Krukaroon: นักเรียนม.4/8 แจ้งจำนวนครั้งเลินนิ่งล็อกด่วนครับ /นักเรียนชั้น ม.4 ที่ขาดสอบรายหน่วย 20 คะแนน รายงานตัวขอสอบด่วน

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553

นักเรียนม.4/8 แจ้งจำนวนครั้งเลินนิ่งล็อกด่วนครับ /นักเรียนชั้น ม.4 ที่ขาดสอบรายหน่วย 20 คะแนน รายงานตัวขอสอบด่วน4/2 ภานุพัฒน์ (สมุด,แบบฝึกหัดบนเน็ต) ติดต่อด่วน

4/3 สิปปกร
4/3 ที่ขาดอ่าน คิด วิเคราะห์ ได้แก่เลขที่ 1-5,9,13,15,26,33,40 ติดต่อด่วนครับ
4/6 อรสา ศศิวิมล  ชฎาพร  สุชญา
4/6 ที่ขาดอ่าน คิด วิเคราะห์ ได้แก่เลขที่ 3,20,25,26,31,39,42  ติดต่อด่วนครับ

4/7 ธนสิริ  วีรอร  วิภาวรรณ
4/7 ที่ขาดอ่าน คิดวิเคราะห์ ได้แก่เลขที่ 2,3,6,7,12,22,42,43
4/8 ที่ส่งอ่าน คิดวิเคราะห์แล้ว คือ 28,34,46  ที่เหลือกรุณาติดต่อด่วนครับ
4/9  ไม่มีชิ้นงาน อ่าน คิดวิเคราะห์ รายละเอียดติดต่อครูรุณย์ด่วน 081-9690238
     19,20,21,22,28,30
4/10 นิสากร  ธงไชย  ตฤณกร
4/10 ที่ขาดอ่าน คิดวิเคราะห์ หรือส่งแล้วลืมเขียนชื่อ เลขที่ ได้แก่ 4-6,8,14,
4/11 พิชญ (ย้ายห้องหรือเปล่าครับ)
4/11 ขาดอ่านคิดวิเคราะห์ครับ ได้แก่เลขที่ 1,35,36
4/12 ชิดชนนี  วรรณสิริ  นลินี  ณิชาภัทร  ธิดาร้ัตน์  ธิติมา พิชชาภรณ์  แสงสวรรค์  สุชญา กัลยารัตน์
4/12 ที่ขาดส่ง อ่านคิดวิเคราะห์ ได้แก่เลขที่ 11,21,36
4/13  รัชนีกร  พีรภัทร  จตุพร  สุนิษา
4/13 ขาด อ่านคิดวิเคราะห์ ได้แ่ก่เลขที่ 6,14,18-21,31,34,39
   สำหรับอ่าน คิดวิเคราะห์ มีนักเรียนไม่เขียนชื่อ เลขที่ หลายคน และครูกำลังตรวจเช็คอีกครั้งหนึ่งครับ ที่แจ้งอ่าน คิดวิเคราะห์ข้างบนอย่างไม่เป็นทางการครับผ้ม

รายชื่อนักเรียนที่ค้างงาน "แบบฝึกหัดบนเน็ต"ฉบับเขียนส่งครู 
4/2=1,28,39
4/3=9,14,15
4/5  =13,25,29
4/6=2,25,26,28,31,39,41,43
4/7=1-3,7,12,23,24,28,29,38,45
4/8=6,7,22,49
4/9=3,6-8,10,18,20,21,25,28,29,31,33,36,-38,41
4/10=4,5,8,14,18,19,22,23,25,30,31,39,42,44
4/11=ยังไม่ส่งเนื่องจากเพิ่งแจ้งให้นักเรียนทราบ อนุญาตให้ส่งก่อนสอบวิชาครูรุณย์ครับ
4/12=7,20,33,36
4/13=2,3,6,7,14,18-21,23,26,28-30,33,36,38,41-43,45

นักเรียนที่ค้าง Blog
4/2=34,38

4/3=4,19
4/4=no have
4/5=13,25,29
4/6=วาสินี พงศกร ภาคภูมิ ศุภวัฒน์ ชฎาพร นภวรรณ  สุพรทิพย์ ติดต่อครูด่วน 081-9690238
4/7=สุขุมภรณ์ นริศรา สมฤดี อดิศร สยุมภู กัลยรัตน์ กุลธิดา  ศุภาวรรณ
4/9=นภัสสร กรรณิกา  กัลยารัตน์ ณัฐธิรา
4/10=เสาวลักษณ์
4/11=ณัฐกานต์
4/13=ศิฎาภรณ์  จิราวรรณ ธนัญญา

 หมายเหตุขณะประกาศเอกสารนี้ หากนักเรียนคนใดได้ทำบล็อกเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งครูรุณย์ด่วนด้วยนะครับผ้ม 081-9690238

5 ความคิดเห็น:

 1. 4/8 อ่านคิดวิเคราะห์นี่ผมส่งแล้วนะครับ ทำไมครูเขียนว่าส่งแค่3คนละ

  ตอบลบ
 2. อาจารย์ ครับ ผมนายธนรัตน์ หนูเกลี้ยง ม.4/5 เลขที่ 13 ส่งงานครบทุกชิ้นแล้วนะครับ

  ตอบลบ
 3. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 4. อ่านคิดวิเคราะห์ 4/8 ครูเจอแล้วครับผ้ม ไม่มีปัญหาแล้วล่ะ
  ธนรัตน์ 4/5 ตรวจ blog ให้แล้วครับ

  ตอบลบ
 5. อ่านคิดวิเคราะห์ 4/9 เลขที่ 19-22 ส่งแล้วค้าอาจารย์

  ตอบลบ

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon