Krukaroon: คำจำกัดความของ "มส"และ"ร"

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2553

คำจำกัดความของ "มส"และ"ร"

  นักเรียนไม่มีสิทธิสอบและนักเรียนได้ผลการเรียน ร. ตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

              ตามความคิดเห็นของผู้เขียน มีความเห็นว่าเมื่อนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 ของเวลาเรียนในแต่ละรายวิชา ก็ควรยึดระเบียบเอาไว้เพื่อให้เป็นมาตรฐานให้นักเรียนส่วนใหญ่ได้ประพฤติปฏิบัติ โดยเข้าเรียนให้ครบ 80 %  ในกรณีผ่อนผันก็น่าจะเป็นนักเรียนที่เจ็บไข้ได้ป่วย หรือประสบอุบัติเหตุ ต้องเข้ารักษาตัวอยู่ในสถานพยาบาลจนมีเวลาเรียนต่ำกว่า 80 เพียงเล็กน้อย ก็น่าจะเข้ากรณีการผ่อนผันด้วยเหตุอันควร
              หากเราผ่อนผันด้วยเหตุไม่เข้าข่ายที่จะผ่อนผันได้ ก็จะทำให้นักเรียนที่ไม่มีสิทธิสอบทุกระดับชั้น ก็มีสิทธิที่จะได้รับการผ่อนผันเท่าเทียมกัน  ดังนั้นเมื่อนักเรียนได้รับการผ่อนผันกันทั้งหมดหรือเป็นส่วนใหญ่แล้ว  อาจจะกลายเป็นแรงสนับสนุนให้นักเรียนไม่สนใจ
ที่จะเข้าเรียนตามปกติก็เป็นได้  ความลำบากใจก็ต้องมาตกอยู่ที่ครูประจำวิชา นักเรียนจะหนีเรียนและเข้าห้องเรียนสายมากยิ่งขึ้นได้ในบางส่วน
               จึงขอเสนอแนะให้พินิจพิจารณากันให้ถี่ถ้วนอีกครั้งหนึ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon