Krukaroon

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554

ส่งงาน ม.4/5

123 ความคิดเห็น:

 1. ส่งงานแล้วนางสาวกมลรัตน์ สมพงค์ เลขที่16 ม.4/5

  ตอบลบ
 2. เกียรติ์สุดา เลขที่ 17 ส่งงานค่ะ

  ตอบลบ
 3. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ11 มิถุนายน 2554 02:45

  วีระญา คำนัก เลขที่11ส่งงานค่ะ

  ตอบลบ
 5. ส่งงานค่ะ นางสาวณัฐวรา ศรีรัตนกุล เลขที่ 20 ม.4/5

  ตอบลบ
 6. กิตติยาภภรณ์ ประทุมมณี เลขที่ 7 ชั้น 4/5

  ตอบลบ
 7. ส่งงานแล้วค่ะ เพริศ บุญโท เลขที่ 45 ม.4/5

  ตอบลบ
 8. นางสาว กรกฏ บุญไกร เลขที่ 6 ม.4/5 ส่งงานแล้วค่ะ ,,..

  ตอบลบ
 9. นางสาว ภัศรากร ไชยสองแก้ว ม 4/5 เลขที่46 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 10. นางสาวสิริกร จันทวงศ์ เลขที่49 ม4/5 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ12 มิถุนายน 2554 05:26

  นางสาว เสาวณี สุขสุวรรณ เลขที่24 ม.4/5 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 12. เพริศ บุญโท ม.4/5 เลขที่ 45 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 13. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 14. >>นายพิสิฐ ตุละธน ชั้น ม.4/5 เลขที่ 32 ครับ :D ส่งงานแล้วน่ะคราบ <<

  ตอบลบ
 15. >>ส่งงานขร้ะ! คุนครูการุณย์
  น.ส.ชนัญชิดา จันทร์พัติ ม.4/5 เลขที่ 8 น้ะขร้ะ<<

  ตอบลบ
 16. ส่งงานค่ะ นางสาวณิชกานต์ ดวงมณี
  ม.4/5 เลขที่ 9 ค่ะ

  ตอบลบ
 17. ไม่ระบุชื่อ13 มิถุนายน 2554 05:13

  ส่งงานแร้วค่ะ

  ตอบลบ
 18. ไม่ระบุชื่อ13 มิถุนายน 2554 05:13

  ใวมสาท่้ิา่

  ตอบลบ
 19. ลินนภา รงค์ทอง เลขที่48 ม.4/5 ส่งงานแล้วน่ะค่ะ

  ตอบลบ
 20. ลินนภา รงค์ทอง เลขที่48 ม.4/5 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 21. ลินนภา รง์อง ม.4/5 เลขที่48 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 22. ลินนภา รงค์ทอง ม.4/5 เลขที่ 48 ส่งงานแล้วค้า

  ตอบลบ
 23. เพริศ บุญโท เลขที่45 ม.4/5 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 24. นายศุภฤกษ์ มิ่งแก้ว เลขที่ 4 ม.4/5 ส่งงานแล้วคับ

  ตอบลบ
 25. สวัสดีค่ะ
  หนู น.ส.ธัณวรรณ สุขนวล เลขที่ 14
  ส่งงานชิ้นแรกค่ะ
  นี่ลิงค์ค่ะ http://tanyawan405.blogspot.com/

  ตอบลบ
 26. ชื่อ น.ส.ณิชารีย์ มีศรีสุข เลขที่ 18 ม.4/5 ส่งงานคะ

  ตอบลบ
 27. ไม่ระบุชื่อ13 มิถุนายน 2554 09:23

  นางสาวพิมพกานต์ เหมือนทอง เลขที่ 44 ชั้น ม. 4/5
  ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 28. กมลพรรณ จันทร์นาค เลขที่ 5 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 29. นางสาววีระญา คำนัก เลขที่ 11 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 30. นางสาวพิมพกานต์ เหมือนทอง เลขที่ 44 ชั้น ม.4/5
  ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 31. นางสาวพิมพกานต์ เหมือนทอง เลขที่ 44 ชั้น ม.4/5
  ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 32. นางสาว ณัฐกาญจน์ คงแก้ว14 มิถุนายน 2554 05:19

  นางสาว ณัฐกาญจน์ คงแก้ว ม.4/5 เลขที่ 41
  ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 33. นางสาว ณัฐกาญจน์ คงแก้ว ม.4/5 เลขที่ 41
  ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 34. นางสาว ชนิสรา จันทร์เส้ง เลขที่25 ม.4/5 ส่งงานแล้วค่ะ ^^+

  ตอบลบ
 35. นาย ปรเมศร์ นวลแก้ว เลขที2 ชั้นม.4/5 ส่งงานแล้วคับ

  ตอบลบ
 36. นายณัฐกล แก้วมณีโชตื
  ม.4/5 เลขที่ 1
  ส่งงานแล้วครับ

  ตอบลบ
 37. นางสาว ปวริศา ง๊ะสตูล เลขที่10 ม.4/5 ส่งงานแล้วค่ะ :)

  ตอบลบ
 38. นางสาว ศิริรัตน์ ขุนรอด เลขที่ 22 ส่งงานแร้วค่ะ

  ตอบลบ
 39. นาย ธนกร มีความไว เลขที่ 19 ม.4/5 ส่งงานแล้วครับ

  ตอบลบ
 40. นางสาว ลินนภา รงค์ทอง ม.4/5 เลขที่ 48 ส่งงานแล้วนะค่ะ

  ตอบลบ
 41. >>นางสาว สุธิดา เรืองประทุม
  เลขที่13 ชั้น ม 4/5 ค่ะคุณครู<<

  ตอบลบ
 42. ไม่ระบุชื่อ14 มิถุนายน 2554 08:23

  นางสาว ธนัญญา รักษ์ทอง ม.4/5 เลขที่26 ส่งงานเเล้วคะ

  ตอบลบ
 43. ไม่ระบุชื่อ14 มิถุนายน 2554 08:59

  นาย ศุภวิชญ์ หมื่นทอง เลขที่35 ส่งงานแล้วครับผม

  ตอบลบ
 44. นางสาว กีรตา ชูทอง เลขที่38 ม.4/5

  ตอบลบ
 45. นงสา กีรตา ชูทอง เลขที่ 48 ม.4/5 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 46. นางสาว มัญชุภา ชัยโชติ เลขที่27 ชั้นม.4/5 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 47. นางสาว หทัยภัทร ชลยุทธโยธิน เลขที่ 30 ม.4/5

  ส่งแล้วเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 48. นางสาว รสสุคนธ์ ขุนบุญจันทร์ เลขที่ 47 ม./5 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 49. นัทธพงศ์ สุวรรณมณี ส่งงานแล้ว ครับ

  ตอบลบ
 50. นัทธพงศ์ สุวรรณมณี เลขที่ 23 ส่งงานแล้ว ครับ

  ตอบลบ
 51. จราวรรณ เผือกผ่อง เลขที่ 39 ม.4/5 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 52. นางสาว สุธาทิพย์ หลำเส้ง เลขที่50 ม.4/5ส่งงานแล้วคะ่

  ตอบลบ
 53. จราวรรณ เผือกผ่อง เลขที่ 39 ม. 4/5 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 54. นาย หฤสษ์ ทองเต็ม

  ตอบลบ
 55. นางสาว วรรณิศา เรืองน้อย เลขที่ 21 ม.4/5 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 56. นางสาว เสาวณี สุขสุวรรณ เลขที่ 24 ม.4/5 >> ส่งงานค่ะ<<

  ตอบลบ
 57. นางสาว เสาวณี สุขสุวรรณ เลขที่ 24 ม.4/5 >> ส่งงานค่ะ<<

  ตอบลบ
 58. นางสาว ตรีชฏา นวนติ้ง เลขที่ 43 ม.4/5 ส่งงานแล้วน่ะค่ะ

  ตอบลบ
 59. นางสาว อัญญามณี เลขที่ 15 ม.4/5

  ตอบลบ
 60. สวัสดีค่ะ ครูการุณย์
  หนูชื่อ นางสาว อนงค์นาฏ กิตติโสภา
  เลขที่ 31 ม.4/5
  ส่งงานแล้วค่ะ http://anongnat405.blogspot.com/

  ตอบลบ
 61. ไม่ระบุชื่อ15 มิถุนายน 2554 05:19

  นางสาว เสาวณี สุขสุวรรณ เลขที่ 24 ม.4/5 >> ส่งงานค่ะ<<

  ตอบลบ
 62. นางสาว เสาวณี สุขสุวรรณ เลขที่ 24 ม.4/5 >> ส่งงานค่ะ<<

  ตอบลบ
 63. นางสาว เสาวณี สุขสุวรรณ เลขที่ 24 ม.4/5 >> ส่งงานค่ะ<<

  ตอบลบ
 64. นางสาว เสาวณี สุขสุวรรณ เลขที่ 24 ม.4/5 >> ส่งงานค่ะ<<

  ตอบลบ
 65. นางสาว เสาวณี สุขสุวรรณ เลขที่ 24 ม.4/5 >> ส่งงานค่ะ<<
  ที่http://saowaneenan405.blogspot.com/

  ตอบลบ
 66. ไม่ระบุชื่อ15 มิถุนายน 2554 06:16

  นายยศกร โสธะโร ม.4/5 เลขที่5 ส่งงานครับ

  ตอบลบ
 67. สวัสดีค่ะ หนูชื่อ นางสาว รานี พรมณี
  เลขที่ 29 ม.4/5
  ส่งงานแล้วค่ะ http://rinee405.blogspot.com/

  ตอบลบ
 68. ภัทรวดี พูลภักดี เลขที่ 4 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 69. ไม่ระบุชื่อ15 มิถุนายน 2554 06:44

  นายยศกร โสธะโร ม.4/5 เลขที่3ส่งงานครับ http://yodsakorn405.blogspot.com

  ตอบลบ
 70. นางสาวนิศารัตน์ อินสุวรรณ
  ม.4/5 เลขที่ 33 ส่งงานแล้งค่ะ
  http://nisarat405.blogspot.com/

  ตอบลบ
 71. ไม่ระบุชื่อ15 มิถุนายน 2554 07:57

  นางสาว ธนัญญา รักษ์ทอง ม4/5 เลขที่26 ส่งงานแล้วคะ
  http:thananya405.blogspot.com

  ตอบลบ
 72. นางสาวมันทนา สังฆโณ
  ม.4/5 เลขที่ 28
  ส่งานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 73. นางสาวกชกร อุรกุล เลขที่ 37 ม.45 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 74. นาย ศุภฤกษ์ มิ่งแก้ว ม.4/5 เลขที่4 ส่งงานแล้วครับ

  ตอบลบ
 75. นางสาวชนิสรา จันทร์เส้ง ม.4/5 เลขที่ 25 ส่งงานเรื่องมรดกโลกแร้วค่ะ ^^

  ตอบลบ
 76. นาย ปรเมศร์ นวลแก้ว เลขที่2 ชั้นม.4/5 ส่งงานเรื่องมรดกโลกแล้วคับ

  ตอบลบ
 77. นางสาวณัฐวรา ศรีรัตนกุล เลขที่ 20 ม.4/5 ส่งงานพิเศษค่ะ :]]

  ตอบลบ
 78. นาวสาววีระญา คำนักเลขที่11ม.4/5ส่งงานพิเศษ

  ตอบลบ
 79. นางสาว ภัศรากร ไชยสองแก้ว ม.4/5 เลขที่ 46ส่งงานเรี่องรายงานผลการเลีอกตั้งแล้วค้าาาา

  ตอบลบ
 80. นางสาว ภัศรากร ไชยสองแก้ว ม.4/5 เลขที่ 46
  ส่งงาน มรดกโลกแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 81. ส่งงานแล้วนางสาวกมลรัตน์ สมพงค์ เลขที่16 ม.4/5
  ส่งงานเรี่องรายงานผลการเลีอกตั้ง แล้ว ค่ะ

  ตอบลบ
 82. นางสาวกมลรัตน์ สมพงค์ เลขที่16 ม.4/5 ส่งงานมรดกโลกแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 83. ส่งงาน

  เกียรติสุดา จันทร์ทอง เลขที่17

  ตอบลบ
 84. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 85. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 86. ชื่อ น.ส.ณิชารีย์ มีศรีสุข เลขที่ 18 ม.4/5

  ส่งงานคะ

  ตอบลบ
 87. นาย ยศกร โสธะโร ม.4/5 เลขที่3 ส่งงานครับ

  ตอบลบ
 88. นางสาวเพริศ บุญโท ม.4/5 เลขที่ 45 ส่งงานพิเศษแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 89. ลินนภา รงค์ทอง เลขที่ 48 ชั้นม.4/5 ส่งงานพิเศษแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 90. นางสาวเพริศ บุญโท ม.4/5 เลขที่ 45 ส่งงานพิเศษแลวค่ะ

  ตอบลบ
 91. นางสาวกมลพรรณ จันทร์นาค ม.4/5 เลขที่ 5 ส่งงานแล้วคร๊าาาาาาา

  ตอบลบ
 92. นางสาวสุธิดา เรืองประทุม ม.4/5 เลขที่ 13
  ส่งงานค่ะ ครบทุกชิ้นแล้วค่ะ (ยกเว้นคลิป)

  ตอบลบ
 93. นางสาวกมลพรรณ จันทร์นาค เลขที่ 5 ชั้น ม.4/5

  ตอบลบ
 94. นางสาวณัฐวรา ศรีรัตนกุล เลขที่ 20 ม.4/5
  ส่งงานทั้งหมด ครบทุกชิ้น {ยกเว้นคลิป} ค่ะ :)

  ตอบลบ
 95. นางสาว สุธาทิพย์ หลำเส้งเลขที่50 ม.4/5 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 96. นางสาว จราวรรณ เผือกผ่อง เลขที่39 ม.4/5 ส่งงานพิเศษแล้วคะ

  ตอบลบ
 97. น.ส.ชนัญชิดา จันทร์พัติ ม.4/5 เลขที่ 8
  ส่งงาน นครบทุกชิ้น แร้ว วน้ะค้ะ^^

  ตอบลบ
 98. ไม่ระบุชื่อ28 สิงหาคม 2554 04:05

  นางสาวอัญญามณี มะโน ส่งงานครบทุกชิ้นแล้วคะ

  ตอบลบ
 99. ไม่ระบุชื่อ28 สิงหาคม 2554 18:21

  นางสาวพิมพกานต์ เหมือนทอง เลขที่ 44 ชั้น ม.4/5 ส่งงานครบทุกชิ้นแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 100. นางสาวพิมพกานต์ เหมือนทอง เลขที่ 44 ชั้น ม.4/5 ส่งงานครบทุกชิ้นแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 101. นาสาว วีระญา คำนัก เลขที่ 11 ชั้นม. 4/5

  ตอบลบ
 102. นางสาว ชนิสรา จันทร์เส้ง เลขที่ 25 ม.4/5 ส่งงานพิเศษแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 103. รายงานตัวคราบ นายพิสิฐ ตุละธน เลขที่ 32 ชั้น ม. 4/5 ส่งงานคราบ
  (ครบทุกงานคราบ ยกเว้นคริป คุณธรรม คราบผม :D

  ตอบลบ
 104. กระผม นาย ณัฐกล แก้วมณีโชติ ชั้น ม.4/5 เลขที่ 1 ขณะนี้ ได้ส่งงานกับท่านเรียบร้อยแร้ว ...หวัดดีคั๊ป...

  ตอบลบ
 105. นางสาวสิริกร จันทวงศ์ ชั้น ม4/5 เลขที่ 49 ส่งงานทุกชิ้น

  ตอบลบ
 106. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 107. กระผม นาย ศุภฤกษ์ มิ่งแก้ว ม.4/5 เลขที่ 4 ได้ส่งงานหมดแล้วครับ ยกเว้น คลิปคุณธรรมนะครับ

  ตอบลบ
 108. นางสาวเสาวณี สุขสุวรรณ ชั้น ม4/5 เลขที่ 24 ส่งงานทุกชิ้น

  ตอบลบ
 109. นางสาวเสาวณี สุขสุวรรณ ชั้น ม4/5 เลขที่ 24 ส่งงานทุกชิ้น

  ตอบลบ
 110. นาย ปรเมศร์ นวลแก้ว เลขที่ 2 ม.4/5 ส่งงานพิเศษแล้วครับ

  ตอบลบ
 111. นาย หฤษฎ์ ทองเต็ม เลขที่ 36 ม.4/5
  ส่งงานทุกชิ้นครับ

  ตอบลบ
 112. นางสาวกีรตา ชูทอง เลขที่ 38 ม.4/5 ส่งงานครบแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 113. นางสาวสุธิกานต์ อนันตพันธ์ เลขที่12 ม.4/5 ส่งงานครบแล้วค่ะ
  ยกเว้นคลิปคุณธรรม ^^

  ตอบลบ
 114. ไม่ระบุชื่อ30 สิงหาคม 2554 10:21

  นางสาวนิศารัตน์ อินสุวรรณ เลขที่ 33
  ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 115. นางสาวนิศารัตน์ อินสุวรรณ เลขที่ 33
  ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 116. ส่งงานค๊

  นางสาวเกียรติสุดา จันทร์ทอง ม.4/5 เลขที่17

  ตอบลบ
 117. นางสาวธัญวรรณ สุขนวล เลขที่ 14 ม.4/5ส่งงานครบทุกชิ้นแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 118. นางสาวลินนภา รงค์ทอง เลขที่ 48 ชั้นม.4/5ส่งงานครบทุกชิ้นแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 119. นางสาว กชกร อุไรกุล เลขที่ 37 ม.4/5

  ตอบลบ
 120. นางสาว กชกร อุไรกุล เลขที่ 37 ม.4/5
  ส่งงานครบแล้ว ค้ะ!

  ตอบลบ
 121. น.ส.รสสุคนธ์ ขุนบุญจันทร์ ม.4/5 เลขที่ 8

  ตอบลบ
 122. น.ส.อนงค์นาฎ กิตติโสภา ม.4/5 เลขที่ 31
  ส่งงานครบแล้วค่ะ!

  ตอบลบ
 123. น.ส.รสสุคนธ์ ขุนบุญจันทร์ ม.4/5 เลขที่ 47

  ส่งงานครบแร้วค้ะ!!

  ตอบลบ

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon