Krukaroon: รหัสข้อสอบชั้น ม.4 และ ม.5

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

รหัสข้อสอบชั้น ม.4 และ ม.5

                     ชั้น ม.4

    ชื่อข้อสอบ                     รหัสสอบ                   
ก้าวทันโลกศึกษา 2.1           s201
ก้าวทันโลกศึกษา 2.2           s202
ก้าวทันโลกศึกษา 2.3           s203
ก้าวทันโลกศึกษา 2.all          sall
ก้าวทันโลกศึกษา 2 อาญา     r-ya
ก้าวทันโลกศึกษา2 r-ya2      rya2
ASEAN                             gb2


                          ชั้น ม.5

     ชื่อข้อสอบ                     รหัสสอบ

 ประวัติศาสตร์ 2-1.1             his1
  ประวัติศาสตร์ 2-1.2             his2
 ประวัติศาสตร์ 2-1.3             his3
 ประวัติศาสตร์ 2-2.1             his4                             
 บุคคลสำคัญของชาติไทย      his 5 (ชุดนี้ยังไม่เปิดให้สอบ)              นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon