Krukaroon: กุมภาพันธ์ 2012

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

                    รมว.ศึกษาธิการ หวั่นแจกแท็บเล็ตไม่ทัน พ.ค.นี้ ใช้วิธีทยอยให้โรงเรียนที่พร้อมสำหรับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายก่อน ย้ำอธิการบดีรับผิดชอบ หากพบรับน้องโหด ขู่รุ่นพี่พารุ่นน้องไปรับน้องนอกสถานที่ ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย...


วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

งานวันแสดงผลงานชุมนุม

  ได้มีเวลาคลิกเข้าไปดูการจัดกิจกรรมชุมนุมของโรงเรียนต่าง ๆ ดูแล้วเกิดความรู้สึกว่าการจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกชุมนุมใด ย่อมขึ้นอยู่กับความสมัครใจของนักเรียนเป็นสำคัญ ชุมนุมจึงควรเปิดให้หลากหลาย  เมื่อถึงวันแสดงผลงานชุมนุม แ่ต่ละชุมนุมที่มีความหลากหลาย
ตามความรักความชอบของแต่ละชุมนุมก็มีโอกาสแสดงผลงานกันอย่างเต็มที่ เต็มกำลัง
เต็มความสามารถและที่สำคัญคือเต็มใจ
   ด้านนักเรียนต่างชุมนุมก็อยากเห็นผลงานของชุมนุมอื่น ๆ ก็จะมีความกระตือรือร้นในการ
เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมนุมอื่น ในเชิงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก็จะเป็นไปด้วยความเต็มใจ สนุกสนาน  ยกตัวอย่างการจัดชุมนุมของบางโรงเรียน ก็น่าสนใจไม่น้อยนะครับ ซึ่งขอกระซิบบอกต่อทุก ๆคนว่าโรงเรียนของเราก็จัดแบบเขามาก่อนนะจะบอกให้
    ตัวอย่างนี้เป็นชุมนุมประชาสัมพันธ์ครับ คลิกชม
    ดูตัวอย่างการเปิดชุมนุมต่าง ๆ คลิกตรงนี้ครับ
แสดงความคิดเห็นกันหน่อยนะจ๊ะ

การจัดกิจกรรมชุมนุม มีหลักการที่สำคัญคือ
     1.  เป็นกิจกรรมที่เกิดจากความสมัครใจของผู้เรียน โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา
     2.  เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนช่วยกันคิด ช่วยกันทำ และช่วยกันแก้ปัญหา
     3.  เป็นกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนตามสาระที่กำหนดนอกเหนือจากการเรียนการสอน
     4.  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
     5.  เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา หรือท้องถิ่น

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon