Krukaroon: ธันวาคม 2010

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553

                  สนอง"ชินวรณ์"ไม่รับเด็กฝากการเมือง


นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันเข้า เรียนสูงในเขตกรุงเทพฯและต่างจังหวัด จำนวน 21 คน เรื่องการรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน (สพฐ.) ประจำปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ว่า ที่ประชุมได้ข้อสรุปร่วมกันในการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการรับนักเรียน ได้แก่ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้ปรับแก้ วิธี การรับนักเรียนที่จบชั้น ม.3 โรงเรียนเดิมไม่ให้เข้าเรียนชั้น ม.4 ได้โดยอัตโนมัติเหมือนที่ผ่านมา แต่จะให้รับนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสมเข้าเรียน และเปิดสอบคัดเลือกนักเรียนที่จบจากโรงเรียนอื่น เข้าเรียนได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนรับทั้งหมด โดยการสอบคัดเลือกอาจจะใช้ผลคะแนนสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้น ฐาน (โอเน็ต) หรือใช้ข้อสอบทางวิชาการของแต่ละโรงเรียน ส่วนนักเรียนโรงเรียนเดิมที่เหลือให้เขตพื้นที่การศึกษาจัดหาที่เรียนต่อให้ ตามความเหมาะสมในสายสามัญหรือสายอาชีพ โดยต้องมีการวางแผนการรับนักเรียนร่วมกันในสถานศึกษาทุกสังกัด

รัฐมนตรี ว่าการ ศธ.กล่าวต่อว่า การรับนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันเข้าเรียนสูงให้รับ ตามแผนการรับนักเรียนปีการศึกษา 2554 โดยให้มีการสอบคัดเลือกเพียงรอบเดียว และให้ปรับแผนการรับนักเรียนในชั้น ม.1 และ ม.4 ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของโรงเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ไปเรียนต่อ ม.1 ในโรงเรียนดีใกล้บ้าน หรือโรงเรียนดีประจำตำบล และโรงเรียนเอกชน เป็นต้น นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบ การกำหนดจำนวนนักเรียนต่อห้องเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 รับได้ 40 คน หากจำเป็นรับเพิ่มได้ไม่เกิน 50 คน ส่วนโรงเรียนมัธยมที่เปิดห้องเรียนพิเศษ เช่น หลักสูตรอิงลิชโปรแกรม มินิอิงลิชโปรแกรม ให้รับได้ห้องเรียนละ 30 คน ส่วนหลักสูตรพิเศษอื่นๆ หากจำเป็นรับเพิ่มได้ไม่เกิน 40 คนต่อห้องเรียน

"โรงเรียนที่มี อัตราการแข่งขันเข้าเรียนสูง 369 แห่งทั่วประเทศ จะต้องกำหนดแผนการรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ให้ชัดเจน สอดรับกับบริบทของโรงเรียน และต้องรับนักเรียนรอบเดียว โดยจะต้องเสนอแผนให้เขตพื้นที่การศึกษาเห็นชอบด้วย" นายชินวรณ์กล่าว และว่า ในที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาร่างประกาศ สพฐ.เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.ประจำปีการศึกษา 2554 โดยได้มอบให้ สพฐ.ไปปรับปรุงถ้อยคำตามข้อสรุปของที่ประชุมวันนี้ และให้เสนอที่ประชุมองค์กรบริหารหลักของ ศธ.ให้ความเห็นชอบ จากนั้นให้ สพฐ.ไปดำเนินการลงนามประกาศใช้ต่อไป ทั้งนี้ ตนจะได้เชิญเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันเข้าเรียนสูงมาทำความเข้าใจ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจว่าปีนี้จะไม่มีการรับเด็กฝาก หรือเรียกเก็บเงินแป๊ะเจี๊ยะ ซึ่งตนมั่นใจว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆ

ด้านนายวิชัย ศรีสัตย์รสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ตนปฏิบัติตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการ ศธ.ทุกเรื่อง โดยเฉพาะการกำหนดสัดส่วนนักเรียนต่อห้องเรียนไม่เกิน 50 คน ทำได้ไม่มีปัญหา ถ้านโยบาย ศธ.ชัดเจนเช่นนี้ แนวทางปฏิบัติของโรงเรียนดีเด่นดังทั้ง 369 โรงเรียน ก็ควรชัดเจนด้วย และควรประกาศให้สาธารณชนรับทราบ ตนเชื่อว่า ผู้ปกครองจะเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตาม

นายชัยรัตน์ หลายวัชระกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จ.หนองคาย กล่าวว่า นโยบายการรับนักเรียนที่หารือกันวันนี้ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเดิมที่ สพฐ.ปฏิบัติอยู่แล้ว เพียงแต่ปีนี้ชัดเจนขึ้นว่ารัฐมนตรีว่าการ ศธ.มีนโยบายให้การรับนักเรียนยืดหยุ่นระหว่างการรับนักเรียนในเขตพื้นที่ฯ และนอกเขตพื้นที่ฯ ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน และให้รับนักเรียนต่อห้องไม่เกิน 50 คน ส่วนกรณีการรับนักเรียน ม.4 จากที่จบชั้น ม.3 โรงเรียนเดิมนั้น มีนโยบายว่า ถ้าที่นั่งเรียนชั้น ม.4 น้อยกว่าจำนวนนักเรียนที่จบ ม.3 จากโรงเรียนเดิม ให้คัดออกได้ไม่เกิน 20% เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนโรงเรียนอื่นสอบเข้ามาเรียนได้ ส่วนกรณีเด็กฝากไม่มีปัญหา พร้อมปฏิบัติตาม ขอให้นโยบายการเมืองชัดเจน และทำความเข้าใจกับนักการเมืองในพรรคเดียวกันให้ชัดเจน ถ้าทำได้โรงเรียนก็พร้อมปฏิบัติตาม


ข้อมูลจาก http://www.google.co.th/ วันที่ 19 ธ.ค. 2553

พฤติกรรมที่ต้องร่วมมือกันปรับปรุง

ข้อมูลจากการสำรวจ ภาคเรียนที่ 1/2553

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553

100 อันดับโรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศไทย ปี 2553

           100 อันดับโรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศไทยปี 2553
 
ผล การจัด อันดับโรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2553
 โดย พิจารณาจาก โอลิมปิกวิชาการ O-net โควตา รับตรง admission แพทย์ กสพท
 ทุน รัฐบาล ทุน กพ ทุน พสวท. และ อื่นๆ
    
                                         
                        1. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
                        2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
                        3. โรงเรียนบดิทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
                        4. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
                        5. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา
                        6. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
                        7. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง
                        8. โรงเรียนสตรีวิทยา
                        9. โรง เรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
                        10.โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

                            11.โรงเรียน อุดรพิทยานุเราล จ.อุดรธานี                         12.โรง เรียนอัสสัมชัญ
                        13.โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
                        14.โรงเรียน สาธิต ม.เชียงใหม่
                        15.โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
                        16. โรงเรียน สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                        17.โรงเรียนปรินส์ รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่
                        18.โรงเรียน เบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช
                        19.โรงเรียน ยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
                        20.โรงเรียน เทพศิรินทร์
                        21.โรงเรียน สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย
                        22.โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี
                        23.โรงเรียน นครสรรค์
                        24.โรงเรียน พิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี
                        25.โรงเรียนสตรีวิทยา 2

                        26.โรงเรียน สาธิต ม.ขอนแก่น
                        27.โรงเรียนจุฬาภรณ์ราช วิทยาลัย จ.ตรัง
                        28.โรงเรียน ขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น
                        29. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                        30.โรง เรียนพิริยาลัย จ.แพร่
                        31.โรงเรียนราชวินิตบาง แก้ว
                        32.โรงเรียน สุราษฎร์ธานี
                        33.โรงเรียน พรหมานุสรณ์ จ.เพรชบุรี
                        34.โรงเรียน ภูเก็ตวิทยาลัย
                        35.โรงเรียน โยธินบูรณะ
                        36.โรงเรียน สาธิต ม.สงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี
                        37.โรงเรียน กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
                        38.โรงเรียน สวนกุหลาบ วิทยาลัย จ.นนทบุรี
                        39.โรงเรียนเบญจม ราชูทิศ จ.ราชบุรี
                        40.โรงเรียน หอวัง
                        41.โรงเรียน แก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น
                        42.โรงเรียนอัสสัม ชัญ สมุทรปราการ
                        43. โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน
                        44.โรงเรียนสุราษฎร์ พิทยา
                        45. โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
                        46.โรง เรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา
                        47.โรงเรียนคณะ ราษฎรบำรุง จ.ยะลา
                        48.โรงเรียน ศึกษานารี
                        49.โรงเรียน เฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก
                        50.โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร
                        51.โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน
                        52.โรงเรียน ร้อยเอ็ด วิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด
                        53.โรงเรียนนารี รัตน์ จ.แพร่
                        54.โรงเรียน สิรินธร จ.สุรินทร์
                        55.โรงเรียน มหาวชิราวุธ จ.สงขลา
                        56.โรงเรียน บุรีรัมย์พิทยาคม จ.บุรีรัมย์
                        57.โรงเรียนจุฬา ภรณ์ราชวิทยาลัย จ.สตูล
                        58.โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี 2 )
                        59.โรงเรียนมาแตร์เดอี วิทยาลัย
                        60.โรงเรียน ดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
                        61.โรงเรียน ลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง
                        62.โรงเรียน สระบุรีวิทยาคม
                        63.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้า
                        64.โรงเรียน ระยองวิทยาคม
                        65.โรงเรียน ชลราษฎร์อำรุง
                        66.โรงเรียน พัทลุง
                        67.โรงเรียน พิษณุโลกวิทยาคม
                        68.โรงเรียน เซนต์โยแซฟคอนแวนต์
                        69.โรงเรียนบูรณะ รำลึก จ.ตรัง
                        70.โรงเรียน สุรศักดิ์มนตรี
                        71.โรงเรียน กำแพงเพชรพิทยาคม
                        72.โรงเรียนทวีธาภิเศก
                        73.โรงเรียน สาธิต ม.ราชภัฎนครปฐม
                        74.โรงเรียนจุฬา ภรณ์ราชวิทยาลัย จ.มุกดาหาร
                        75.โรงเรียน มารี ย์วิทยา จ.นครราชสีมา
                        76.โรงเรียนสกลราชวิทยานุ เราล
                        77.โรงเรียน สารคามวิทยาคม จ.มหาสารคาม
                        78.โรงเรียน สายน้ำผึ้ง
                        79.โรงเรียน เบญจมราชาลัย
                        80.โรงเรียน ราชสีมาวิทยาลัย
                        81.โรงเรียนทวีธาภิเศก

                           
82.โรงเรียน กัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีรรมราช
                        83.โรงเรียน เบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี
                        84.โรงเรียน สตรีวัดมหาพฤฒาราม
                        85.โรงเรียนชลกันยานุเราล โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
                        86.โรงเรียน เบญจมราชรังสฤษฎิ์
                        87.โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
                        88.โรงเรียน เบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี
                        89.โรงเรียน วิสุทธังษี จ.กาญจนบุรี
                        90.โรงเรียน นวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี
                        91.โรงเรียนสุรวิ ทยาคาร จ.สุรินทร์
                        92.โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จ.อุดรธานี
                        93.โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช
                        94.โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร
                        95.โรงเรียน สาธิต(พิบูลบำเพ็ญ) ม.บูรพา
                        96.โรงเรียนสตรี สมุทรปราการ
                        97.โรง เรียนอัสสัมชัญธนบุรี
                        98.โรงเรียน วัดสุทธิวราราม
                        99.โรงเรียนสวน กุหลาบวิทยาลัย รังสิต
                        100.โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย


ข้อมูลจากhttp://sw2114ep8.fix.gs/index.php?topic=99

วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2553


          แหล่งที่มาของข้อมูล http://www.thairath.co.th/content/edu/132933

วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ยาเสพติดลุกลามในโรงเรียน


  เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป และต้องยอมรับกันอย่างเปิดเผยเสียทีนะครับว่า ณ บัดนี้นั้น ยาเสพติดได้บุกทะลุทะลวงเข้ามาในโรงเรียนอย่างน่าสะพึงกลัว  นับเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ในการขยายตลาดค้ายาของเอเย่นต์ยาบ้าในจังหวัดสงขลา 
    โรงเรียนเป้าหมายที่เคยมีกรอบรอบรั้วอันเข้มแข็งเป็นอย่างมากในสมัยอดีต อันเป็นโรงเรียนชั้นนำ หรือโรงเรียนยอดนิยม กลับไม่มีการปรับกลยุทธ์กลวิธีในเชิงรุก เพื่อต่อต้าน
การทะลักเข้ามาของยาเสพติดได้  การมอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้รับผิดชอบพฤติกรรมนักเรียนโดยลำพัง นับว่าไม่ถูกต้องเป็นจุดอ่อน เป็นช่องโหว่วอย่างกว้างขวางทีเดียว  ยิ่งเรารับผิดชอบโดยแบ่งแยกแตกย่อยกันออกเป็นระดับ ม. ม.ใคร ม.มันด้วยแล้ว ยิ่งทำให้ยิ่งอ่อนแอลงไปมากมาย นี่ประการหนึ่ง
    งานเอกสารของฝ่ายพัฒนาผู้เรียนหรือฝ่ายปกครองเดิม มีล้นหลามหาศาล เรียกว่าแค่นั่งลงทำเฉพาะเอกสารกันอย่างเดียว เวลาที่มีว่างจากงานสอนก็หมดเสียแล้ว จะเอาเวลาไหนไปเดินตรวจตราตามอาคาร ห้องเรียน ห้องส้วม ห้องน้ำต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งในการกระจายและเสพยาตั้งแต่บุหรี่ กัญชายัดไส้ ตลอดถึงยาบ้าจะอยู่ที่ห้องส้วมนั่นเอง
    ในวันหนึ่ง ๆ จะมีครู อาจารย์ สักกี่คน ที่เดินไปตรวจตราพฤติกรรมของนักเรียนตามห้องน้ำห้องส้วมบ้าง ไม่ค่อยมีให้เห็น ทำไมหรือ ก็เพราะพวกเรานำงานในการตรวจตรา
อันเป็นหน้าที่ของครูอาจารย์โดยแท้โดยตรง ไปมอบหมายให้กับบุคคลที่โรงเรียนว่าจ้าง
ให้เข้ามาทำหน้าที่นี้โดยเฉพาะที่นักเรียนเรียกกันติดปากว่า "ตำรวจโรงเรียน" ท่านคิดว่า
มันถูกต้อง มันบังเกิดผลดีแล้วหรือที่มอบหน้าที่อันหนักหน่วง อันเป็นภัยที่น่าสะพึงกลัว
จากยาเสพติดไปให้กับบุคคลที่เรียกว่าตำรวจโรงเรียน ที่มีอยู่แค่สองสามคน แต่รับผิดชอบนักเรียนเกือบสี่พันคน
     นักเรียนมีคนคอยสอดส่องความเคลื่อนไหวอยู่หน้าห้องส้วม พอเห็นตำรวจโรงเรียน
มันส่งข่าวให้เพื่อนที่อยู่ภายในห้องส้วมรู้ตัว ก็จับตัวจับยาไม่ได้สักที 
     เหตุยืนยันแห่งการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียน ก็คือการตรวจยึดยาบ้าได้โดยบังเอิญจากกรณีนักเรียนคนหนึ่งมาโรงเรียนสายเป็นประจำ กว่าจะรู้ยาก็แพร่ไปตาม
เครือข่ายเกือบทุกระัดับชั้นแล้ว
     เมื่อเร็ว ๆนี้ผู้ปกครองนักเรียน เกิดข้อสงสัยในพฤติกรรมของลูกที่เปลี่ยนแปลงไป
จึงได้มาซุ่มจอดรถสังเกตการณ์อยู่ิริมรั้วโรงเรียนด้านนอก และให้แม่ของนักเรียนเข้ามา
ภายในโรงเรียน และพฤติกรรมการส่งยาก็ปรากฎต่อสายตาผู้ปกครอง ฝ่ายแม่นักเรียนก็
เข้าไปทันเหตุทันเวลา  จึงนำตัวแจ้งอาจารย์และโรงเรียนได้พิจารณาให้นักเรียนกลุ่มนี้
ออกจากโรงเรียนไปอีกกลุ่มหนึ่ง โดยไม่มีการแจ้งความอันเป็นการทำลายอนาคตของนักเรียนกลุ่มนี้ แต่ก็นั่นแหละครับหากนักเรียนกลุ่มนี้ยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรม ย้ายไปอยู่โรงเรียนอื่น ก็จะยิ่งทำใ้ห้ยาเสพติดขยายตัวในวงกว้างมากยิ่งขึ้น คิดกันดี ๆ อย่างพินิจ
พิจารณานะครับ
     เคยพูดไว้ในที่ประชุมใหญ่ไว้นานแล้วว่า มาตรการด้านการควบคุมพฤติกรรมนักเรียน
สมัยปัจจุบันต้องเป็นแบบเชิงรุก ก่อนรับนักเรียนเข้ามาต้องผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการที่ทำหน้าที่ตรวจตราโดยเฉพาะ หากมีพฤติกรรมติดยาคณะกรรมการก็จะทำเครื่องหมายกากบาทเอาไว้ และจะไม่พิจารณาให้เข้าเรียน  แต่มาตรการนี้ได้ยกเลิกไปเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้แหละครับ อันนี้แหละเป็นสาเหตุสนับสนุนการแพร่ระบาดของยาเสพติดอีกเหตุผลหนึ่ง
      ผู้ปกครองนักเรียน ครูอาจารย์ที่เคารพรักทุกท่านครับ เจตนาที่เขียนบทความนี้มิได้มีเจตนาให้ร้ายป้ายสีบุคคลใด เพียงแต่เขียนบอกเล่าในฐานะครูอาวุโส ณ ที่นี่ ด้วยความหวังดี จะได้ร่วมมือกันในการสะกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้ลดน้อยถอยลงโดยเร็ววันต่อไป
      ด้วยความเคารพครับผม

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon