Krukaroon

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554


                           "สมเด็จพระพันวัสสาฯ"บุคคลสำคัญของโลกโดยยูเนสโก

      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมสมัยสามัญขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ครั้งที่ 35 ที่สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2554 ที่ประชุมได้มีมติรับรองการประกาศร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 150 ปี พระราชสมภพ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ซึ่งตรงกับวันที่ 10 ก.ย. 2555 ในฐานะที่ทรงเป็นบุคคลสำคัญที่มีผลงานด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (สาธารณสุข) วัฒนธรรม สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

     สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระนามเดิม พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าสว่างวัฒนา ทรงเป็นพระราชธิดาใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) และเจ้าจอมมารดาเปี่ยม ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2405 ทรงเจริญพระชนม์ชีพในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครองของประเทศ ทรงได้รับการอบรมกล่อมเกลาในขนบราชประเพณีแห่งราชสกุลวงศ์

     โดยในช่วงการศึกษาสมัยที่เรียกขานกันในวงวิชาการว่า “สยามเก่า” ราชสำนักเป็นศูนย์กลางแห่งการศึกษาสรรพวิทยาการ พระองค์ได้ทรงเรียนรู้วิชาหลักและอื่นๆ ที่ราชนารีจักต้องศึกษาวิทยาการตะวันตก ตลอดจนถึงหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนา ซึ่งจักเป็นพื้นฐานแห่งอุดมการณ์ความเมตตา มนุษยธรรม และการทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ในเวลาต่อมา พระองค์ทรงเป็นพระภรรยาเจ้า ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) และได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี ใน พ.ศ. 2423 ทรงมีพระราชโอรสธิดา 8 พระองค์ เสด็จสู่สวรรคาลัย พ.ศ. 2498 ณ วังสระปทุม ซึ่งเป็นที่ประทับตั้งแต่ พ.ศ. 2459

     พระองค์ทรงดำรงพระชนม์ชีพยืนยาว 6 แผ่นดิน ระหว่าง พ.ศ.  2405 - 2498  เป็นเวลา 93 ปี ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของสยามเก่ากับสยามใหม่ พระองค์ทรงเป็นพระราชชนนี (แม่) ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ ซึ่งเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระองค์แรกของไทย พระมาตุจฉาเจ้า (ป้า) ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระอัยยิกาเจ้า (ย่า) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 อนึ่ง - จากพระบรมฉายาลักษณ์ด้านบนของบทความ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ฯ ทรงเป็นพระองค์กลางและฉายพระรูป ร่วมกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และพระบรมวงศานุวงศ์

 http://www.m-culture.go.th/detail_page.php?sub_id=3219

20  คนไทยที่ได้รับการยกย่องจาก UNESCO คลิกที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon