Krukaroon

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554

ส่งงาน ม.4/8

128 ความคิดเห็น:

 1. ฐิติมา มากศรี
  ม.4/8 เลขที่3
  ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 2. ภัทราวดี หาญสุวัฒน์
  ม.4/8 เลขที่ 12
  ส่่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 3. สวัสดีคับ ครู
  ผม ปิยพัทธ์ สุวรรณพิบูลย์
  ชั้น ม. 4/8 เลขที่ 2
  ส่งงานแล้วนะคับป๋ม

  ตอบลบ
 4. นางสาว วิมลสิริ เพ็ชรรัตน์ ม.4/8 เลขที่ 30
  ส่งงานแล้วค่ะครู

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ13 มิถุนายน 2554 05:03

  นางสาว ชญานิษฐ์ จารุพันธ์ เลขที่ 11 ม. 4/8
  ส่งงานเเล้วค่ะ

  ตอบลบ
 6. นาย วิศรุต ชูใจ
  ม.4/8 เลขที่ 25
  ส่งงานแล้วคับครู ^^

  ตอบลบ
 7. นางสาว วณิชชยา ณ ถลาง ม.4/8เลขที่19 ส่งงานแล้วค่ะ :)

  ตอบลบ
 8. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 9. นายพีระพล ไทยกลาง
  ม.4/8 เลขที่ 7 ส่งงานแล้วครับ

  ตอบลบ
 10. นางสาวธัญวรัตน์ รัตนคช 4/8 เลขที่ 33 ส่งงาน

  ตอบลบ
 11. นางสาวศุภลักษณ์ โฉมอุไพ ม.4/8 เลขี่49 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 12. นางสาวชญานิษฐ์ จารุพันธ์ เลขที่ 11 ม.4/8
  ส่งงานเเล้วค่ะ

  ตอบลบ
 13. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 14. นางสาวชลกานต์ เอียดวารี เลขที่ 43 ม.4/8ส่งงานแล้วค่ะ
  http://chonlakarna408.blogspot.com/

  ตอบลบ
 15. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 16. นางสาว ณภัทรษร คำมณี เลขที่ 45 ม.4/8
  ส่งงาน แล้ว น้ะ ค้ะ ครู!!

  ตอบลบ
 17. ไม่ระบุชื่อ14 มิถุนายน 2554 06:32

  นางสาวนาถยา ดำมี เลขที่ 46

  ส่งงานเเล้วค่ะ

  ตอบลบ
 18. รัชชะประภา มาสุข ส่งงานแร๊ว ค๊ เลขที่ 5

  ตอบลบ
 19. นางสาว หทัยภัทร ดุมแก้ว เลขที่ 20 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 20. นางสาว ชารียา ช่วงมณี เลขที่ 29

  ส่งงานแล้วค่ะ ^^

  ตอบลบ
 21. นางสาวภัทรวดี อรมุต เลขที่ 18 ม.4/8

  ส่งงานแล้วค้ะ รับไว้พิจารณาด้วยนะค้ะ :)

  ตอบลบ
 22. นางสาวศศิกร เนียมเกลี้ยง เลขที่34

  ตอบลบ
 23. ปิยะวุฒิ เชี่ยววิทย์ เลขที่ 21 มใ4/8 เสร็จแล้ว yesssss sure

  ตอบลบ
 24. นางสาว มลทิรา จันรัตนะ เลขที่ 47

  ตอบลบ
 25. นางสาวนาถยา ดำมี เลขที่ 46
  ส่งงานเเล้วค่ะ

  ตอบลบ
 26. ศุภชัย เกิดกุล
  เลขที่ 10 ม.4/8 ส่งงานครับ

  ตอบลบ
 27. นางสาว สวรรยา สอดศรี เลขที่ 35 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 28. นางสาวหงส์รัตน์ ทรงเนติวุฒิ เลขที่ 39 ส่งงานแล้ว

  ตอบลบ
 29. นางสาวหงส์รัตน์ ทรงเนติวุฒิ เลขที่ 39 ส่งงานแล้ว

  ตอบลบ
 30. นาย วรวุธ รุ่งบุญคง
  เลขที่ 16 ม.4/8 ส่งงานแล้วครับ

  ตอบลบ
 31. นางสาว แสนญา เชาวลิต เลขที่ 6
  ส่งงานค่ะ

  ตอบลบ
 32. นางสาวเกวรี ปานถาวร เลขที่ 41 ม.4/8 ส่งงานแล้วคะ

  ตอบลบ
 33. นายเบญจกุล สังขภิญโญ เลขที่ 37 ส่งงานแล่วครับ

  ตอบลบ
 34. นางสาวอนัญญา พรหมมา เลขที่ 36
  ส่งงานแล้ว จ่ะๆๆๆ

  ตอบลบ
 35. เบญจกุล สังขภิญโญ เลขที่ 37 ส่งงานแล้ว ครับ ๆ^^

  ตอบลบ
 36. นางสาวสิริพร เรืองเพชร เลขที่ 31
  ส่งงานแล้วค่ะๆๆๆ

  ตอบลบ
 37. นางสาว วรกานต์ แก้วประสิทธิ์ เลขที่ 48
  ส่งงานค่ะ

  ตอบลบ
 38. ธิดารัตน์ จันทอุไร เลขที่ 1 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 39. นาย พูลศักดิ์ หนูมาก ส่งงานแล้วครับ

  ตอบลบ
 40. นางสาวจุฑามาศ บุญมณ๊ เลขที่26 ม.4/8 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 41. นางสาวชลชนก หมื่นแป้น เลขที่44 ม.4/8
  ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 42. นางสาว สุขุมาภรณ์ ดำศรี เลขที่50 ชั้นม.4/8 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 43. นางสาวชลชนก หมื่นแป้น เลขที่44 ม.4/8
  ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 44. นางสาวชลชนก หมื่นแป้น เลขที่44 ม.4/8
  ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 45. นางสาว เบญจมาภรณ์ อมรการ
  เลขที่ 23 ชั้น ม.4/8
  ส่งงานค่ะ

  ตอบลบ
 46. นางสาว วีรรัตน์ เสวนา เลขที่ 28 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 47. นางสาว อันธิกา คงแก้ว เลขที่ 15 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 48. นางสาว มณฑารัตน์ นวลละมุล
  เลขที่ 13 ม.4/8 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 49. นางสาว วาสนา หนูเอียด เลขที่ 24 ม.4/8
  ส่งงานแล้วนะค๊ะ

  ตอบลบ
 50. นางสาวกุสุมา ขำแก้ว ม.4/8 เลขที่ 8

  ตอบลบ
 51. น.ส. ณัฐริกา ขุนจันทร์

  เลขที่ 22

  ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 52. ภานุวัฒน์15 มิถุนายน 2554 06:18

  นายภาณุวัฒน์ กาญจนสมบัติ เลขที่ 2 ม.4/9 ส่งงานแล้วครับhttp://panuwatk409.blogspot.com/

  ตอบลบ
 53. นางสาวเมริษา นวนชุม เลขที่46 ม.4/3 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 54. นางสาว อุไรมาห์ สามาแห ม.4/8

  ตอบลบ
 55. น.ส.จิราพร หลำหลี เลขที่ 42

  ตอบลบ
 56. น.ส.ชลกานต์ เอียดวารี ส่งงานพิเศาค่ะ

  ตอบลบ
 57. นางสาวชญานิษฐ์ จารุพันธ์ เลขที่ 11 ม.4/8
  ส่งงานพิเศษเเล้วค่ะ

  ตอบลบ
 58. ครูคับ ปิยพัทธ์ สุวรรณพิบูลย์ ส่งงานคับ
  ช้าไปหน่อยนะคับ ลืมส่ง สอบอย่างเดียว ^^

  ตอบลบ
 59. ครู ค๋า หนู ส่งงาน แล้วน๊ะ ค๊ะ
  ธัญวรัตน์ รัตนคช ม.4/8 เลขที่33

  ตอบลบ
 60. นางสาว ชลชนก หมื่นแป้น ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 61. นางสาวชลชนก หมื่นแป้น เลขที่44 ม. 4/8 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 62. นาย วิศรุต ชูใจ ม.4/8 เลขที่25 ส่งงานแล้วครับ

  ตอบลบ
 63. นางสาว วิมลสิริ เพ็ชรรัตน์ ม.4/8 เลขที่ 30
  ส่งงานแล้วค่ะครู

  ตอบลบ
 64. นาย วรวุธ รุ่งบุญคง ม.4/8 เลขที่ 16

  ส่งงานแล้วครับ

  ตอบลบ
 65. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 66. นายพีระพล ไทยกลาง เลขที่ 7
  ส่งงาน 1 รายงานผลการเลือกตั้ง 3 ก.ค. 2554
  2 มรดกโลก

  ตอบลบ
 67. นางสาว วณิชชยา ณ ถลาง ม.4/8 เลขที่ 19 ส่งงานเรื่องรายงานผลการเลือกตั้งและมรดกโลกแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 68. ไม่ระบุชื่อ13 สิงหาคม 2554 23:39

  ปิยะวุฒิ เชี่ยววิทย์ ม.4/8 เลขที่ 21
  ส่งงาน แล้วครับ

  ตอบลบ
 69. ปิยะวุฒิ เชี่ยววิทย์ ม.4/8 เลขที่ 21
  ส่งงานครับ

  ตอบลบ
 70. ไม่ระบุชื่อ25 สิงหาคม 2554 22:44

  สุขุมาภรณ์ ดำศรี ม.4/8 เลขที่ 50
  ส่งงานเรื่อง ประวัติการปกครองของไทย แล้วค่ะ

  ตอบลบ
 71. สุขุมาภรณ์25 สิงหาคม 2554 22:54

  สุขุมาภรณ์ ดำศรี ม.4/8 เลขที่ 50
  ส่งงานเรื่อง ประวัติการปกครองของไทย แล้วค่ะ

  ตอบลบ
 72. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 73. น.ส. วณิชชยา ณ ถลาง ม.4/8 เลขที่19
  ส่งงานเรื่อง ประวัติการปกครองของไทยแล้วคะ (:

  ตอบลบ
 74. นางสาวหงส์รัตน์ ทรงเนติวุฒิ เลขที่ 39 ม 4/8
  ส่งงานเรื่องมรดกโลกแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 75. น.ส.ศุภลักษณ์ โฉมอุไพ เลขที่ 49 ม.4/8
  ส่งงานเรื่องประวัติการปกครองของไทย

  ตอบลบ
 76. นางสาว รัชชประภา มาสุข เลขที่ 5 ม.4/8
  ส่งงานทุกเรื่อง ค้ะ

  ตอบลบ
 77. น.ส.ศุภลักษณ์ โฉมอุไพ เลขที่49 ม.4/8
  ส่งงานในบล็อกทุกชิ้นค่ะ(ยกเว้นคลิปค่ะ)

  ตอบลบ
 78. น.ส. ภัทราวดี หาญสุวัฒน์ ม.4/8 เลขที่ 12 ส่งงานเรื่องรายงานผลการเลือกตั้งและมรดกโลกแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 79. นางสาวเกวรี ปานถาวร ม.4/8 เลขที่ 41 ส่งงานเรื่องมรดกโลกและรายงานผลการเลือกตั้งค่ะ

  ตอบลบ
 80. นางสาวธัญวรัตน์ รัตนคช ม.4/8 เลขที่ 33

  ส่งงานครบแล้ว น่ะค่ะ ขอบคุณ ค่ะ !!!^^

  ตอบลบ
 81. นาย วรุวธ รุ่งบุญคง ม.4/8 เลขที่ 16

  ส่งงานครบแล้วครับ

  ตอบลบ
 82. นางสาว สุขุมาภรณ์ ดำศรี เลขที่ 50 ม.4/8
  ส่งงานเรื่องมรดกโลกและรายงานผลการเลือกตั้งค่ะ

  ตอบลบ
 83. ไม่ระบุชื่อ30 สิงหาคม 2554 08:58

  นางสาว นาถยา ดำมี เลขที่ 46
  ส่งงานครบทุกชิ้นเเล้วค่ะ ยกเว้น VDO

  ตอบลบ
 84. นางสาว นาถยา ดำมี เลขที่ 46
  ส่งงานครบทุกชิ้นเเล้วค่ะ ยกเว้น VDO

  ตอบลบ
 85. ไม่ระบุชื่อ30 สิงหาคม 2554 09:51

  นางสาว วาสนา หนูเอียดเลขที่ 24
  ส่งงานทั้งหมดแล้ว ค่ะ ยกเว้น VDO

  ตอบลบ
 86. ไม่ระบุชื่อ30 สิงหาคม 2554 09:59

  wassana408@gmail.com
  นางสาว วาสนา หนูเอียดเลขที่ 24
  ส่งงานทั้งหมดแล้ว ค่ะ ยกเว้น VDO

  ตอบลบ
 87. น.ส.จุฑามาศ บุญมณี เลขที่ 26
  ส่งงานในบล็อกทั้งหมด ยกเว้น VDO ค้ะ :)"

  ตอบลบ
 88. ปิยพัทธ์ สุวรรณพิูบูลย์ เลขที่ 2
  ส่งงานแล้วคับ

  ตอบลบ
 89. เบญจกุล สังขภิญโญ เลขที่ 37 ส่งงาน มรดกโลก แล้วครับ
  เหลือ VDO ครับ

  ตอบลบ
 90. ปิยพัทธ์ สุวรรณพิูบูลย์ เลขที่ 2
  ส่งงานแล้วคับ คลิปแสดงละครด้วยคับ
  สมาชิก
  นายปิยพัทธ์ สุวรรณพิบูลย์ เลขที่ 2
  นายพีระพล ไทยกลาง เลขที่ 7
  นายศุภชัย เกิดกุล เลขที่ 10
  นายวรวุธ รุ่งบุญคง เลขที่ 16
  นายปิยะวุฒิ เชี่ยววิทย์ เลขที่ 21
  นายเบญกุล สังขภิญโญ เลขที่ 37

  ตอบลบ
 91. นางสาว สุขุมาภรณ์ ดำศรี ชั้นม.4/8 เลขที่ 50
  ส่งงานเรื่อง ประวัติการปกครองของไทย แล้วค่ะ

  ตอบลบ
 92. นางสาว สุขุมาภรณ์ ดำศรี ชั้นม.4/8 เลขที่ 50
  ส่งงานเรื่อง ป่าดงพญาเย็น แล้วค่ะ

  ตอบลบ
 93. นางสาว สุขุมาภรณ์ ดำศรี ชั้นม.4/8 เลขที่ 50
  ส่งงานเรื่อง องค์กรมรดก แล้วค่ะ

  ตอบลบ
 94. นางสาว สุขุมาภรณ์ ดำศรี ชั้นม.4/8 เลขที่ 50
  ส่งงานเรื่อง พรรคที่ได้รับการเลือกตั้ง แล้วค่ะ

  ตอบลบ
 95. นางสาว สุขุมาภรณ์ ดำศรี ชั้นม.4/8 เลขที่ 50
  ส่งงานเรื่อง การปฎิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่ 5 แล้วค่ะ

  ตอบลบ
 96. นางสาว สุขุมาภรณ์ ดำศรี ชั้นม.4/8 เลขที่ 50
  ส่งงานเรื่อง เหตุการณ์กบฎ แล้วค่ะ

  ตอบลบ
 97. นางสาว สุขุมาภรณ์ ดำศรี ชั้นม.4/8 เลขที่ 50
  ส่งงานเรื่อง ปฎิวัติ 24 มิถุนายน 2475 แล้วค่ะ

  ตอบลบ
 98. นางสาว สุขุมาภรณ์ ดำศรี ชั้นม.4/8 เลขที่ 50
  ส่งงานเรื่อง รัฐสภาไทย แล้วค่ะ

  ตอบลบ
 99. นางสาว สุขุมาภรณ์ ดำศรี ชั้นม.4/8 เลขที่ 50
  ส่งงานเรื่อง รัฐสภาไทย(คระรัฐมนตรี) แล้วค่ะ

  ตอบลบ
 100. นางสาว สุขุมาภรณ์ ดำศรี ชั้นม.4/8 เลขที่ 50
  ส่งงานเรื่อง ศาลยุติธรรม แล้วค่ะ

  ตอบลบ
 101. นางสาว สุขุมาภรณ์ ดำศรี ชั้น ม.4/8 เลขที่ 50
  ส่งงานหมดเรียบร้อยแล้วค่ะ (ยกเว้น VDOค่ะ )

  ตอบลบ
 102. นางสาวอันธิกา คงแก้ว ชั้นม.4/8 เลขที่ 15
  ส่งงานหมดเรียบร้อยแล้วค่ะ(ยกเว้น VDOค่ะ)

  ตอบลบ
 103. นางสาวชลกานต์ เอียดวารี เลขที่ 43 ม.4/8
  ส่งงานทั้งหมดแล้วค่ะ อยู่ใน blog ที่2นะค่ะ

  ตอบลบ
 104. นางสาวชลกานต์ เอีดวารี เลขที่43 ม.4/8
  ส่งงานทั้งหมดแล้วค่ะ(อันนี้ถูกต้อง)

  ตอบลบ
 105. นางสาวภัทรวดี พูลภัคดี ส่งงานแล้ว ค่ะ

  ตอบลบ
 106. นางสาวชลชนก หมื่นแป้น เลขที่ 44 ม.4/8 ส่งงานครบแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 107. นางสาว มณฑารัตน์ นวลละมุล ชั้น ม.4/8 เลขที่ 13
  ส่งงานทั้งหมดแล้วค่ะ (ยกเว้น vdoค่ะ )

  ตอบลบ
 108. นางสาว มลทิรา จันรัตนะ ชั้น ม.4/8 เลขที่ 47
  ส่งงานครบแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 109. ไม่ระบุชื่อ31 สิงหาคม 2554 07:08

  นางสาวสิริพร เรืองเพชร ชั้น ม.4/8 เลขที่ 31
  ส่งงานครบแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 110. นางสาวชารียา ช่วงมณี ชั้น ม.4/8 เลขที่ 29

  ส่งงานแล้วค้ะ ^^

  ตอบลบ
 111. นางสาวรัชชประภา มาสุข ชั้นม.4/8 เลขที่ 5

  ส่งงานแร้วค้ะ.

  ตอบลบ
 112. นาย พูลศักดิ์ หนูมาก ม.4/8 เลขที่ 32
  ส่งงานทั้งหมดแล้วคับ (ยกเว้น vdo)

  ตอบลบ
 113. นางสาว วีรรัตน์ เสวนา ส่งงานคะ

  ตอบลบ
 114. นางสาว รัตติกาล ณ พัทลุง ส่งงานคะ

  ตอบลบ
 115. นางสาว ธิดารัตน์ จันทร์อุไร ม4/8 เลขที่ 1
  ส่งงานค่ะ

  ตอบลบ
 116. นางสาวสิริพร เรื่องเพชร ม.4/8 เลขที่ 31
  ส่งงานครบแล้ววค่ะ

  ตอบลบ
 117. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 118. นางสาว ภัทราวดี หาญสุวัฒน์ เลขที่12 ม.4/8

  ส่งงานครบแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 119. นางสาวอนัญญา พรหมมา ม. 4/8 เลขที่ 36
  ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 120. นายศุภชัย เิกิดกุล ม.4/8 เลขที่ 10 ส่งงานคับ

  ตอบลบ
 121. นางสาว มลทิรา จันรัตนะ ม.4/8 เลขที่47 ส่งงานครบแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 122. นางสาวณัฐริกา ขุนจันทร์ เลขที่ 22 ม.4/8 ส่งงานครบแล้วคร่า
  ยกเว้น vedio

  ตอบลบ
 123. นางสาว อนัญญา พรหมมา ม.4/8 เลขที่36 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 124. นางสาว ศศิกร เนียมเกลี้ยง ม.4/8 เลขที่ 34 ส่งงานแล้ว ค่ะ

  ตอบลบ
 125. สี่ทับแปดไม่ส่งคลิปกันเลย

  ตอบลบ
 126. ใครส่งไว้ที่ไหนแจ้งครูด่วนครับ

  ตอบลบ
 127. น.ส.ชญานิษฐ์ จารุพันธ์

  เลขที่ 11 ม.4/8 ส่งงานครบทุกชิ้นเเล้วค่ะ

  ตอบลบ
 128. แสนญา เชาวลิต ส่งงานแร๊ว ค่ะ เลขที่ 6

  ตอบลบ

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon