Krukaroon

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554

ส่งงาน ม.4/9

134 ความคิดเห็น:

 1. น.ส.วัชริดา สุขธร ส่งงานแล้วค่าาา

  ตอบลบ
 2. น.ส.บุญปวี จันทร์จะนะ ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 3. นางสาว สุทธิดา รักประเทศ เลขที่42 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 4. นาย ธนวัฒน์ ปริญญาศิริ เลขที่ 11 ส่งงานแล้วครับ ที่ tanawat409.blogspot.com

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ15 มิถุนายน 2554 05:34

  น.ส.วิรัชดา สุขธร ม.4/9 เลขที่ 36 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 6. จุฬาลักษณ์ กล่าวว่า
  นางสาวจุฬาลักษณ์ สว่าง เลขที่24 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 7. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 8. น.ส.สุณิสา หนูนิ่ม เลขที่ 40 ชั้น ม.4/9 ส่งงานแล้วคะ

  ตอบลบ
 9. นางสาว วนัชพร แก้วมูณี เลขที่9 ม.4/9 ส่งงานแล้วค่ะ
  http://pop23164.blogspot.com/

  ตอบลบ
 10. นางสาวธนัชรพร ชุมปถัมภ์ เลขที่6 ม.4/9 ส่งงานแล้วค่ะ
  http://tanatchaporn409.blogspot.com/

  ตอบลบ
 11. ภาณุวัฒน์15 มิถุนายน 2554 06:51

  ภาณุวัฒน์ กาญจนสมบัติ เลขที่ 2 ส่งงาน แล้วครับ
  http://panuwatk409.blogspot.com/

  ตอบลบ
 12. พิชชากร ตะนุสะ เลขที่ 5 ส่งงานแล้วครับ
  http://phmax.blogspot.com/

  ตอบลบ
 13. นางสาวจุฑามาศ ณ พัทลุง ม.4/9 เลขที่ 23
  ส่งงานชื้นที่ 1
  http://jutamasnaphatthalung.blogspot.com

  ตอบลบ
 14. น.ส.ยุวดี พรหมมุณี ม.4/9
  ส่งงานเรื่องพรรคการเมืองค่ะ

  ตอบลบ
 15. นางสาว ภาวิณี ขาวแก้ว เลขที่34 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 16. นางสาว ศิรินาถ สายเสมา เลขที่ 37 ส่งงานแล้ว ค่ะ
  http://sirinart409.blogspot.com/

  ตอบลบ
 17. นางสาว ปิยธิดา ทองไฝ เลขที่ 31 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 18. นางสาวกวินทรา ศรีสถิตย์ เลขที่20 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 19. น.ส.สุชานาฎ ณุกรรณ เลขที่ 39 ชั้น ม.4/9 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 20. น.ส.สายฝน เกื้อน้ย เลขที่ 38 ชั้น ม.4/9 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 21. ไม่ระบุชื่อ16 มิถุนายน 2554 03:34

  นางสาวสุภาวดี หวันเส็น เลขที่ 46 ม.4/9
  ส่งงานแล้วนะค่ะ

  http://supawadee409.blogspot.com/

  ตอบลบ
 22. ไม่ระบุชื่อ16 มิถุนายน 2554 03:56

  นางสาวสุภาวดี หวันเส็น ม. 4/9 เลขที่ 46 มาส่งงานแล้วค่ะ

  http://supawadee409.blogspot.com/2011/06/2554.html

  ตอบลบ
 23. ไม่ระบุชื่อ16 มิถุนายน 2554 05:11

  นางสาว ณิชชนิดา หนูวัน ม.4/9 เลขที่ 26 ส่งงานแล้วนะค้า

  ตอบลบ
 24. นางสาว สุนิษา ปราบตูณีย์ ม.4/9 เลขที่ 43 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 25. นางสาวสุนิสา แก้วสมศรี ม.4/9 เลขที่ 44
  มาส่งงานแล้วค่ะ :)

  ตอบลบ
 26. ไม่ระบุชื่อ18 มิถุนายน 2554 20:43

  น.ส.ทวีทรัพย์ คณะแนม เลขที่27 ม.4/9 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 27. น.ส.ทวีทรัพย์ คณะแนม เลขที่27 ม.4/9 ส่งงานค่ะ

  ตอบลบ
 28. น.ส.ทวีทรัพย์ คณะแนม เลขที่ 27 ม.4/9 ส่งงานชิ้น1แล้วค่ะ

  ตอบลบ
 29. นางสาว ทิพธิญา พรมคง เลขที่ 28 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 30. นางวาส จริญญา แก้วไชยศรี ส่งงานแล้วค่ะ
  http://jarinya409.blogspot.com/2011/06/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16.html

  ตอบลบ
 31. นางสาว ณัฐฐาวดี สอนพันนอก เลขที่ 25 ส่งงานเเล้วค่ะ

  ตอบลบ
 32. นางสาว ทิพธิญา พรมคง เลขที่ 28 ส่งงานเรื่อง การปกครองสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา แล้วค่ะ

  ตอบลบ
 33. นางสาว กวินทรา ศรีสถิตย์ เลขที่20 ส่งงานเรื่องการปกครองสมัยสุโขทัยแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 34. สุณิสา หนูน่ม22 มิถุนายน 2554 06:21

  น.ส.สุณิสา หนูนิ่ม เลขที่ 40 ชั้น ม.4/9 ส่งงานเรื่อง ประวัติการปกครองแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 35. น.ส.สุณิสา หนูนิ่ม เลขที่ 40 ชั้น ม.4/9 ส่งงานเรื่อง ประวัติการปกครองแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 36. น.ส. สุชานาฎ ณุกรรณ23 มิถุนายน 2554 03:17

  น.ส.สุชานาฎ ณุกรรณ เลขที่ 39 ส่งงานเรื่อง ประวัติการปกครองเเล้วค่ะ

  ตอบลบ
 37. น.ส.สายฝน เกื้อนุ้ย เลขที่38 ส่งงานเรื่องประวัติการปกครองแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 38. น.ส. สุพิชญา นามสินธุ์ ส่งงาน ชิ้นที่1 และ ชิ้นที่2 ค่ะ เลขที่ 45 ค่ะ

  ตอบลบ
 39. นาย ธนวัฒน์ ปริญญาศิริ ส่งงานชิ้นที่2 แล้วครับ เลขที่11 ครับ

  ขอบคุนครับ

  ตอบลบ
 40. ไม่ระบุชื่อ23 มิถุนายน 2554 05:06

  นางสาว สุทธิดา รักประเทศ ชั้นม.4/9 เลขที่42 ส่งงานเรื่องการปกครองสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา เรียบร้อยแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 41. น.ส. สุพัตรา ชูจิต ส่งงาน ชิ้่นที่1 และ 2 ค่ะ เลขที่ 12

  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 42. ไม่ระบุชื่อ23 มิถุนายน 2554 05:14

  นางสาว จริญญา แก้วไชยศรี เลขที่ ชั้น4/9 ส่งงานเรื่องการปกครองสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยาแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 43. ไม่ระบุชื่อ23 มิถุนายน 2554 05:16

  นางสาวสุนิษา ปราบตูณีย์ เลขที่43 ชั้นม 4/9 ส่งงานชิ้นที่2 แล้วค่ะ

  ตอบลบ
 44. ไม่ระบุชื่อ24 มิถุนายน 2554 05:13

  นางสาวปิยธิดา ทองไฝ เลขที่31 ม.4/9 ส่งงานชิ้นที่สองแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 45. ไม่ระบุชื่อ24 มิถุนายน 2554 07:03

  นางสาวสุวนุช คงทะเล เลขที่47 ม.4/9 ส่งงานชิ้นที่1และชิ้นที่2แล้วค่ะ

  ตอบลบ
 46. ไม่ระบุชื่อ24 มิถุนายน 2554 23:38

  นางสาว ภาวิณี ขาวแก้ว เลขที่34 ชั้น4/9 ส่งงานเรื่องการปกครองสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา เรียบร้อยแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 47. ไม่ระบุชื่อ24 มิถุนายน 2554 23:47

  นางสาว ปียวดี จันทร์เส้ง ชั้น4/9 มาส่งงานเรื่องการปกครองสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยาแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 48. นางสาวสุวนุช คงทะเล เลขที่47 ม.4/9 ส่งงานชิ้นที่1พรรคการเมือ
  งและชิ้นที่2เรื่องการปกครองสมัยอยุธยาแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 49. ไม่ระบุชื่อ26 มิถุนายน 2554 02:52

  นางสาวเกตวดี ขุนศรี เลขที่21 ชั้นม.4/9 ส่งงานครั้งที่2แล้วค่ะ

  ตอบลบ
 50. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 51. นางสาว ศิรินาถ สายเสมา เลขที่ 37 ส่งงานแล้วค่ะ
  http://sirinart409.blogspot.com/2011/06/blog-post_26.html

  ตอบลบ
 52. นางสาว พัชรี ทองปาน เลขที่ 33 ส่งงานแล้ว จร้า

  ส่งงานชิ้นที่ 2 แล้วค่ะ

  ตอบลบ
 53. น.ส.ดวงกมล บุญพันธ์ส่งงาน ชิ้นที่ 1 และ 2 แล้วค่ะ

  ตอบลบ
 54. น.ส.ณัฐาฐวดี สอนพันนอก ม.4/9 เลขที่ 25 ส่งงานชิ้นที่ 1 และ 2 แล้วค่ะ

  ตอบลบ
 55. ครูขา ของหนูที่บอกว่า ส่งแล้ว
  ครูมาตรวจงานในลิ้งนี้ แทนน้ะค้ะ

  นางสาว ดวงกมล บุญพันธุ์ ม.4/9 เลขที่ 4 น้ะค้ะ
  ส่งทั้งชิ้นที่ 1และ 2 แล้วค้ะ

  ตอบลบ
 56. ครู ค่ะ ส่งงานค่ะ ชิ้นที่1 และ2 นางสาว พัชรี ทองปาน เลขที่33 ค่ะ

  ตอบลบ
 57. ครูขาหนูยุวดี พรหมมุณี เลขที่1 ส่งงานพิเศษ 3 ค่า แล้วเรื่องการปกครองครู
  สามารถเข้าไปได้ที่ janelunlaa.blogspot.com นะคะ โดยจะมีเรื่องของ งานพิเศษก่อน แร้วครูค่อยคลิกที่คำว่า คลังบทความของบล็อกนะคะ จะมีเรื่องการปกครองอยู่ค่า ขอบคุณค่ะ^^

  ตอบลบ
 58. ครูค้ะ นางสาว ดวงกมล บุญพันธุ์ เลขที่ 4 ม.4/9
  ส่งงานพิเศษ 3 แล้วน้ะค้ะ http://duangkamon409.blogspot.com/p/blog-page.html

  ตอบลบ
 59. น.ส.บุญปวี จันทร์จะนะ เลขที่ 7
  ครูค่ะ หนูส่งานเรื่อง.รายงานผลการเลือกตั้ง 3 กค 2554นะค่ะ
  ส่วนexem ชื่อผู้ใช้ boonpawee รหัส 2315523155ค่ะ

  ตอบลบ
 60. ครูขาหนูประวีณา เลขที่ 29 ส่งการปกครองค่ะ เนื้อหามันโชว์ไม่ได้บางส่วนอะคะ ขอโทดด้วยนะคะ

  ตอบลบ
 61. ไม่ระบุชื่อ13 กรกฎาคม 2554 04:47

  นางสาวปิยธิดา ทองไฝ เลขที่31 ม.4/9 ส่งงานชิ้นพิเศษแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 62. ไม่ระบุชื่อ13 กรกฎาคม 2554 05:30

  ครูคะนางสาว เกตวดี ขุนศรี ม.4/9 เลขที่21 ส่งงานชิ้นที่1พรรคการเมืองแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 63. นางสาว จุฑามาศ ณ พัทลุง ม.4/9 เลขที่ 23 ส่งงานชิ้นที่3งานพิเศษ เเล้วค่ะ http://jutamasnaphatthalung.blogspot.com/

  ตอบลบ
 64. นาย ภาณุวัฒน์ กาญจนสมบัติ ม .4/9 เลขที่ 2 ส่งงานพิเศษแล้วครับ
  http://panuwatk409.blogspot.com/2011/07/blog-post.html

  ตอบลบ
 65. นางสาว พัชรี ทองปาน เลขที่ 33 ม.4/9

  ส่งงานพิเศษแล้ว ค่ะ .....

  ตอบลบ
 66. สวัสดีค่ะ นางสาว ทิพธิญา พรมคง 4/9 เลขที่ 28 ส่งงานเรื่อง รายงานผลการเลือกตั้งแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 67. ทิพธิญา พมคง เลขที่ 28 ส่งงานเรื่องมรดกโลกแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 68. ครูค่ะ..หนูสุนิสาแก้วสมศรี..เลขที่ 44 ม.4/9 ส่งงานเรื่องประวัติการปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยาและสมัยสุโขทัยแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 69. ส่งงานพิเศษแล้วค่ะ...นางสาวสุนิสา แก้วสมศรี เลขที่44 ม.4/9

  ตอบลบ
 70. สวัสดีค่ะครู..หนู นางสาวสุนิสา แก้วสมศรี ม.4/9 เลขที่ 44 ส่งงานเรื่องมรดกโลกแล้วค่ะ..ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 71. ไม่ระบุชื่อ27 กรกฎาคม 2554 06:54

  นางสาว ณิชชนิดา หนูวัน เลขที่26 ชั้นม.4/9 ส่งงานเรื่องการเมืองการปกครองสมัยอยุธยาและสมัยสุโขทัย แล้วค่ะ

  ตอบลบ
 72. ไม่ระบุชื่อ28 กรกฎาคม 2554 05:27

  น.ส.ณิชชนิดา หนูวัน เลขที่ 26 ชั้นม.4/9 ส่งงานเรื่อง การปกครองในสมัยกรุงธนบุรีและสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ แล้วค่ะ

  ตอบลบ
 73. ไม่ระบุชื่อ28 กรกฎาคม 2554 05:38

  น.ส.ณิชชนิดา หนูวัน ม.4/9 เลขที่ 26 ส่งงานพิเศษชิ้นที 1 แล้วค่ะ

  ตอบลบ
 74. ไม่ระบุชื่อ28 กรกฎาคม 2554 05:54

  น.ส.ณิชชนิดา หนูวัน ม.4/9 เลขที่ 26 ส่งงานพิเศษชิ้นที่ 2แล้วนะค่ะ

  ตอบลบ
 75. ไม่ระบุชื่อ1 สิงหาคม 2554 03:03

  นางสาว สุทธิดา รักประเทศ เลขที่42 ชั้นม.4/9 มาส่งงานเรื่องประวัติการปกครองของไทยสมัยกรุงธนบุรี และประวัติการปกครองของไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ แล้วนะคะ

  ตอบลบ
 76. ไม่ระบุชื่อ1 สิงหาคม 2554 03:17

  นางสาว สุทธิดา รักประเทศ ชั้นม.4/9 เลขที่42 มาส่งงานเรื่องเรื่องบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ ค่ะ โปรดพิจารณาด้วยนะคะ

  ตอบลบ
 77. ไม่ระบุชื่อ1 สิงหาคม 2554 03:34

  นางสาว สุทธิดา รักประเทศ เลขที่42 ชั้น ม.4/9 แวะมาส่งงานพิเศษ เรื่องรายงานผลการเลือกตั้ง 3 กค 2554 แล้วนะคะ โปรดตรวจสอบด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 78. ไม่ระบุชื่อ1 สิงหาคม 2554 03:42

  นางสาว สุทธิดา รักประเทศ ชั้นม.4/9 เลขที่42 มาส่งงานพิเศษ เรื่องเรื่ององค์กรมรดกโลก เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 79. ไม่ระบุชื่อ1 สิงหาคม 2554 04:25

  น.ส.ณิชชนิดา หนูวัน ชั้น ม.4/9 ส่งงาน กบฏ ร.ศ.130 แล้วค่ะ

  ตอบลบ
 80. ไม่ระบุชื่อ1 สิงหาคม 2554 04:29

  นางสาวสุนิษา ปราบตูณีย์ เลขที่ 43 ชั้นม 4/9 มาส่งงานพิเศษ เรื่อง รายงานผลการเลือกตั้ง 3 กค 54 ส่งงานแล้วน๊ะค่ะ

  ตอบลบ
 81. ไม่ระบุชื่อ1 สิงหาคม 2554 04:38

  นางสาวสุนิษา ปราบตูณีย์ เลขที่43ชั้นม 4/9 ส่งงานชิ้นพิเศษ เรื่ององค์กรมรดกโลก ส่งงบานแล้วน๊ะค่ะ

  ตอบลบ
 82. นางสาว ทิพธิญาพรมคง เลขทึ 28

  ทำข้อสอบไปแล้วทั้งหมด 7 ข้อสอบ คือ
  -ข้อสอบพิเศษ ชุดที่ 1 ,2 ,3
  -ข้อสอบ ชุดที่ 1,2,3,4

  ตอบลบ
 83. ไม่ระบุชื่อ4 สิงหาคม 2554 08:15

  น.ส ณัฐฐาวดี สอนพันอก เลขที่ 25

  ตอบลบ
 84. น.ส.วัชริดา สุขธร ม.4/9 เลขที่ 35 ได้ส่งงานเรื่อง รายงานผลการเลือกตั้ง 3 กค 2554

  ตอบลบ
 85. ไม่ระบุชื่อ6 สิงหาคม 2554 23:49

  น.ส.ณิชชนิดา หนูวัน เลขที่ 26 ม.4/9 ส่งงานแล้งค่ะ

  ตอบลบ
 86. ทิพธิญา เลขที่ 28 ทำข้อสอบก้าวทันโลกศึกษา ชุดที่ 5 และ 6 แล้วค่ะ

  ตอบลบ
 87. เลขที่ 28 ทำข้อสอบ ชุดที่ 7 แล้วค่ะ

  ตอบลบ
 88. ไม่ระบุชื่อ20 สิงหาคม 2554 03:09

  สุณิสา หนูนิ่ม เลขที่ 40 ชั้น ม.4/9 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 89. ไม่ระบุชื่อ26 สิงหาคม 2554 02:37

  น.ส.ธนัชพร ชุมปถัมภ์ ม.4/9 เลขที่ 6 มาส่งงานค่ะ ครูสามารถเข้าไปดูได้ที่ อีเมล : nooklovemama@gmail.com รหัสผ่าน 0846312811 หรือเข้าไปที่ลิ้งค์ http://tanatchaporn409.blogspot.com/ ดูที่คลังบทความของบล็อกนะค่ะ มีทั้งหมด 11 ชิ้น ขอบคณค่ะ

  ตอบลบ
 90. น.ส สุนิสา แก้วสมศรี เลขที่ 44 ม.4/9 ส่งงานเรื่อง ประวัติการปกครองของไทยสมัยกรุงธนบุรี และ กรุงรัตน์โกสินทร์ แล้วค่ะ

  ตอบลบ
 91. น.ส สุนิสา แก้วสมศรี เลขที่ 44 ม.4/9 ส่งงานเรื่อง การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2545 , เหตุการณ์กบฏ ร.ศ 130 (กบฏเหล็ง ศรีจัทร์) และเรื่องการปฏิรูปการปกครองสมัยราชกาลที่ 5 แล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 92. นางสาว ทิพธิญา พรมคง เลขที่ 28 ส่งงานบล็อกเกอร์
  งานชิ้นที่ 1
  งานพิเศษ
  ประวัติการปกครองของไทย
  การปฏิรูปการปกครองของรัชกาลที่5
  เหตุการณ์กบฎ ร.ศ 130 (กบฎเหล็ง ศรีจันทร์)
  การเปลี่ยนแปงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475
  ประวัติการ กบฎ ปฏิวัติและการรัฐประหารในประเทศไทย
  รัฐสภาไทย
  รัฐบาลไทย (คณะรัฐมนตรี) นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจ...
  ศาลยุติธรรมไทย
  การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

  ส่งเเล้วค่าาาาาาาาคุณครู

  ตอบลบ
 93. นางสาว ศิรินาถ สายเสมา เลขที่ 37
  ส่งบล็อก ทั้งหมด ค่ะ
  http://sirinart409.blogspot.com/2011/08/blog-post_8490.html

  ตอบลบ
 94. นางสาว พัชรี ทองปาน เลขที่ 33 ม4 / 9

  ส่ง Blog ทุกชิ้นแล้วค่ะ !

  ตอบลบ
 95. นายวีระชัย แสงคงดำ เลขที่17 ม.4/9
  ส่งงาน ครบทุกชิ้นแร้วคัฟฟฟฟฟฟ

  ตอบลบ
 96. ไม่ระบุชื่อ30 สิงหาคม 2554 00:00

  ครูการุณย์ขา นางสาวพฤศภรณ์ แก้วอัมพร เลขที่ 8 ม.4/9
  ส่งงาน ครบทุกชิ้นแล้วค่ะ .... ^^

  ตอบลบ
 97. ไม่ระบุชื่อ30 สิงหาคม 2554 00:26

  คุณครูการุณย์ขา ดิฉันนางสาวศุจินทรา ศรีตระพันธ์ เลขที่ 10 ม.4/9

  ส่งงานครบทุกชิ้นแล้วค๊....

  สามารถเข้าไปดูได้ที่
  http://sujinthara409.blogspot.com/

  ตอบลบ
 98. ไม่ระบุชื่อ30 สิงหาคม 2554 00:33

  นางสาวพฤศภรณ์ แก้วอัมพร เลขที่ 8 ม.4/9

  ส่งงานครบทุกชิ้นแล้ว ค่ะ ^^

  ครูสามารถเข้าไปดูได้ที่
  http://pruedsaporn.blogspot.com/

  ตอบลบ
 99. น.ส.บุญปวี จันทร์จะนะ เลขที่ 7 ส่งงานทั้งหมดค่ะ

  ตอบลบ
 100. สวัสดีค่ะ หนูนางสาวสุนิสา แก้วสมศรี ส่งงานเรื่อง เหตุการณ์กบฏ ร.ศ130 ,
  ประวัติการปกครองกรุงรัตน์โกสิทร์ , ประวัติการปครองสมัยกรุงธนบุรี ,
  .ประวัติการ กบฎ ปฏิวัติและการรัฐประหารในประเทศไทย , รัฐสภา , รัฐบาลไทย , สาลยุติธรรม , การจัดระเบียบบรหารราชการเเผ่นดิน แล้วค่ะ

  ตอบลบ
 101. นางสาววัชริดา สุขธร เลขที่ 35 ม.4/9 ส่งงานทั้งหมดแล้วคะ

  ตอบลบ
 102. นางสาว ประวีณา ฤทธิ์ภักดี
  เลขที่ 29 ม.4/9
  ส่งงานหมดแล้วน้ะค้ะ
  ขอบคุนน้ะค้ะ >,,<

  ตอบลบ
 103. ไม่ระบุชื่อ31 สิงหาคม 2554 00:18

  http://supawadee409.blogspot.com/
  นางสาวสุภาวดี หวันเส็น ม. 4/9 เลขที่ 46 มาส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 104. ไม่ระบุชื่อ31 สิงหาคม 2554 00:42

  http://supawadee409.blogspot.com/2011/08/6-1.html
  นางสาวสุภาวดี หวันเส็น ม. 4/9 เลขที่ 46 มาส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 105. นางสาวปิยวดี จันทร์เส้ง ชั้น ม.4/9 เลขที่ 32 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 106. ไม่ระบุชื่อ31 สิงหาคม 2554 02:23

  นางสาวสุภาวดี หวันเส็น ม. 4/9 เลขที่ 46 มาส่งงานทั้งหมดแล้วค่ะ
  http://supawadee409.blogspot.com/

  ตอบลบ
 107. นางสาวสุชานาฎ ณุกรรณ เลขที่ 39 ชั้น ม.4/9 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 108. นางสาวปิยวดี จันทร์เส้ง เลขที่ 32 ชั้น ม.4/9 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 109. นางสาวสุณิสา หนูนิ่ม เลขที่ 40 ชั้น ม.4/9 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 110. นางสาวสายฝน เกื้อนุ้ย เลขที่ 38 ชั้น ม.4/9 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 111. นางสาวสุวนุช คงทะเล เลขที่47 ม.4/9 ส่งงานครบแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 112. นางสาวจุฑามาศ ณ พัทลุง ม.4/9เลขที่23ส่งงาน บล็อก ครบทุกชิ้นเเล้ว ค่ะ

  ตอบลบ
 113. นางสาววิรัชดา สุขธร เลขที่36 มั้นม.4/9
  ส่งงานบล๊อกครบทุกชิ้นแล้วคะ
  ที่ส่งช้าเพราะblogมีปัญหาคะ ขอโทษด้วย

  ตอบลบ
 114. ไม่ระบุชื่อ2 กันยายน 2554 04:37

  หวัดดีคะครูหนู ณิชชนิดา หนูวัน
  ส่งการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 แล้วค่ะ

  ตอบลบ
 115. ไม่ระบุชื่อ2 กันยายน 2554 04:56

  นางสาวณิชชนิดา หนูวัน ม.4/9 เลขที่ 26 ส่ง ประวัติการปฏิวัติรัฐประหารและกบฎ ในประเทศไทย แล้วค๊

  ตอบลบ
 116. ไม่ระบุชื่อ8 กันยายน 2554 10:15

  น.ส ณัฐฐาวดี สอพันนอก เลขที่ 25ส่งงานเเล้วค่ะ

  ตอบลบ
 117. น.ส.ณิชชนิดา หนูวัน เลขที่ 26 ม.4/9 ส่งงานครบเเล้วนะคะ ที่ช้าเพราะบล็อกมีปัญหาค๊

  ตอบลบ
 118. สุทธิดา รักประเทศ11 กันยายน 2554 08:45

  นางสาว สุทธิดา รักประเทศ ชั้นม.4/9 เลขที่42 มาส่งงานเรื่องพรรคการเมืองแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 119. สุทธิดา รักประเทศ11 กันยายน 2554 08:50

  นางสาว สุทธิดา รักประเทศ ชั้นม.4/9 เลขที่42 มาส่งงานพิเศษ1 รายงานผลการเลือกตั้ง 3 กค 2554

  ตอบลบ
 120. สุทธิดา รักประเทศ11 กันยายน 2554 08:54

  นางสาว สุทธิดา รักประเทศ ชั้นม.4/9 เลขที่42 มาส่งงานพิเศษ 2 เรื่ององค์กรมรดกโลก แล้วค่ะเด้อ555

  ตอบลบ
 121. สุทธิดา รักประเทศ11 กันยายน 2554 09:01

  นางสาว สุทธิดา รักประเทศ ชั้นม.4/9 เลขที่42 มาส่งงานเรื่องประวัติการปกครองของไทย แล้วค่ะ

  ตอบลบ
 122. สุทธิดา รักประเทศ11 กันยายน 2554 09:04

  นางสาว สุทธิดา รักประเทศ ชั้นม.4/9 เลขที่42 มาส่งงานเรื่องการปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่ 5

  ตอบลบ
 123. สุทธิดา รักประเทศ11 กันยายน 2554 09:07

  นางสาว สุทธิดา รักประเทศ ชั้นม.4/9 เลขที่42 มาส่งงานเรื่องเหตุการณ์กบฎ ร.ศ 130 (กบฎเหล็ง ศรีจันทร์)แล้วค่ะ

  ตอบลบ
 124. สุทธิดา รักประเทศ11 กันยายน 2554 09:10

  นางสาว สุทธิดา รักประเทศ ชั้นม.4/9 เลขที่42 มาส่งงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475 แล้วค่ะ

  ตอบลบ
 125. สุทธิดา รักประเทศ11 กันยายน 2554 09:12

  นางสาว สุทธิดา รักประเทศ ชั้นม.4/9 เลขที่42 มาส่งงานเรื่องประวัติการ กบฎ ปฏิวัติและการรัฐประหารในประเทศไทย แล้วนะฮะ555

  ตอบลบ
 126. สุทธิดา รักประเทศ11 กันยายน 2554 09:25

  นางสาว สุทธิดา รักประเทศ ชั้นม.4/9 เลขที่42 มาส่งงานเรื่องรัฐสภาไทย แล้วค่ะ

  ตอบลบ
 127. สุทธิดา รักประเทศ11 กันยายน 2554 09:28

  นางสาว สุทธิดา รักประเทศ ชั้นม.4/9 เลขที่ 42 มาส่งงานเรื่องรัฐบาลไทย(คณะรัฐมนตรี)แล้วนะคะ

  ตอบลบ
 128. สุทธิดา รักประเทศ11 กันยายน 2554 09:45

  นางสาว สุทธิดา รักประเทศ ชั้นม.4/9 เลขที่42 มาส่งงานเรื่องศาลยุติธรรมไทย แล้วนะคะ

  ตอบลบ
 129. สุทธิดา รักประเทศ11 กันยายน 2554 09:48

  นางสาว สุทธิดา รักประเทศ ชั้นม.4/9 เลขที่ 42 มาส่งงานเรื่องการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เด้อค่ะ

  ตอบลบ
 130. นางสาว อนัญญพร แก้วเป็นทอง เลขที่48 ชั้นม4/9 มาส่งงานครบทุกชิ้นแล้วนะคะ คุณครูช่วยพิจารณาด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 131. คุณครูขา หนู นางสาวกมลฉันท์ แจ๊ะแล๊ะ เลขที่่ 19
  ส่งงานครบทุกชิ้นแร้วค่ะ

  ตอบลบ
 132. ไม่ระบุชื่อ18 กันยายน 2554 01:02

  น.ส.ณิชชนิดา หนูวัน เลขที่ 26 ส่งบล็อกครบทุกชิ้นแล้วนะคะ ที่ส่งช้าเพราะบล็อกมีปัญหาในการส่ง ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 133. น.ส.ปรีชญนันท์ สังข์ด้วง เลขที่ 30 ส่งบล็อกครบทุกชิ้นแล้วนะคะ ที่ส่งช้าเพราะบล็อกมีปัญหาในการส่ง ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 134. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon