Krukaroon: ปฐมนิเทศ

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2553

ปฐมนิเทศ


สวัสดีบรรดาศิษย์ชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ที่รักทุกคน เนื่องจากการเรียนการสอนวิชาการเมืองการปกครองของไทย ในภาคเรียนนี้นั้น ได้มีการบูรณาการให้เทียบเคียงเข้าสู่มาตรฐานสากล จึงต้องมีการปรับปรุงในเชิงคิด วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ของประเทศไทยเรากับนานาประเทศ เพื่อเป็นการรู้เขารู้เรา
อนึ่งการเรียนวิชานี้มีภารกิจหลัก ๆ ดังนี้
1. การเรียนการสอนในชั้นเรียนตามปกติ
2. การจดบันทึกสาระการเรียนรู้ลงสมุดบันทึกประจำคาบเรียนปกติ
3. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน จดบันทึกความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากการคิดวิเคราะห์ลงสมุดบันทึก(ด้านหลัง)
4. การผลิตชิ้นงานด้วย ICT
การวัดผล/ประเมินผล
- สมุดบันทึก
- ความตั้งใจ/ความรับผิดชอบในคาบเรียนปกติ
- การทำแบบทดสอบย่อย/ปลายภาค
- ชิ้นงาน ICT
- กิริยามารยาท/ความเป็นเด็กไทย/จรรยางาม/มีวินัย/ใฝ่คุณธรรม
สำหรับการผลิตชัินงานด้วย ICT นั้น ครูได้เริ่มต้นมาจากการให้นักเรียนผลิตชิ้นงานด้วย Powerpoint Proshow E-book ซึ่งแนะนำ
ให้นักเรียนใช้สร้างงานด้วย Flip Publiser Flip Album รุ่นหลังสุดให้นักเรียนสร้างด้วย Desktop Author สำหรับในภาคเรียนนี้ คิดว่า
นักเรียนมัธยมศึกษา สมควรอย่างยิ่งที่จะมี เว็บบล็อค เป็นของตนเองรายบุคคล เพื่อก้าวไปเทียบเคียงมาตรฐานสากล จึงให้นักเรียนรุ่นนี้จัดทำผลงานด้วยเว็บบล็อค
ส่วนบุคคล คนละ 1 Blog
รายละเอียดการสร้างนักเรียนไม่ต้องตกใจ ปัจจุบันมี ฟรีBlog ให้เราใช้งานฟรีมากมาย แถมวิธีสร้างก็มีอธิบายขั้นตอนไว้ง่ายมาก ๆ จึงตัดความกังวลใจออกไปได้เลย
ต่อไปนี้เป็นการแนะนำ ฟรีบล็อค เพื่อให้นักเรียนเลือกเข้าไปสมัครสมาชิกและสร้างเว็บบล็อค กันได้เลย
http://www.blogger.com/
http://www.idayblog.com/
http://www.thaiseoboard.com/index.php?action=register

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon