Krukaroon: งดเด็กทำบัตรประจำตัวประชาชนสิ้นเปลืองงบประมาณ

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

งดเด็กทำบัตรประจำตัวประชาชนสิ้นเปลืองงบประมาณ

รายละเอียดของข่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon