Krukaroon: กันยายน 2010

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553

นักเรียนชั้น ม.5 ที่ขาดสอบรายหน่วย 20 คะแนน รายงานตัวขอสอบด่วน

5/1  ยังไม่ได้สอบทั้งห้อง นัดหมายวัน เวลากับครูรุณย์ให้ชัดเจนนะครับ
5/9  วิรัญญา กับ อรวรรณ ให้ติดต่อขอสอบโดยนัดหมายล่วงหน้า 081-9690238
5/11 พีรัณัฐ กับ เกศรา
 รายชื่อนักเรียน ม.5/11 ที่ไม่ส่งอ่าน คิด วิเคราะห์ ได้แก่ เลขที่ 15, 16, 18, 31, 46


         ให้นักเรียนที่กล่าวข้างต้นติดต่อครูรุณย์ด่วนด้วยนะครับ

นักเรียนที่ค้างงาน Blog
 5/1=2,8,18,33,39,41,45
 5/2=9,13,21,25,33
5/8=no have
5/9=7-11,14,16,17,31,36,38
5/10=1,3,9,22,26,31,42,44
5/11=2,5,8,12,14,16,17,18,26,27,30,31,34,42,44,46

  หมายเหตุขณะประกาศเอกสารชุดนี้ หากนักเรียนได้ทำส่งก่อนแล้ว ต้องขออภัยลูกศิษย์ที่น่ารักทุก ๆ คนเลยครับผ้ม

  นักเรียนที่ค้าง แบบฝึกหัด ร.1-ร.9
5/1=1-3,13,18,19,31,39,42-44
5/2=5,14,19,27,29,31,32,42,46
5/8=4 กษิดิศติดต่อครูด่วนครับ
5/9=1,3-5,8,10,11,15,17,20,25,31,33,35,36
5/10=no have
5/11=2,15,16,18,27,31,37,38
  มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามครูรุณย์ครับ 081-9690238

    นักเรียนที่ยังไม่ได้ส่งโครงงานครับ หรืออาจจะส่งบนบล็อกให้หัวหน้ากลุ่มแจ้งให้ครูทราบ
เพียงคนเดียวครับ แล้วครูจะำเข้าไปตรวจให้ครับ โทรหาครูด่วนครับ 081-9690238
    5/1=นริศรา เดชาธร พิชยา ภัทรลดา ฐิติมา พิจิตรา วรัญญา ณราวุฒิ เกียรติศักดิ์ อิสราภรณ์ ศศิภา จิณณวัตร ปิยวัช สิงหนาท สุภิสรา เมธา หิรัณย์กูล หรือเลขที่(1-4,6-9,11-13,17,24,26,29-31,35,37-39,42-44)
5/2=7,12,15,16,31
5/8=โครงงานกลุ่มสุดารัตน์/วรากานต์/อภิญญา/กัณฑิตา อยู่ตรงไหนครับตอบด่วนจ้า
5/9=1,7-9,14,20,22,31,32
5/10=ทั้งหมดเลยครับ
5/11=2,17-18,21,24-25,27-28,34-35,37,42-44,46
    ให้เฉพาะหัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มรายงานโครงงานเพียงคนเดียวเท่านั้น ส่งงานทางบล็อก แล้วครูจะเข้าไปตรวจได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับ กรุณาให้ตัวแทนส่งใหม่อีกครั้งนะครับ
"รายงานโครงงาน ม.5/....ชื่อ....เลขที่......ของสมาชิกในกลุ่มทุกคน"

 GEE  WonderGirls So Hot

นักเรียนม.4/8 แจ้งจำนวนครั้งเลินนิ่งล็อกด่วนครับ /นักเรียนชั้น ม.4 ที่ขาดสอบรายหน่วย 20 คะแนน รายงานตัวขอสอบด่วน4/2 ภานุพัฒน์ (สมุด,แบบฝึกหัดบนเน็ต) ติดต่อด่วน

4/3 สิปปกร
4/3 ที่ขาดอ่าน คิด วิเคราะห์ ได้แก่เลขที่ 1-5,9,13,15,26,33,40 ติดต่อด่วนครับ
4/6 อรสา ศศิวิมล  ชฎาพร  สุชญา
4/6 ที่ขาดอ่าน คิด วิเคราะห์ ได้แก่เลขที่ 3,20,25,26,31,39,42  ติดต่อด่วนครับ

4/7 ธนสิริ  วีรอร  วิภาวรรณ
4/7 ที่ขาดอ่าน คิดวิเคราะห์ ได้แก่เลขที่ 2,3,6,7,12,22,42,43
4/8 ที่ส่งอ่าน คิดวิเคราะห์แล้ว คือ 28,34,46  ที่เหลือกรุณาติดต่อด่วนครับ
4/9  ไม่มีชิ้นงาน อ่าน คิดวิเคราะห์ รายละเอียดติดต่อครูรุณย์ด่วน 081-9690238
     19,20,21,22,28,30
4/10 นิสากร  ธงไชย  ตฤณกร
4/10 ที่ขาดอ่าน คิดวิเคราะห์ หรือส่งแล้วลืมเขียนชื่อ เลขที่ ได้แก่ 4-6,8,14,
4/11 พิชญ (ย้ายห้องหรือเปล่าครับ)
4/11 ขาดอ่านคิดวิเคราะห์ครับ ได้แก่เลขที่ 1,35,36
4/12 ชิดชนนี  วรรณสิริ  นลินี  ณิชาภัทร  ธิดาร้ัตน์  ธิติมา พิชชาภรณ์  แสงสวรรค์  สุชญา กัลยารัตน์
4/12 ที่ขาดส่ง อ่านคิดวิเคราะห์ ได้แก่เลขที่ 11,21,36
4/13  รัชนีกร  พีรภัทร  จตุพร  สุนิษา
4/13 ขาด อ่านคิดวิเคราะห์ ได้แ่ก่เลขที่ 6,14,18-21,31,34,39
   สำหรับอ่าน คิดวิเคราะห์ มีนักเรียนไม่เขียนชื่อ เลขที่ หลายคน และครูกำลังตรวจเช็คอีกครั้งหนึ่งครับ ที่แจ้งอ่าน คิดวิเคราะห์ข้างบนอย่างไม่เป็นทางการครับผ้ม

รายชื่อนักเรียนที่ค้างงาน "แบบฝึกหัดบนเน็ต"ฉบับเขียนส่งครู 
4/2=1,28,39
4/3=9,14,15
4/5  =13,25,29
4/6=2,25,26,28,31,39,41,43
4/7=1-3,7,12,23,24,28,29,38,45
4/8=6,7,22,49
4/9=3,6-8,10,18,20,21,25,28,29,31,33,36,-38,41
4/10=4,5,8,14,18,19,22,23,25,30,31,39,42,44
4/11=ยังไม่ส่งเนื่องจากเพิ่งแจ้งให้นักเรียนทราบ อนุญาตให้ส่งก่อนสอบวิชาครูรุณย์ครับ
4/12=7,20,33,36
4/13=2,3,6,7,14,18-21,23,26,28-30,33,36,38,41-43,45

นักเรียนที่ค้าง Blog
4/2=34,38

4/3=4,19
4/4=no have
4/5=13,25,29
4/6=วาสินี พงศกร ภาคภูมิ ศุภวัฒน์ ชฎาพร นภวรรณ  สุพรทิพย์ ติดต่อครูด่วน 081-9690238
4/7=สุขุมภรณ์ นริศรา สมฤดี อดิศร สยุมภู กัลยรัตน์ กุลธิดา  ศุภาวรรณ
4/9=นภัสสร กรรณิกา  กัลยารัตน์ ณัฐธิรา
4/10=เสาวลักษณ์
4/11=ณัฐกานต์
4/13=ศิฎาภรณ์  จิราวรรณ ธนัญญา

 หมายเหตุขณะประกาศเอกสารนี้ หากนักเรียนคนใดได้ทำบล็อกเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งครูรุณย์ด่วนด้วยนะครับผ้ม 081-9690238

เออลี่และเกษียณราชการปี 53

                      เหนื่อยกันมา  มากมายแล้ว  นะสหาย  ถึงเวลา พักสบาย  บ้างแล้วหนา
                      สุดถนน  ราชการ  ทำนานมา            สอนศิษยา  นุศิษย์จน  ล้นแดนดิน
                      ความชื่นใจ อะไรเล่า เท่ากับศิษย์       มีชีวิต  งอกงามดี  ทวีสิน
                      ใช้วิชา  ประยุกต์ใช้  ได้ทำกิน           แม้ชีพสิ้น ก็สมค่า  คำว่า "ครู"

                        1.ครูชุมพล 2.ครูศรีอาภรณ์  3.ครูวรรณา 4.ครูเสาวณิต 5.ครูเอื้อมพร
6.ครูพิมล 7.ครูเรณู 8.ครูไพบูลย์ 9.ครูประยุทธ์  10.ครูกนิษฐา  11.ครูขนบ  12.ครูถมยา
13.ครูสมทรง 14.ครูเนตรนภา  15.ครูรัตนา  16.ครูอรณี

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2553

นัด ม.5/1สอบ

   ครูรุณย์ขอให้นักเรียน ม.5/1 ทำการสอบย่อยอีก 1 ครั้งครับวัน เวลาใด ให้นักเรียนนัดหมาย
กันให้เรียบร้อยและแจ้งให้ครูทราบด้วยครับ 0819690238

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2553

คำจำกัดความของ "มส"และ"ร"

  นักเรียนไม่มีสิทธิสอบและนักเรียนได้ผลการเรียน ร. ตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

              ตามความคิดเห็นของผู้เขียน มีความเห็นว่าเมื่อนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 ของเวลาเรียนในแต่ละรายวิชา ก็ควรยึดระเบียบเอาไว้เพื่อให้เป็นมาตรฐานให้นักเรียนส่วนใหญ่ได้ประพฤติปฏิบัติ โดยเข้าเรียนให้ครบ 80 %  ในกรณีผ่อนผันก็น่าจะเป็นนักเรียนที่เจ็บไข้ได้ป่วย หรือประสบอุบัติเหตุ ต้องเข้ารักษาตัวอยู่ในสถานพยาบาลจนมีเวลาเรียนต่ำกว่า 80 เพียงเล็กน้อย ก็น่าจะเข้ากรณีการผ่อนผันด้วยเหตุอันควร
              หากเราผ่อนผันด้วยเหตุไม่เข้าข่ายที่จะผ่อนผันได้ ก็จะทำให้นักเรียนที่ไม่มีสิทธิสอบทุกระดับชั้น ก็มีสิทธิที่จะได้รับการผ่อนผันเท่าเทียมกัน  ดังนั้นเมื่อนักเรียนได้รับการผ่อนผันกันทั้งหมดหรือเป็นส่วนใหญ่แล้ว  อาจจะกลายเป็นแรงสนับสนุนให้นักเรียนไม่สนใจ
ที่จะเข้าเรียนตามปกติก็เป็นได้  ความลำบากใจก็ต้องมาตกอยู่ที่ครูประจำวิชา นักเรียนจะหนีเรียนและเข้าห้องเรียนสายมากยิ่งขึ้นได้ในบางส่วน
               จึงขอเสนอแนะให้พินิจพิจารณากันให้ถี่ถ้วนอีกครั้งหนึ่ง

ใครยังไม่ส่งงานของครูรุณย์ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกชิ้นงานภายในวันศุกร์นี้

ประกาศให้นักเรียนทราบ  ให้นักเรียนส่งงานทุกชิ้นให้ครบให้เสร็จสิ้นภายในวันศุกร์ที่ 17 กย นี้
สำหรับ blog หมดเขต 20.30 น. 17 กย 53 นะครับ
นักเรียนชั้น ม.5 ที่ส่งงานทาง blog แจ้งให้ครูทราบทางโทรศัพท์ หรือ facebook ก็ได้ครับ
ภาพเจ้า http://www.animated-gif3d.com/galeria/computer/2.gif

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2553

หยิกแกมหยอกครับ


                   นั่งเข้าคิว 4 จับสลาก 1 ขยับที่นั่งรอตรวจ...เอ๋าไม่ช่ายรอเข้าสอบปากเปล่าค่าๆๆๆ
                   ถามข้อเดียว ตอบเสร็จหลบบ้านได้ อัดโต้ย...ไอ้ย๊ะละก๊ะ...อิ

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon