Krukaroon: รายการสั่งงานวิชาก้าวทันโลกศึกษา 1 ส 31221 (การปกครองของไทย)

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

รายการสั่งงานวิชาก้าวทันโลกศึกษา 1 ส 31221 (การปกครองของไทย)

   คลิกเข้าทำแบบทดสอบชั้น ม. 4 ได้ที่นี่ครับ
ข้อสอบที่เปิดให้นักเรียนทำการสอบขณะนี้
ทุกชุดหมดเขต 31  สิงหาคม 2554

      ทำข้อสอบอ่าน คิด วิเคราะห์ ส่งภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 2554      คลิกที่นี่ครับ

     รายการสั่งงานวิชาก้าวทันโลกศึกษา 1 ส 31221
                     คำสั่งงานพิเศษ 
1.รายงานผลการเลือกตั้ง 3 กค 2554
-พรรคการเมืองแต่ละพรรคได้สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งกี่คน แบบบัญชีรายชื่อแบบบัญชีรายชื่อกี่คน  รวมได้สส.กี่คน
-พรรคร่วมรัฐบาลประกอบด้วยกี่พรรค  แต่ละพรรคมีสส.กี่คน รวมทั้งสิ้นพรรคร่วมรัฐบาลมีสส.กี่คน
-พรรคการเมืองฝ่ายค้านประกอบด้วยกี่พรรค แต่ละพรรคมีสส.กี่คน รวมฝ่ายค้านทั้งสิ้นกี่คน
  2.ให้เรียนสืบค้นเรื่ององค์กรมรดกโลก
    -มรดกโลก World Heritage Site คืออะไร
   -การแบ่งประเภทของมรดกโลก
   -ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกมรดกโลก
   -มรดกโลกที่ขึ้นบัญชีเอาไว้ในขณะนี้
   -มรดกไทยที่ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกแล้ว
   -สาเหตุที่ประเทศไทยลาออกจากการเป็นภาคีสมาชิกมรดกโลก

3.ให้นักเรียนสร้างคลิป ความยาวไม่เกิน 7 นาที เรื่อง "คำสั่งพ่อคำสอนแม่ของฉัน" ส่งสิ้นเดือนสิงหาคม
"เยาวชนไทย ไม่ไร้มารยาท"
 คำสั่งที่ 1  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
    1. ให้สมัครอีเมล์ โดยเข้าไปที่ http://www.gmail.com
    2. ให้นำ username และ password ที่นักเรียนใช้กับ gmail ที่สมัครได้มาแล้ว นำไปสมัครเป็นสมาชิกของ http://www.bloggers.com ในคำสั่งที่ 2 ต่อไป
คำสั่งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2554
   1. ให้นักเรียนสมัครเป็นสมาชิกของ http://www.bloggers.com
   2.  ให้กำหนด username พิมพ์ชื่อนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษ  (หากชื่อซ้ำกันให้เพิ่มอักษรตัวแรกของนามสกุลต่อท้าย)   กรณีที่ฟ้องว่ามีคนใช้ username นี้แล้ว ให้พิมพ์ด้วยตัวเลข ยกตัวอย่าง 401 สำหรับ
ม.4/1  หรือ 412 สำหรับ 4/12 เป็นต้น   ***ห้ามใช้ username อื่นนอกเหนือจากชื่อนักเรียน
   3. password ให้นักเรียนพิมพ์ เลขประจำตัวของนักเรียนลงไป (ห้ามใช้รหัสผ่านที่ไม่ใช่เลขประจำตัว)
   ***นักเรียนที่สมัครเป็นสมาชิก blogger เรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนไปจด username และpassword
ที่แฟ้มบนโต๊ะครูการุณย์ ห้อง 421 (ห้องพักครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)
คำสั่งที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2554
   1. ให้นักเรียนสมัครเป็นสมาชิกของ http://www.exam.in.th
   2.  ให้กำหนด username พิมพ์ชื่อนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษ  (หากชื่อซ้ำกันให้เพิ่มอักษรตัวแรกของนามสกุลต่อท้าย)   กรณีที่ฟ้องว่ามีคนใช้ username นี้แล้ว ให้พิมพ์ด้วยตัวเลข ยกตัวอย่าง 401 สำหรับ
ม.4/1  หรือ 412 สำหรับ 4/12 เป็นต้น   ***ห้ามใช้ username อื่นนอกเหนือจากชื่อนักเรียน

   3. password ให้นักเรียนพิมพ์ เลขประจำตัวของนักเรียนลงไป (ห้ามใช้รหัสผ่านที่ไม่ใช่เลขประจำตัว)
   ***นักเรียนที่สมัครเป็นสมาชิก blogger เรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนไปจด username และpassword
ที่แฟ้มบนโต๊ะครูการุณย์ ห้อง 421 (ห้องพักครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)

งานชิ้นที่ 1  ส่งภายในวันที่ 15 มิย 2554 นี้ครับ
จงสืบค้นเรื่องต่อไปนี้ แล้วนำลงบล็อกส่วนตัวของแต่ละคน
1. รายชื่อพรรคการเมือง ที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง ในวันที่ 3 กค 2554
    (มีราว 30-31 พรรค)
2. สัญลักษณ์พรรคการเมือง
3. รายชื่อและภาพหัวหน้าพรรคการเมือง

 งานชิ้นต่อไปตลอดทั้งภาคเรียนนะครับ ให้สืบค้นเรื่องต่อไปนี้
เพิ่มหน้าที่ 1 บรรจุเรื่อง 1.1-1.4
 1. ประวัติการปกครองของไทย
     1.1 ประวัติการปกครองของไทยสมัยกรุงสุโขทัย
     1.2.ประวัติการปกครองของไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา
     1.3.ประวัติการปกครองของไทยสมัยกรุงธนบุรี
     1.4.ประวัติการปกครองของไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
เพิ่มหน้าที่ 2  บรรจุเรื่อง ในข้อ 2
2.การปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่ 5
เพิ่มหน้าที่ 3 บรรจุเรื่อง ในข้อ 3
3.เหตุการณ์กบฎ ร.ศ 130 (กบฎเหล็ง ศรีจันทร์)
เพิ่มหน้าที่ 4 บรรจุเรื่อง ในข้อ 4
4.การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475
เพิ่มหน้าที่ 5 บรรจุเรื่อง ในข้อ 5
5.ประวัติการ กบฎ ปฏิวัติและการรัฐประหารในประเทศไทย
เพิ่มหน้าที่ 6 บรรจุเรื่อง ในข้อ 6
6.รัฐสภาไทย
เพิ่มหน้าที่ 7 บรรจุเรื่องที่ 7
7.รัฐบาลไทย(คณะรัฐมนตรี)
เพิ่มหน้าที่ 8 บรรจุเรื่องที่ 8
8.ศาลยุติธรรมไทย
เพิ่มหน้าที่ 9 บรรจุเรื่องที่ 9
9.การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

วิธีเพิ่มหน้า blog
-คลิกการออกแบบ
-การส่งบทความ
-แก้ไขหน้าเว็บ
-เพิ่มหน้าเว็บ
-ใส่ชื่อหน้าเว็บ เช่นเพิ่มหน้าที่ 1 ใส่ชื่อหน้าเว็บว่า ประวัติการปกครองของไทย
-เพิมหน้าต่อ ๆ ไป ตามลำดับจนครบ

 ข้างล่างนี้อ่านไว้ได้สตินะครับนักเรียน ยังไม่ต้องทำสิ่งใด ๆ นะครับ
ข้อที่ 1.การ นำเสนอเรื่องราวความรักระหว่างเรียนของ “โชล” กับ “น้ำ” ในภาพยนตร์เรื่องสิ่งเล็ก ๆที่เรียกว่ารัก ส่งผลต่อวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยอย่างไรบ้าง ?
หากนักเรียนยังไม่ได้ชมภาพยนต์หรือไม่ทราบเรื่องย่อสิ่งเล็ก ๆ ที่เรียกว่ารัก ก็ให้เขียนใน
"ความรักระหว่างเรียน"ของวัยเรียนในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยอย่างไรบ้าง ข้อที่ 2. ดูภาพและอ่านคำประพันธ์ประกอบ โดยให้วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา
เกิดมาท่ามกลางความรักความอบอุ่น
เกิดมาท่ามกลางความไม่พร้อมจึงถูกทอด

 เซ็กซ์ ไร้สมอง! ผลิตมารหัวขน ฮิต'เบ่งแล้วทิ้ง' คนใจร้ายเบ่งลูกทิ้งกันเป็นว่าเล่นวันเดียว 2 คน รายแรกที่พัทยาวัยรุ่นชายหญิงอุ้มทารกมาเปิดห้องพักโรงแรมแล้วหายเข้ากลีบ เมฆพร้อมกันทั้งคู่ โดยปล่อยเด็กน้อยนอนร้องจ้าอยู่บนเตียง อีกรายที่ปากน้ำโพพวกใจแตกทิ้งมารหัวขนไว้ในถังขยะ เชื่อเป็นผลงานนักศึกษาหรือไม่ก็สาวเชียร์เบียร์
  http://www.dailynews.co.th/today/each.asp?newsid=47704

 สังคมไทย ใกล้เน่า   เข้าทุกที               เพศสตรี   ไม่สงวน   นวลเนื้อสาว
ตั้งแต่เด็ก  เริงโลกีย์  ราคีคาว               เป็นเรื่องเศร้า  สตรีคิด ผิดครรลอง
โดยเฉพาะ นักเรียน นักศึกษา               ไร้มาตรา  กรอบบังคับ  รับสนอง
ทั้งโรงเรียน ก็รับรู้  ผู้ปกครอง               กลับปกป้อง ลูกมากไป  ไร้กฎเกณฑ์
เอาตัวลูก เป็นตัวแทน ความโอเว่อร์      นั่นลูกท่านนี่หลานเธอ ดั่งที่เห็น
ซื้อนี่นั่น   ให้มากมาย   ไร้ลำเค็ญ          ลูกคิดหรือ  ก็ไม่เป็น   สักหยิบมือ
กายก็แต่ง  แข่งประชัน กันอย่างแรง       ต้องหน้าขาว ปากแดง ๆ แต่งหวาหวือ
ทำอะไร   หนักไม่ได้   ระคายมือ           จึงซื่อบื้อ   เก่งไล่ล่า   หาคู่ชม

เมื่อตั้งท้อง  ต้องทำแท้ง แต่งไม่ได้        เกิดอาเพศ   เหตุร้าย   กลายเป็นขม
แท้งไม่ได้ ให้คลอดมา พาระทม            จึงทิ้งลูก ให้ตายจม ในคูคลอง
อนิจจัง   สังคม   ที่เส็งเคร็ง                 ตัวตัณหา เต้นเหย็ง ๆ   น่าเศร้าหมอง
ตัวกุศล   ถูกบีฑา น้ำตานอง                ตัวบาปกรรม กลับผุดผ่อง แผ่กำจาย
คือคำกล่าว   เล่าให้    ศิษย์ได้ทราบ      อย่าใจหยาบ   ทำชั่วช้า พาเสียหาย
ขอเตือนศิษย์  อันรักยิ่ง ทั้งหญิงชาย      ขอสุขใจ  สุขกาย    ทั่วกันเทอญ


ข้อที่ 3       ดร.อมร วิชช์  นาครทรรพ  อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหัวหน้าโครงการ Child Watch กล่าวถึงปัญหาเด็กมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมว่า ปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นที่กำลังเข้าขั้นวิกฤติในขณะนี้น่าจะมี สาเหตุมาจาก 3 ปัจจัยหลัก 
      โดยปัจจัยแรก คือ สื่อต่าง ๆ
ซึ่งช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเรื่องเพศได้ถูกนำเสนอออกมาทางสื่อต่าง ๆ จำนวนมาก ซึ่งยังไม่นับรวมกับสื่อลามกที่มีอยู่เกลื่อนหาซื้อได้ง่าย ทำให้เด็กวัยรุ่นเข้าถึงเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้น
      ปัจจัยที่ 2 คือ สถาบันครอบครัวและศาสนา ที่ปัจจุบันได้อ่อนแอล เด็กได้รับความอบอุ่นจากครอบครัวน้อยจากที่พ่อแม่ต้องวุ่นกับการทำงานเพื่อ หาเงินเลี้ยงลูก หรือบางครอบครัวพ่อแม่มีปัญหาหย่าร้างต้องแยกทางกันทำให้เด็กต้องออกไปหา ความอบอุ่นจากเพื่อนและแฟน ซึ่งถือเป็นเรื่องเสี่ยงที่ทำให้เด็กกกลุ่มนี้จะมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ เหมาะสมได้  นอกจากนี้เด็กในยุคปัจจุบันยังห่างไกลวัดไม่เคยไปทำบุญไหว้พระ เด็กจึงไม่รู้จักสิ่งผิดชอบชั่วดี เพราะขาดสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ

      ส่วนปัจจัยสุดท้าย มาจาก สภาพสังคม ที่ปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่า ผู้ชายหมกหมุ่นและมีความต้องการทางเพศเพิ่มขึ้นจาก สิ่งยั่ว ยุต่าง ๆ ทำให้ต้องมาลงกับเพศหญิง จนเป็นเหตุให้เกิดการคุกคามทางเพศ รุมโทรม และการข่มขืน และจากประเด็นนี้ทำให้ผู้ชายเกิดการเรียกร้องจากฝ่ายหญิง ซึ่งจะเป็นเหตุที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ก่อนเวลาอันควร โดยเฉพาะในวัยรุ่นที่มีแฟนหรือคนรักหากไม่รู้จักการปฏิเสธเมื่อถูกขอ!!
      ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าวทำให้ ปัจจุบันเรื่องนี้กลายเป็นปัญหาที่สังคมจะเพิกเฉยไม่ได้อีกต่อไป!??!
บ้อมูลจาก
http://www.clinicdek.com/index.php?option=com_content&task=view&id=286&Itemid=51
จากการอ่านบทความข้างต้น ให้นักเรียนเสนอแนะแนวทางแก้ไขแต่ละประเด็นมาพอสังเขป

----------------------------------------------------------------------


              แบบทดสอบอ่านคิดวิเคราะห์ประจำภาคเรียนที่ 1/2554

ให้นักเรียนอ่านบทความเรื่องครู สุวิมล  ฟองแก้ว แล้วเขียนแรงบันดาลใจหรือสิ่งที่นักเรียนได้รับจากการอ่านเรื่องนี้ โดยสรุปเป็นประเด็นให้ได้มากที่สุด  โดยให้นักเรียนเขียนลงในกระดาษเอ 4 เขียนชื่อ-สกุล ชั้นเรียนเลขที่ นำส่งที่ห้อง 421 ภายในวันที่ ............2554 นี้ 

                                     คลิกดาวน์โหลดคลิปตอน 1
                                    คลิกดาวน์โหลดคลิปตอน 2
                                    คลิกดาวน์โหลดคลิปตอนจบ
      สำหรับเยาวชนตัวอย่างที่เราจะนำเสนอ เธอเป็นสุภาพสตรี ผมไปพบเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2544 เนื่องจากผมเดินทางไปให้ความรู้ เกี่ยวกับการสร้างเว็บ สร้างสื่อการสอนที่โรงเรียนเถินวิทยา อ.เถิน จ.ลำปาง เธอเป็นนักศึกษาจากสถาบันราชภัฏลำปาง เธอฝึกสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เธอเป็นเด็กเรียนเก่ง 1 ใน 4 ของรุ่น แต่... เธอพิการมาแต่เด็ก ไม่มีมือ แขน ทั้งสองข้าง แต่เธอไม่เคยยอมแพ้ เธอสู้ตลอด เธอไม่คิดฆ่าตัวตาย เธอไม่คิดจะเป็นคนเลวของสังคม เธอไม่เคยคิดจะเป็นภาระของสังคม ผมชอบคำพูดของอาจารย์นพดล อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ ที่โรงเรียนเถินวิทยา ว่า

       ใครว่าคอมพิวเตอร์ยาก แสดงว่าไม่สู้ ขนาดเด็กฝึกสอนของผมไม่เคยใช้มือทำ เธอใช้เท้าทำตลอด และทำได้ดี ไม่เชื่อก็ลองมาดูซิครับ

                                      แล้วคุณยังคิดจะฆ่าตัวตาย
                                      คิดจะเป็นคนเลวของสังคม
                                      คิดจะเป็นภาระของสังคม
                                      ทั้งที่คุณมีร่างกายครบ
                                      ช่างน่าอายและไร้สติสิ้นดี


      แข่งกันชั่ว  แข่งกันมั่ว  แข่งกันเลว    แข่งกันเหลว  แข่งกันบ้า  พาฉิบหาย
      แข่งกันดูด  แข่งกันซิ่ง  แข่งกันตาย  แข่งมากมาย  มักชั่วช้า  สารพัน

      เกิดทำไม  ไร้คุณค่า  ไม่น่าเกิด       ชั่วเลยเถิด  พาชีวิต จนผิดผัน
      คือเด็กไทย ในสมัย  ปัจจุบัน          เชิญชวนทั่น ดูสุวิมล คนดีจริง


                 ชีวิตคือการต่อสู้...ยอดคนยอดครูสาวพิการกาย
 
    ชีวิตคือการต่อสู้ คนที่ไม่เคยต่อสู้ ก็ย่อมไม่รู้ว่าชีวิต คืออะไร? ชีวิต ของ นางสาวสุวิมล ฟองแก้ว ครูสาววัย ๒๘ ปี จากเมืองรถม้า จ.ลำปาง สาวพิการแต่กำเนิด แขนซ้ายกุดด้วนถึงต้นสะบักบ่า แขนขวาเหลือเพียงข้อศอก ขาซ้ายเป็นโปลิโอฝ่าเท้าคดงุ้มงอ แต่ด้วยอุดมคติและจิตใจมุ่งมั่นที่จะประกอบวิชาชีพครู เพื่อสอนเด็ก ๆ ให้เป็นคนดี สาวน้อยผู้อาภัพจึงได้ใฝ่รู้ใฝ่มุมานะเรียนและขวนขวายพยายามที่ จะฝึกทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยเท้าซ้ายและแขนเทียม ตั้งแต่ยังเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาประจำตำบล เรื่อยมา จนถึงระดับอุดมศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อเรียนจบก็สมัครสอบบรรจุเป็นครู จนกระทั่งสอบขึ้นบัญชีได้เป็นครูสมใจนึกบรรจุเป็นครูผู้ช่วยที่ ร.ร.วัดถ้ำปลาวิทยาคม หมู่ ๕ ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๙ ที่ผ่านมา
       หนูอยากเป็นครูแต่การเป็นครูก็ต้องเขียนอธิบายบนกระดาน ตอนเด็ก ๆ ก็ลองหัดเขียนชอล์กแต่ไม่ประสบผลสำเร็จเพราะชอล์กจะแตกเมื่อถูกแขนเทียมหนีบ แต่พอเห็นครูคอมพิวเตอร์ใช้ปากกาไวท์บอร์ดเขียนกระดาน จึงทำให้คิดว่าเราน่าจะทำได้ จึงแอบหัดเขียนกระดานโดยใช้ปากกาไวท์บอร์ด เพื่อที่ว่าวันหนึ่งความฝันที่จะได้เป็นครูเป็นความจริงขึ้นมาจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อวิชาชีพ และถ้าหากว่าความฝันไม่เป็นจริงขึ้นมา ไม่ได้เป็นครูอย่างที่ฝันไว้ อย่างน้อยความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาจากวิชาคอมพิวเตอร์สามารถที่จะนำมาประกอบ อาชีพอิสระได้ สามารถที่จะมีรายได้เลี้ยงดูตนเอง ไม่เป็นภาระกับพ่อแม่ต่อไป การที่คนเราจะเรียนอะไรนั้นไม่สำคัญ ขอให้เลือกเรียนสิ่งที่ตนเองสนใจ ตัวเองถนัดและไม่เดือดร้อนใครก็พอ ครูสุวิมล บอกเล่าพลางสาธิต การ ใช้คอมพิวเตอร์ด้วยอุ้งเท้าซ้าย โดยใช้นิ้วหัวแม่เท้าคลิกเมาส์สืบค้นข้อมูลได้อย่างคล่องแคล่วเหมือนคนปกติ ใช้มือจับเมาส์ การพิมพ์ก็ใช้ท่อนแขนที่เหลือเพียงศอกด้านขวาเป็นอวัยวะเคาะแท่นคีย์บอร์ด พิมพ์หนังสือแผนการสอน รายงานการสอนได้อย่างรวดเร็วชนิดที่คนมือเท้าดี ๆ บางคนก็ยังพิมพ์และใช้เมาส์ได้ไม่คล่องแคล่วรวดเร็วเท่า
      แรก ๆ ตอนคุณครูสุวิมลมารายงานตัว ที่โรงเรียน ก็ตกใจเกรงว่าครูจะสอนลำบาก เพราะวิชาคอมพิวเตอร์เป็นวิชาที่ต้องใช้ทักษะมือและนิ้มือทั้งสองข้างเป็น อวัยวะสำคัญ แต่พอทราบว่าคุณครูสุวิมลจบการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เอกคอมพิวเตอร์ศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางก็คิดว่าคงต้องผ่านทักษะการ ใช้คอมพิวเตอร์ด้วย เท้าหรือแขนเทียมมาอย่างโชกโชนจนชิน ซึ่งก็ไม่ผิดหวัง คุณครูสุวิมลสามารถใช้เท้าในการพิมพ์งาน ควบคุมเมาส์ได้เหมือนคนปกติใช้มือ และสอนนักเรียนได้อย่างดี ตนจึงมอบหมายให้เป็นครูประจำชั้น ม.๒ และรับผิดชอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ง ๔๑๒๐๑) ระดับชั้น ม.๔ วิชาฐานข้อมูล ชั้น ม.๓ และวิชา excel ชั้น ม.๒ ซึ่งคุณครูสุวิมลก็สอนได้เหมือนคนปกติ เด็กนักเรียนในระยะแรก ๆ ก็ประดักประเดิดบ้างแต่ต่อมาก็ชินและรู้สึกเฉย ๆ มุ่ง ที่จะรับความรู้จากครู มากกว่าที่จะไปมัวสนใจความผิดปกติของครู ผลสัมฤทธิ์และคุณภาพก็ปรากฏชัดเจน ซึ่งล่าสุดเด็กนักเรียนระดับชั้น ม.๔ ลูกศิษย์ของคุณครูสุวิมลก็ประสบความสำเร็จคว้าเหรียญเงิน ประกวดการเขียนโปรแกรม e-book ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม นักเรียนภาคเหนือของ จ.เชียงราย ที่ รร.ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อ.เมือง จ.เชียงราย


        นายเฉลิมศักดิ์ ศิริประภา ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดถ้ำปลาวิทยาคม บอกเล่าถึงคุณครูสุวิมล ฟองแก้ว ยอดคนยอดครูอย่างชื่นชมและปลาบปลื้มใจ ด.ญ.จุฬารัตน์ สิทธิชัยวงศ์ นักเรียนชั้น ม.๓ รร.วัดถ้ำปลาวิทยาคม ลูกศิษย์คนหนึ่งของครูสุวิมลเล่าว่า "ประทับใจครูสุวิมลมาก ตอนแรกที่เห็นครูมารายงานตัวเพื่อสอนนักเรียนก็รู้สึกตกใจและแปลกใจเพราะครู เป็นคนพิการไม่พร้อมทั้งแขนและขา แต่ก็ยิ่งแปลกใจมากกว่าเมื่อรู้ว่าครูจะสอนประจำวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งครูสุวิมลก็ใช้เท้าบังคับเมาส์ ใช้แขนเทียมพิมพ์หนังสือ อธิบายให้ความรู้ได้อย่างคล่องแคล่ว จนเป็นที่ชินตาของนักเรียนไปแล้ว ทราบว่าครูเขา ใช้เท้าซักผ้า รีดผ้า ก็อยากไปช่วยคุณครูที่บ้านพักครู แต่ครูสุวิมลบอกว่าครูช่วยตนเองโดยใช้เท้าทำงานในชีวิตประจำวันเป็นปกติได้ ดีแล้ว"
      ด้านนาง ขนิษฐา เครือจักร์ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓ แสดงความคิดเห็นว่า "ตน เดินทางเข้าไปหาข้อมูลครูพิการเพื่อเป็นแบบอย่างของคนสู้ชีวิตและไปพบครู สุวิมลที่ รร.วัดถ้ำปลาวิทยาคม ต.โป่งงาม อ.แม่สาย ได้พูดคุยกับครูและทราบประวัติมาว่าคุณพ่อ-คุณแม่เป็นชาวไร่ชาวนาไม่มีความ รู้อะไรแต่ครูสุวิมลซึ่งเป็นลูกคนเล็กในจำนวนพี่น้อง ๒ คนต้องพิการ ซึ่งก็นับว่าโชคดีมากที่ได้รับกำลังใจและการสนับสนุนส่งเสริมจากผู้ปกครองจน เรียนจบมหาวิทยาลัย ไม่เป็นภาระของครอบครัวแถมยังเลี้ยงดูครอบครัวได้อีกด้วยจนดูเหมือนว่า สภาพร่างกายที่ผิดปกติมิใช่ปัญหาและอุปสรรคสำหรับคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนแต่อย่าง ใด" สำหรับผู้ที่อยากจะให้กำลังใจ และชื่นชมคุณครูพิการผู้ทำหน้าที่สอนคอมพิวเตอร์รายนี้สามารถติดต่อได้ที่ รร.วัดถ้ำปลาวิทยาคม ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย โทร. ๐-๕๓๗๐-๙๖๑๐ หรือ ๐๘-๑๐๓๓-๑๙๘๗ หรือจะเข้าไปที่โฮมเพจอันเป็นผลงานได้ที่ school.obec.go.th/ tpk_cr/
โดย เดลินิวส์ออนไลน์ โดย กริช มากกุญชร ๑๐ ส.ค. ๒๕๕๐ - 11 ส.ค. 50

ข้อมูลเก่าจ้า
        แจ้งให้นักเรียนทราบด่วน ครูติดราชการ master Teacher 13,15-17 ธค. 53 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา เพื่อให้การเรียนการสอนไม่ได้ขาดหายไป ครูขอมอบหมายงานให้นักเรียน ไปบันทึกสรุปจาก
เนื้อหานี้ คลิกที่นี่แล้วคลิกเปิดนะครับ ลิงก์นี้ขอขอบใจเสาวลักษณ์ ม.4/4 นะครับที่ทำลิงก์นี้เอาไว้ให้ ขอให้บันทึกย่อทุกคนนะครับ ลูกศิษย์ครูรุณย์ ห้ามเกเรนะครับ บันทึกต่อ
จากที่ครูสอนในห้องเรียนนะครับ ให้จบไปเลยนะจ๊ะ แน๊ะ ๆๆๆ ห้ามบ่นเด็ดขาด
                                             บ่นให้ศิษย์ฟัง

เพียงได้ยิน ศิษย์พูดกูหมึง  ครูขึ้งเครียด  พูดด่าแม่  ยิ่งซีเรียส รับไม่ไหว
ศิษย์ขี้คร้าน ครูก็พาล  จะคลาไคล        ศิษย์ไร้วินัย  ครูทนอยู่  หดหู่ครัน
น่าอนาถ  ศิษย์ที่ขาด  รับผิดชอบ          ลอกข้อสอบ โกงส่งงาน พาลเสียขวัญ
ศิษย์มีคู่  เชิงชู้สาว  คลอเคล้ากัน          ครูยิ่งหวั่น  เป็นห่วงศิษย์  ผิดครรลอง
ศิษย์เสพยา ได้แต่ว่า อย่าเสพนะ           จับบ้างล่ะ  เพื่อให้ศิษย์  คิดสนอง
เห็นภัยยา  นำชีวา  ตกคูคลอง              ครูเศร้าหมอง ศิษย์ดื้อด้าน ทุกวันทวี
ครูยืนสอน ศิษย์นั่งหวี มีกระจก             อึดอัดอก  อยากดุด่า  มารศรี
โอ้อกเอ๋ย  ครูเราหนา  ล้าเต็มที             ถูกต่อตี  ครูถอยร่น  พ้นคำ"ครู"
จะเฆี่ยนตี  เพื่อให้ศิษย์ เลิกคิดชั่ว          ครูก็กลัว  ผิดอาญา  น่าอดสู
จะดุด่า  ศิษย์รุนแรง  ก็แช่งครู               ต่างก็รู้  ครูเออลี่  รี่ไทน์ตรึม
ผู้ปกครอง ที่เข้าใจ  ในครูเรา                 มากไม่เบา ทำหายเศร้า พ้นความขรึม
เจอพ่อแม่  หัวหมอพา น้ำตาซึม              สะลือสลึม  น่ารันทด  หดหู่ใจ
ขอวอนศิษย์ ได้คิดตรอง ให้ถ่องแท้         วอนพ่อแม่  อย่าให้ท้าย มากได้ไหม
พฤติกรรม  เด็กไทยแย่  ท้อแท้ใจ           เป็นเพราะใคร ได้แต่โทษ โกรธเคืองกัน
มาประสาน  พ่อแม่ลูก  ครูถูกต้อง            ตามครรลอง บวรหลัก  รักสร้างสรรค์
ครูอย่าขาย  อุดมการณ์  แลกกำนัล         ได้เพิ่มขั้น  สิ้นศักดิ์ศรี  ไม่ดีเลย
อะไรถูก  ก็พร้อมว่า  ขีดกาถูก                อะไรผิด  อย่าขีดถูก  ผิดเฉลย
ครูได้ดี  เสื่อมศักดิ์ศรี  อย่าดีเลย            ขอภิเปรย เป็นแนวทาง สร้างศิษย์เอย
                                                     (เขียนเมื่อ 15 ธค 53)
     

                สวัสดีครับนักเรียน ศิษย์รัก ม.4 ทุกคนหมดไปแล้วหนึ่งภาคเรียน ก็เป็นไปตามกรรมนั่นครับ พุทธศาสนาสอนเอาไว้แล้ว ใครก่อทำกรรมดี ก็ล้วนแต่ได้รับสิ่งที่ดีคืนสนอง เมื่อนักเรียนมีความตั้งอกตั้งใจเรียน ก็ได้รับผลการเรียนที่ดีตอบแทน
ก็ยังไม่สายเกินไปสำหรับ การหันมาปรับปรุงตนเองของนักเรียน ที่มีความมุ่งมาดปรารถนาจะให้ได้ผลการเรียนที่สูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ เปิดเทอมมาก็เริ่มปรับปรุงกันเลยนะครับ จะคอยเป็นกำลังใจให้ครับ
                 สำหรับภาคเรียนที่แล้วหากสอนขาดตกบกพร่องไปบ้างก็ต้องขออภัยลูกศิษย์ทุกคน โดยเฉพาะการดุด่าว่ากล่าวนักเรียน ก็มุ่งหวังให้พวกเราเป็นเด็กดีมีความรับผิดชอบ
สมกับที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งอกตั้งใจให้พวกเรามาศึกษาเล่าเรียน
                  ภาคเรียนนี้ เรามาศึกษาเล่าเรียนกันในบทเรียนเกี่ยวกับวิชากฎหมายนะครับ
ใครว่าง ๆ ก็ลองเข้ามาเยี่ยมชมและทำกิจกรรมกันเป็นการล่วงหน้าได้แล้วครับผม
                  อ้อ...สำหรับที่ติด 0 ของครู ให้ติดต่อขอแก้ตัวได้โดยตรง ทางโทรศัพท์เป็นรายบุคคลนะครับ หรือเจอกันที่สำนักงานหมวดสังคมศึกษาฯ ห้อง 421 ก็ได้ครับ
                  อย่ายอมแพ้ อย่าท้อถอย สู้ต่อไปนะครับ
สำหรับ งาน blog เรียกว่านักเรียนสามารถมี blog ส่วนตัวกันถ้วนหน้า แม้ว่าจะมีนักเรียนบางส่วนไม่ได้ทำการสร้าง blog ด้วยตนเอง ซึ่งน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่ปล่อยให้ช่วงเวลาในการเรียนรู้เรื่อง blog นี้ผ่านพ้นไป  ซึ่งคะแนนจาก blog ก็พลอยได้จากฝีมือของคนอื่น ซึ่งก็หาความภาคภูมิใจไม่ได้  จึงอยากให้บางคนบางส่วนเหล่านั้นรีบดำเนินการเรียนรู้และปรับปรุง
blog ของตนเองในภาคเรียนที่ 2 นี้นะครับ
                   การส่งงานในภาคเรียนที่ 2 น่าจะเพิ่มหน้า blog ใหม่นะครับ โดยใช้ blog เดิม ทำการเพิ่มเฉพาะหน้าเท่านั้น ดูวิธีการได้ที่นี่ ครับ

งานภาคเรียนที่ 2 ด้านล่างนี้ครับ
   ชิ้นที่ 1  ประกอบด้วย
              1.1 ความหมายของกฎหมาย
              1.2 ความสำคัญของกฎหมาย
              1.3 องค์ประกอบของกฎหมาย
              1.4 ประเภทของกฎหมาย
              1.5 ศักดิ์ของกฎหมาย
   ชิ้นที่ 2  รอก่อนนะครับ

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon