Krukaroon: นักเรียน ม.4 ส่งงานที่นี่ (ไม่ใช้ในภาคเรียน 1/2555)

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

นักเรียน ม.4 ส่งงานที่นี่ (ไม่ใช้ในภาคเรียน 1/2555)

 
นักเรียนชั้น ม.4 ส่งงานภาคเรียนที่ 2/2554 ได้ที่นี่
4/1
4/2
4/3
4/4
                 4/5
                4/6
                4/7
                4/8
                4/9
               4/11
              4/12
              4/13
 ด้านล่างนี้เป็นข้อมูลเก่าจ้า
ให้นักเรียนปรับปรุง เพิ่มเติมเนื้อหาใน blog และนำขึ้นเว็บเรื่อย ๆ โดยให้เสร็จสมบูรณ์ภายในสองเดือนนับแต่วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

 Term 1 ม.4/1

Term 1 ม.4/2

Term 1 ม.4/3

Term 1 ม.4/4

Term 1 ม.4/5

Term 1 ม.4/6

Term 1 ม.4/7

Term 1 ม.4/8

Term 1 ม.4/9

Term 1 ม.4/10

Term 1 ม.4/11

Term 1 ม.4/12

Term 1 ม.4/13

Term 1 ม.4/14


ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
ม.4/2

ม.4/3

ม.4/4

ม.4/5

ม.4/6

ม.4/7

ม.4/8

ม.4/9

ม.4/10

ม.4/11

ม.4/12

ม.4/13


Term 2 ม.4/2

Term 2 ม.4/3

Term 2 ม.4/4

Term 2 ม.4/5

Term 2 ม.4/6

Term 2 ม.4/7

Term 2 ม.4/8
Term 2 ม.4/9

Term 2 ม.4/10

Term 2 ม.4/11

Term 2 ม.4/12

Term 2 ม.4/13

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon