที่ 2/2554

คลิกเข้าทำแบบทดสอบครั้งที่ 1 ชั้น ม. 5 ได้ที่นี่ครับ

คลิกเข้าสู่ blog วิชาประวัติศาสตร์ ส 32103 ที่นี่ครับขอบข่ายเนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
วิชาประวัติศาสตร์ไทย ภาคเรียนที่ 1

    
       หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
       หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
       หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
       หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

       หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  บูรณาการ    2  คาบ   10  คะแนน
       สอบปลายภาค                                    30  คะแนน
 ข้อมูลด้านล่างนี้เป็นของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554


การนับศักราชและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

การนับและการเทียบศักราช

การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์แบบสากลและแบบไทย

แบบทดสอบ

แบบทดสอบชุดที่ 2

การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์

การทำโครงงานอย่างง่าย

ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น

แบบทดสอบกรุงรัตนโกสินทร์ 5 ข้อ

ชุดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทยพร้อมแบบทดสอบ

ประวัติศาสตร์ชาติไทย สมัย ร.4-6
แบบทดสอบ

การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475

บทเรียนประวัติศาสตร์ ตอนที่ 1-56

แบบทดสอบชุดที่ 1 เรื่องประวัติศาสตร์สากล

แบบทดสอบชุดที่ 2 เรื่องประวัติศาสตร์สากล

แบบทดสอบชุดที่ 3 เรื่องประวัติศาสตร์สากล

แบบทดสอบชุดที่ 4 เรื่องประวัติศาสตร์สากล

แบบทดสอบชุดที่ 5 เรื่องประวัติศาสตร์สากล

แบบทดสอบชุดที่ 6 เรื่องประวัติศาสตร์สากล

แบบทดสอบชุดที่ 7 เรื่องประวัติศาสตร์สากล

แบบทดสอบชุดที่ 8 เรื่องประวัติศาสตร์สากล

แบบทดสอบชุดที่ 9 เรื่องประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

แบบทดสอบชุดที่ 10 เรื่องประวัติศาสตร์ไทย

คลิกเข้่าทำแบบทดสอบที่นี่

คลิกเข้าทำแบบทดสอบหน่วยที่ 1 

ประวัติการเสียดินแดนทั้ง 14 ครั้งของไทย


นักเรียนชั้น ม.5 คลิกเข้าทำแบบฝึกหัดด้านล่างนี้ครับ
คลิกเข้าศึกษา ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พร้อมทดลองทำแบบทดสอบได้ที่นี่

ติดต่อขอคัดลอก VCD เรื่องประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ด้านการเมือง การปกครอง ได้ที่ครูกาุรุณย์  ห้อง 421

------------------------------------------------------------------------------------------


นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon