Krukaroon: เนื้อหาสาระวิชาก้าวทันโลกศึกษา 2 (กฎหมายที่ประชาชนควรรู้)

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

เนื้อหาสาระวิชาก้าวทันโลกศึกษา 2 (กฎหมายที่ประชาชนควรรู้)

                                     โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้
                                 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 - ความหมาย ความสำคัญ ที่มา ประเภทองค์ประกอบของ              
                            กฎหมาย 
                           - วิวัฒนาการ การจัดทำ การบังคับใช้  การยกเลิกกฎหมาย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 - กฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
                             -กฎหมายทะเบียนราษฎร
                             -กฎหมายการเกณฑ์ทหาร
                             -กฎหมายการศึกษา
                             -กฎหมายเลือกตั้ง
                             -กฎหมายพรรคการเมือง
                             -กฎหมายอื่น ๆ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 -กฎหมายหลักที่ใช้ปกครองประเทศ
                           -กฎหมายรัฐธรรมนูญ
                           -พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
                           -ปัญหาการใช้กฎหมาย ความจำเป็นที่จะต้องรู้และปฏิบัติตนตามกฎหมาย 
                                            

กฎหมายขับไม่โทร/โทรไม่ขับ
ความหมาย ประเภทของกฎหมาย แบบทดสอบที่ 1  สมัครสมาชิกก่อนนะครับ
ความ หมาย ระบบ ความสำคัญของกฎหมาย  แบบทดสอบที่ 2
แบบทดสอบที่ 3 ที่มาของกฎหมายเติมคำ
 แบบทดสอบชุดรวม
การครอบครองปรปักษ์
การประกันตัวผู้ต้องหา
ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก
อายุความ
การแย่งการครอบครอง ที่ดิน
การซื้อขายที่ดิน
การซื้อขายที่ดิ
พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์
สิทธิมนุษยชนในโรงเรียน
พินัยกรรม
พินัยกรรมตอน 2
แผนก คดีอาญานักการเมือง 1
แผนก คดีอาญานักการเมือง 2
แผนก คดีอาญานักการเมือง 3
การ์ตูน เรื่องคดีอาญาและผู้เกี่ยวข้อง
สิทธิ ของผู้ต้องหาและจำเลย
พินัยกรรม และการจัดการมรดก
ต้องโทษคดีอาญา
ดคี แพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
เป็น ใบ้หูหนวกเป็นพยานได้
เมื่อ เป็นจำเลยในคดีแพ่
การ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ศาลยุติธรรม 3 ชั้น
พยานเบิกความ
 พินัยกรรมและการจัดการมรดก
ฉันคือผู้จัดการมรดก
ลิขสิทธิหัวใจ
การตั้งทนายขอแรง
พระ บิดาแห่งกฎหมายไทย
ศาลชำนัญ พิเศษคืออะไร
ล้ม ละลายต้องที่นี่
คดีมโนสาเร่
ขอประกันตัวซ้ำกับหลักทรัพย์เดิม
วิวัฒนาการของกฎหมาย ไทย
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
วิวัฒนาการของ กฎหมายไทยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไป
ฝึกทำแบบทดสอบกฎหมายเบื้องต้น
บทเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1  
แบบทดสอบกฎหมายหน่วยที่ 1 เลือกข้อถูกผิด
แบบทดสอบกฎหมายหน่วยที่ 1 แบบเติมคำ

คลิกทำแบบทดสอบหน่วยที่ 1
นิติกรรม สัญญาและการละเมิด
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ประมวลรัษฎากร
ประมวลกฎหมายที่ดิน
ebook วิชากฎหมายม.รามคำแหง 
กฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนppt

ลัีกษณะของกฎหมายอาญา
กฎหมายแพ่ง
กฎหมายแพ่งลักษณะครอบครัว
กฎหมายว่าด้วยการหมั้นการสมรส
พระราชบัญญัติชื่อบุคคล 2505


แบบทดสอบ 1-6 เป็นแบบทดสอบประเมินตนเอง


คลิกเข้าทำแบบทดสอบ

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon