Krukaroon

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554

ส่งงาน ม.4/12

95 ความคิดเห็น:

 1. น.ส.มนัณญา กองรักษเวช
  เลขที่ 28
  ส่งบลอกแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 2. http://mananya-kongraksawet.blogspot.com/9 มิถุนายน 2554 23:40

  แก้น.ส.มนัณญา กองรักษเวช
  เลขที่ 29
  ส่งบลอกแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 3. http://ratmanee-baitong.blogspot.com/9 มิถุนายน 2554 23:41

  น.ส.รัตน์มณี แก้วเกตุ
  เลขที่ 27
  ส่องบล็อกแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 4. http://karnchanok.blogspot.com/9 มิถุนายน 2554 23:41

  นางสาวกานต์ชนก เพ็ชรกาศ
  เลขที่ 23
  ส่งบล็อกค่ะ

  ตอบลบ
 5. นางสาววรรมณ พูนพานิช

  เลขที่ 33

  ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 6. นางสาวบุณยาพร แก้วคง
  เลขที่ 19
  ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 7. นางสาวจิระนันท์ ฟองแก้ว
  เลขที่ 31
  ส่บลอกแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 8. นางสาว กิ่งกมล แก้วทอง
  เลขที่ 9
  ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 9. นางสาวพิชชาภา ลิ่มรัชชพงศ์
  เลขที่ 6 ส่งงานแล้วค่ะ...

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ13 มิถุนายน 2554 06:10

  นางสาวพนิตสุภา สีหมากสุก
  เลขที่ 20 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 11. นางสาวภาวิตา ทิตย์สีแสง
  เลขที่ 28 ส่งงานเเล้วค่ะ

  ตอบลบ
 12. นางสาวชญานิษฐ์ อุทยมกุล
  เลขที่ 24 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 13. นางสาว ธญานี วิมุกติวรรณ
  เลขที่ 10 ส่งงานแล้วนะค่ะ
  http://thayanee412.blogspot.com/2011/06/54.html

  ตอบลบ
 14. นางสาว สิรินดา อ่อนแกล้ว
  เลขที่ 15 ส่งงานแล้วค่ะ
  http://hz-holic.blogspot.com/

  ตอบลบ
 15. นางสาวมนัญชยา ประสพสุขโชค
  เลขที่ 2 ส่งงานแล้วนะคะ :)
  http://manunchaya.blogspot.com/

  ตอบลบ
 16. นางสาว นลินี สะกวี
  เลขที่ 12 ส่งงานแล้วค่ะ
  http://nalinee-rung.blogspot.com

  ตอบลบ
 17. นางสาวนัทธมน ชินาวงศ์
  เลขที่ 3 ส่งงานแล้วค้ะ :D

  ตอบลบ
 18. นางสาวธัญธร สัตย์ชัย
  เลขที่ 32 ส่วงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 19. น.ส ไพลิน กอเกรียงไกรกุล เลขที่ 30 ม.4/12
  ส่งงานแล้วค่ะ >_<'
  http://pailin2538.blogspot.com/

  ตอบลบ
 20. น.ส.สุภลัคน์ ขวัญสุข เลขที่35 ม. 4/12
  ส่งงานแล้วค่ะ
  http://suppalak-kwunsuk412.blogspot.com/

  ตอบลบ
 21. นางสาว อัญรัตน์ จันทร์จะนะ เลขที่ 5 ม.4/12
  ส่งงานแล้วคะ ^_^
  http://unyarat412.blogspot.com/

  ตอบลบ
 22. นางสาว พรชนก ครุอำโพธิ์ เลขที่ 13 ม.4/12
  ส่งงานแล้วค่ะ ^ ^
  http://satang13.blogspot.com/

  ตอบลบ
 23. นางสาว วิภาณี สุกใส เลขที่ 14 ม 4/12
  ส่งงานเเล้วค่ะ !

  http://wipanee412.blogspot.com/

  ตอบลบ
 24. นางสาวณัฐณิชา รัตนะ เลขที่25
  ส่งงานแล้วค่ะ!
  http://natnichar412.blogspot.com/

  ตอบลบ
 25. นางสาวณัฐธิดา สุวรรณะ เลขที่18
  ส่งงานแล้วค่ะ
  http://nattida-suwanna.blogspot.com/2011/06/blog-post.html

  ตอบลบ
 26. นางสาวปวริศา แซ่จู้ เลขที่26
  ส่งงานแล้วค่ะ
  http://pavarisa-pavarisa.blogspot.com/2011/06/blog-post.html

  ตอบลบ
 27. นางสาวภาวดี บุญลาภ เลขที่21
  ส่งงานแล้วค่ะ
  http://pawadee-burlap.blogspot.com/2011/06/blog-post.html

  ตอบลบ
 28. นางสาวธนสร ศิณโส เลขที่11
  ส่งงานแล้ว
  http://thanasorn412.blogspot.com/2011/06/blog-post.html

  ตอบลบ
 29. นางสาวเกศินี สุวรรณ เลขที่17
  ส่งงานแล้วค่ะ
  http://kasinee412.blogspot.com/

  ตอบลบ
 30. นางสาววลัยรัตน์ จันเพ็ญ เลขที่34
  ส่งงานแล้วค่ะ
  http://walairat412.blogspot.com/

  ตอบลบ
 31. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 32. นางสาว กรรณภา สุวรรณ์ เลขที่ 16
  ส่งแล้วค่ะ
  http://kanapa412.blogspot.com/

  ตอบลบ
 33. นางสาว มิณฑิตา งามไตรไร ม.4/12 เลขที่ 7 ส่งงานแล้วค่ะ
  http://miniiz.blogspot.com/2011/06/blog-post.html

  ตอบลบ
 34. น.ส ไพลิน กอเกรียงไกรกุล ม.4/12 เลขที่ 30
  ส่งงานชิ้นที่ 2แล้วค่ะ
  http://pailin2538.blogspot.com/2011/06/blog-post.html

  ตอบลบ
 35. น.ส.วรรมณ พูนพานิช ม.4/12 เลขที่33

  ส่งงานชิ้นที่2แล้วค่ะ

  ตอบลบ
 36. น.ส.มนัณญา กองรักษเวช
  เลขที่29 ส่งงานชิ้นที่2แล้วค่ะ

  ตอบลบ
 37. นางสาว พรชนก ครุอำโพธิ์ เลขที่ 13 ม.4/12

  ส่งงานชิ้นที่ 2 แล้วค่ะ ^ ^
  http://satang13.blogspot.com/

  ตอบลบ
 38. นางสาวกานต์ชนก เพ็ชรกาศ
  เลขที่ 23
  ส่งงานชิ้นที่ 2 ค่ะ

  ตอบลบ
 39. นางสาวรัตน์มณี เเก้วเกตุ
  เลขที่ 27
  ส่งงานชิ้นที่ 2 ค่ะ

  ตอบลบ
 40. นางสาว สิริดา อ่อนแก้ว เลขที่ 15
  ส่งงานชิ้นที่ 2 ค่ะ
  http://hz-holic.blogspot.com/

  ตอบลบ
 41. นางสาว ธญานี วิมุกติวรรณ เลขที่ 10
  ส่งงานชิ้นที่ 2 คะ
  http://thayanee412.blogspot.com/2011/07/blog-post.html

  ตอบลบ
 42. น.ส.วรรมณ พูนพานิช เลขที่33
  ส่งงานพิเศษ ชิ้นที่1ค่ะ

  ตอบลบ
 43. นางสาวนัทธมน ชินาวงศ์
  เลขที่ 3 ส่งงานชิ้นที่ 2 ค่ะ
  เรื่อง การปกครองสมัยสุโขทัย

  ตอบลบ
 44. นางสาวมนัญชยา ประสพสุขโชค
  เลขที่ 2 ส่งงานชิ้นที่ 2 แล้วนะคะ :)

  ตอบลบ
 45. ^^ นางสาวพิชชาภา ลิ่มรัชชพงศ์
  เลขที่ 6 ส่งงานชิ้นที่ 2 แล้วค่ะ

  ตอบลบ
 46. นางสาวมนัณญา กองรักษเวช
  เลขที่29 ม./12
  ส่งงานพิเศษชิ้นที่1แล้วค่ะ

  ตอบลบ
 47. นางสาวมนัณญา กองรักษเวช
  เลขที่29 ม./12
  ส่งงานพิเศษชิ้นที่2แล้วค่ะ

  ตอบลบ
 48. นางสาวมนัณญา กองรักษเวช
  เลขที่29 ม.4/12
  ส่งงานชิ้นที่3 การปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่ 5

  ตอบลบ
 49. นางสาวไพลิน กอเกรียงไกรกุล
  เลขที่ 30 ม.4/12
  ส่งงานชิ้นที่ 1. ประวัติการปกครองของไทย
  2.การปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่ 5
  3.เหตุการณ์กบฎ ร.ศ 130 (กบฎเหล็ง ศรีจันทร์)
  4.การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475
  5.ประวัติการ กบฎ ปฏิวัติและการรัฐประหารในประเทศไทย
  6.รัฐสภาไทย
  7.รัฐบาลไทย(คณะรัฐมนตรี)
  8.ศาลยุติธรรมไทย
  9.การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
  แล้วค่ะ ^_^
  http://pailin2538.blogspot.com/

  ตอบลบ
 50. นางสาวพิชชาภา ลิ่มรัชชพงศ์
  เลขที่ 6 ส่งงานพิเศษชิ้นที่ 2
  เรื่องผลการเลือกตั้งแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 51. นางสาวพิชชาภา ลิ่มรัชชพงศ์
  เลขที่ 6 ส่งงานพิเศษชิ้นที่ 1
  เรื่องมรดกโลกแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 52. นางสาวกานต์ชนก เพ็ชรกาศ เลขที่ 23 ส่งงานค่ะ
  ส่งงานพิเศษชิ้รที่ 1 เเละ 2
  ส่งงานชิ้นที่ 3,4 ค่ะ

  ตอบลบ
 53. นางสาวกานต์ชนก เพ็ชรกาศ เลขที่ 23 ส่งงานค่ะ
  ส่งงานพิเศษชิ้นที่ 1 เเละ 2
  ส่งงานชิ้นที่ 3,4 ค่ะ

  ตอบลบ
 54. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 55. นางสาว สิรินดา อ่อนแก้ว
  เลขที่ 15
  http://hz-holic.blogspot.com/ ส่งงานชิ้นพิเศษชิ้นที่ 1

  ตอบลบ
 56. นางสาว วิภาณี สุกใส
  เลขที่ 14 > ส่งงานพิเศษชิ้นที่ 1 < แล้วค่ะ !
  http://wipanee412.blogspot.com/p/3-54.html

  ตอบลบ
 57. นางสาวไพลิน กอเกรียงไกรกุล เลขที่ 30 ม.4/12
  ส่งงานชิ้นพิเศษที่ 1 รายงานผลการเลือกตั้ง และ 2 มรดกโลก ค่ะ
  http://pailin2538.blogspot.com/

  ตอบลบ
 58. นางสาวธัญธร สัตย์ชัย
  เลขที่32 ม.4/12

  ตอบลบ
 59. นางสาว รัตน์มณี แก้วเกตุ
  เลขที่ 27
  ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 60. นางสาวมนัณญา กองรักษเวช
  ม.4/12 เลขที่29
  ส่งงาน เหตุการณ์กบฎ ร.ศ 130 (กบฎเหล็ง ศรีจันทร์)

  ตอบลบ
 61. นางสาวธญานี วิมุกติวรรณ
  ส่งงาน พิเศษชิ้นที่ 1 คะ
  http://thayanee412.blogspot.com/p/3-54.html

  ตอบลบ
 62. นางสาว สิรินดา อ่อนแก้ว เลขที่ 15
  ส่งงาน มรดกโลกค่ะ
  http://hz-holic.blogspot.com/

  ตอบลบ
 63. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 64. *****แก้คะส่ง link ผิด****
  นางสาวธญานี วิมุกติวรรณ
  เลขที่10

  งานชิ้นที่ 2
  >> http://thayanee412.blogspot.com/p/blog-page_5681.html

  งานพิเศษชิ้นที่1
  >> http://thayanee412.blogspot.com/2011/07/3-54.html

  งานพิเศษชิ้นที่2 (มรกดกโลก)
  >> http://thayanee412.blogspot.com/2011/07/blog-post_1200.html

  ตอบลบ
 65. นางสาวกิ่งกมล แก้วทอง เลขที่ 9 ม .4/12 ส่งงานแล้วคะ

  http://kingkamon412.blogspot.com/

  ตอบลบ
 66. ไม่ระบุชื่อ21 กรกฎาคม 2554 06:01

  นางสาวพนิตสุภา สีหมากสุก
  เลขที่ 20 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 67. นางสาวบุณยาพร แก้วคง ม 4/12 เลขที่ 19 ส่งงานมรดกโลกงานชิ้นที่ 2 ชิ้นที่ 3 และงานพิเศษประกาศผลการเมืองการเลืกตั้ง

  ตอบลบ
 68. นางสาวมนัญชยา ประสพสุขโชค เลขที่2
  ส่งงานพิเศษคะ

  ตอบลบ
 69. นางสาว นัทธมน ชินาวงศ์ เลขที่ 3
  ส่งงานพิเศษ
  -รายงานผลการเลือกตั้ง
  -มรดกโลก
  แล้วค้ะ :)

  ตอบลบ
 70. นางสาวนัทธมน ชินาวงศ์ เลขที่ 3
  ส่งงานต่อไปนี้ค้ะ
  1.การปกครองของไทย
  2.ปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่ 5
  3.กบฎ ร.ศ 130
  4.การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475
  5.ประวัติการ กบฎ ปฏิวัติและการรัฐประหารในประเทศไทย
  6.รัฐสภาไทย
  7.รัฐบาลไทย
  8.ศาลยุติธรรมไทย
  9.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

  ส่งงานแล้วนะคะ :)

  ตอบลบ
 71. ไม่ระบุชื่อ25 กรกฎาคม 2554 08:03

  น.ส.ภาวิตา ทิตย์สีเเสง เลขที่ 28
  ส่งงานเเล้วค่ะ

  ตอบลบ
 72. น.ส. ภาวิตา ทิตย์สีเเสง เลขที่ 28
  ส่งงาน เรื่องการปกครอง
  *** หมายเหตุ ลืมบอกครูว่าส่งงานใน วันที่ 21 ก.ค.2554

  ตอบลบ
 73. ด.ญ.จิระนันท์ ฟองแก้ว เลขที่31
  ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 74. น.ส. ภาวิตา ทิตย์สีเเสง เลขที่ 28
  ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 75. นางสาวมิณฑิตา งามไตรไร เลขที่ 7

  ตอบลบ
 76. งานมรดกโลก และ งาน เลือกตั้ง ส.ส.ปี 54

  ตอบลบ
 77. นางสาว สิรินดา อ่อนแก้ว เลขที่ 15
  ทำงานครบหมดแล้วค่ะ (:

  ตอบลบ
 78. น.ส.มนัณญา กองรักษเวช
  ม.4/12 เลขที่29
  ส่งงานครบหมดแล้วต่ะ

  ตอบลบ
 79. นางสาวบุณยาพร แก้วคง
  เลขที่ 19 ส่งงานทุกชิ้นแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 80. นางสาว รัตน์มณี แก้วเกตุ
  เลขที่ 27 ส่งงานครบหมดแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 81. นางสาว พรชนก ครุอำโพธิ์ เลขที่ 13 ม.4/12
  ส่งงานทั้ง 3 ชิ้นแล้วค่ะ ^ ^

  http://satang13.blogspot.com/

  ตอบลบ
 82. นางสาวมนัญชยา ประสพสุขโชค เลขที่ 2
  ส่งงานครบแล้วนะคะ

  ตอบลบ
 83. http://pampampavita.blogspot.com/

  นางสาว ภาวิตา ทิตย์สีแสง เลขที่28

  ส่งงานเรื่อง การปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่5 ( งานชิ้นอื่นๆส่งครบหมดแล้วค่ะ )

  ตอบลบ
 84. http://walairat0412.blogspot.com/
  นางสาววลัยรัตน์ จันเพ็ญ เลขที่34
  ส่งงานครบแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 85. http://hz-holic.blogspot.com/

  ส่งงานพิเศษทั้ง 3 ชิ้นแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 86. นางสาวธญานี วิมุกติวรรณ เลขที่ 10
  ส่งงานพิเศษชิ้นที่ 2 3 4
  และงานทั้งหมดในเทอมนี้ ครบแล้วค่ะ
  http://thayanee412.blogspot.com/

  ตอบลบ
 87. http://hz-holic.blogspot.com/

  ส่งงานพิเคษชิ้นที่ 3
  นางสาว สิรินดา อ่อนแก้ว เลขที่ 15

  ตอบลบ
 88. http://kingkamon412.blogspot.com/
  นางสาว กิ่งกมล แก้วทอง เลขที่ 9
  ส่งงานชิ้นพิเคษครบแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 89. ไม่ระบุชื่อ31 สิงหาคม 2554 10:04

  น.ส.สุภลัคน์ ขวัญสุข เลขที่35 ม. 4/12
  ส่งงานแล้วค่ะ
  http://suppalak-kwunsuk412.blogspot.com/

  ตอบลบ
 90. http://suwanfah.blogspot.com/
  นางสาว กรรณภา สุวรรณ์ เลขที่ 16 ส่งงานครบแล้วค่ะ
  ทำเสร็จเมื่อวานแต่ลืมส่งค่ะ เพราะง่วงมาก

  ตอบลบ
 91. ไม่ระบุชื่อ1 กันยายน 2554 19:33

  นางสาวณัฐธิดา สุวรรณะ เลขที่18
  ส่งงานแล้วค่ะ
  http://nattida-suwanna.blogspot.com/2011/06/blog-post.html

  ตอบลบ
 92. น.ส.วรรมณ พูนพานิช เลขที่ 33
  ส่งบล็อกแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 93. น.ส.อัญรัตน์ จันทร์จะนะ เลขที่ 5 ส่งบล็อกแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 94. นส กิ่งกมล แก้วทอง เลขที่9 ส่งงานครบแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 95. น.ส.พิชชาภา ลิ่มรัชชพงศ์ เลขที่ 6
  ส่งงานครบแล้วค่ะ

  ตอบลบ

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon