Krukaroon: มีนาคม 2011

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554

ส่งงาน ม.5/10
ส่งงาน ม.5/13
ส่งงาน ม.5/8
ส่งงาน ม.5/7
ส่งงาน ม.4/13
ส่งงาน ม.4/12
ส่งงาน ม.4/11
ส่งงาน ม.4/10
ส่งงาน ม.4/9
ส่งงาน ม.4/8
ส่งงาน ม.4/7
ส่งงาน ม.4/6
ส่งงาน ม.4/5
ส่งงาน ม.4/4
ส่งงาน ม.4/3
ส่งงานม.4/2
ส่งงาน ม.4/1

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2554

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาก้าวทันโลกศึกษา ชั้น ม.4 (ห้อง 1-13) และวิชาประวัติศาสตร์ไทย ชั้น ม.5 (ห้อง 7,8,10,13)


สวัสดีครับนักเรียนชั้น ม.4 ตั้งแต่ห้อง 4/1-4/13 นักเรียนชั้น ม.5/7,8,10,13 สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาก้าวทันโลกศึกษา 1 ส31221 (ม.4)กับ วิชาประวัติศาสตร์ ส 32103
ในภาคเรียนที่่ 1 ปีการศึกษา 2554 นี้ ได้แบ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออกเป็น 2 ส่วน คือ
1. การเรียนการสอนในคาบเรียนปกติ สัปดาห์ละ 1 คาบ
2. การเรียนการสอนทางอินเตอร์เน็ต โดย
2.1 ให้นักเรียนชั้น ม.4 ทุกคน สร้างบล็อกประจำตัวคนละ 1 บล็อก จากฟรีบล็อกที่
http://www.bloger.com (โดยครูผู้สอนเป็นผู้กำหนดusername กับ รหัสผ่านให้
นักเรียนเป็นรายบุคคล)
2.2 ให้นักเรียนสมัครเข้าเป็นสมาชิกเว็บไซต์ สำหรับการทำแบบทดสอบออนไลน์ จากเว็บไซต์
www.exam.in.th (โดยครูผู้สอนเป็นผู้กำหนดusername กับ รหัสผ่าน ให้นักเรียน
เป็นรายบุคคล)
***นักเรียนจะสมัครได้ต้องได้รับการกำหนด username และรหัสผ่านจากครูผู้สอนก่อน***
3.การตัดสินผลการเรียนจากการนำคะแนนจากข้อ 1 รวมกับข้อที่ 2
4.นักเรียนจะมีผลการเรียนเป็น ร. ถ้าหากขาดสอบออนไลน์ชุดใดชุดหนึ่งหรือทุกชุด หรือไม่สร้างบล็อก
ประจำตัว หรือสร้างแล้วแต่ส่งงานไม่ครบตามที่กำหนด และผลการสอบแก้ ร. กรณีส่งงานเลยกำหนด
จะได้เกรดไม่เกิน 1.0 เท่านั้น

สำหรับนักเรียนชั้น ม.5 ปฏิบัติดังนี้
1. ใช้บล็อกเดิม หรือสร้างบล็อกใหม่ โดยครูกำหนด username และรหัสผ่านให้ ถ้าใช้บล็อกเดิมให้นักเรียนแจ้ง username และรหัสผ่านครูผู้สอนภายในสัปดาห์ที่สอง
2. ให้แจ้ง username กับรหัสผ่าน ของเว็บข้อสอบ www.exam.in.th ภายในสัปดาห์ที่สอง หรือหากต้องการสมัครใหม่ ต้องขอ username และรหัสผ่านจากครูผู้สอน

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon