Krukaroon: มหัศจรรย์โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2553

มหัศจรรย์โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่

เป็นปีที่ 5 แล้วสำหรับการจัดงานมหัศจรรย์โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ ซึ่งได้ลบล้างยกเลิกกิจกรรมแบบดั้งเดิมของวรนารีเฉลิม ไปโดยสิ้นเชิง สำหรับ 4 ปีที่ผ่านมาพวกเราได้นั่งลงและร่วมกันพิจารณาประเมินผลลัพธ์ ที่พวกเราได้รับ แล้วยกมาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการจัดนิทรรศการงานสรรสร้างชุมนุมแบบเดิมของวรนารีเฉลิม ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน แห่งการสนองตอบต่อความสนใจ การรวมตัวกันของนักเรียนที่มีความสนใจร่วมกัน การได้ปฏิบัติกิจกรรมที่นักเรียนมีความรัก ความชอบและความถนัด ทำให้เกิดการรวมกลุ่มกันหลากหลายกิจกรรมหรือหลากหลายชุมนุม เมื่อนำเอาผลงานในแต่ละชุมนุมเข้ามาจัดกันในวันเดียวกัน ทำให้นักเรียนครูอาจารย์มีความกระตือรือร้นในการสรรสร้างกิจกรรมชุมนุมของตนเองอย่างเต็มที่ โดยที่ไม่มีการซ้ำซ้อนกัน
นักเรียนและครูอาจารย์เกิดความอยากรู้อยากเห็น ว่ากิจกรรมชุมนุมใดแสดงผลงานอย่างไรบ้าง ก็จะเดินเยี่ยมชมกันไม่ว่างเว้นในแต่ละเต้นท์งาน นักเรียนก็มีกำลังใจในการเนรมิตผลงานชุมนุมของตนเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามัคดี ความมีคุณภาพของชุมนุมของตนเอง ทำให้บรรยายกาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ความท้าทาย ความอยากรู้อยากเห็น อยากร่วมกิจกรรมกับแต่ละชุมนุม
โรงเรียนอื่น ๆ ใกล้เคียงก็อนุญาตให้นักเรียนและครูอาจารย์ นำนักเรียนมาเยี่ยมชมกิจกรรมชุมนุมของโรงเรียนวรนารีเฉลิม ของพวกเราอันอย่างมากมาย สร้างความภาคภูมิใจร่วมกันให้แก่มวลพี่น้องกรมท่าขาวเป็นอย่างยิ่ง
เมื่อเกิดมหัศจรรย์โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ ทำให้ภาพแห่งกิจกรรมชุมนุมตามหลักการพื้นฐานในการสนองความสนใจของนักเรียน ได้สูญหายไป นักเรียนทุกห้องทุกชั้นเรียนถูกจำกัดอยู่ใน 4 กรอบกลุ่มเหมือน ๆ กัน
ได้แก่ กลุ่มจรรยางาม กลุ่มความรู้ดี กลุ่มมีวินัย และกลุ่มใฝ่คุณธรรม เมื่อเรานำเอา 4 กรอบกลุ่มดังกล่าวมา
จัดพร้อมกันในวันเดียวกัน ก็ทำให้เกิดความซ้ำซ้อน เพราะทุกชั้นทุกห้องก็อยู่ในกรอบกลุ่ม จรรยางาม ความรู้ดี มีวินัยและใฝ่คุณธรรม เหมือน ๆ กัน
ภายในเต้นท์งาน ก็มีแต่เพียงแผ่นพีวีซีบอร์ดตัดขนาดเล็ก ๆ จำนวน 4 แผ่น ติดโครงการจรรยางาม
ความรู้ดี มีวินัย และใฝ่คุณธรรมไว้อย่างละแผ่น เหมือนกันไปทั่วทุก ๆ เต้นท์ อาจจะมีการประดับประดาด้วยลูกโป่ง เชือกฟาง แผ่นซีดี กระดาษสายรุ้ง ฯลฯ แตกต่างกันไปด้วยภาพภายนอกเท่านั้น แต่ความเหมือนกัน
ความไม่หลากหลาย ความมี 4 กรอบกลุ่ม เหมือน ๆ กัน ทำให้บรรยากาศงานมหัศจรรย์โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ ซบเซาอย่างยิ่งยวด ภาพนักเรียนนั่ง นอนกันภายในเต้นท์ของตนเองมีเหมือนกันในแต่ละเต้นท์ สาระสำคัญ
ที่แต่ละห้องนำเสนอในรูปของกิจกรรมชุมนุม ไม่มีรูปร่างริ้วรอยให้แลเห็นต่อไป ทำให้นักเรียนและครูอาจารย์ขาดความกระตือรือร้นในการเยี่ยมชม แต่ละเต้นท์อย่างทั่วถึง รับผิดชอบแค่เต้นท์ของห้องเรียนตนเองให้ผ่านพ้นไป
เท่านั้นเอง
ภาพความซบเซาของกิจกรรมดังกล่าว สอดรับกับการจัดกิจกรรมขวัญใจวรนารีขึ้นมา เพื่อให้นักเรียนที่ซบเซา
ได้ตื่นเต้นไปกับการเชียร์ตัวแทนห้องตนที่เข้าประกวด ทำให้มองเห็นความไม่ประสบความสำเร็จของงานได้เด่นชัดมากยิ่งขึ้น อนึ่งการประกวดดาวจริยะที่พวกเราเคยจัดกัน กลับสอดรับกับกิจกรรม จรรยางาม ความรู้ดี มีวินัยและใฝ่คุณธรรม มากยิ่งกว่า
หากงานนี้ไม่มีกลุ่มสาระการเรียนรู้เ้ข้ามาร่วมจัดกิจกรรมด้วยแล้ว ก็จะเห็นภาพความว่างเปล่าของมหัศจรรย์โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ได้อย่างชัดเจนที่สุด ในประเด็นนี้ต้องยกความดีให้แต่ละกลุ่มสาระที่ตั้งใจจัดกิจกรรม
กันอย่างเต็มกำลังความสามารถ ทำให้นักเรียนได้รับสาระความรู้เสริมสร้างประสบการณ์มากยิ่งขึ้น ต้องขอขอบคุณ
และต้องยกนิ้วให้ด้วยความจริงใจ แม้จะเหน็ดเหนื่อยสักปานใดแต่ท่านก็สรรสร้างกิจกรรมต่าง ๆ ออกมาอย่างน่า
ภาคภูมิใจยิ่ง นี่คือครูวรนารีเฉลิม ของพวกเราทุกคนเยี่ยมมาก ๆครับ
ถึงเวลาแล้วหรือยังที่บรรดาครูอาจารย์ จะได้มาทบทวนถึงผลดีผลเสีย ความคุ้มค่าคุ้มทุน ในฐานะที่ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งแห่งวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา พวกเราน่าจะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะแนวความคิด ในฐานะที่ประเทศนี้ บ้านเมืองนี้ ปกครองกันด้วยระบบประชาธิปไตย ตราบใดที่พวกเรามีความตั้งใจจริง ในการ เสนอแนะเพื่อนำพาวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ไปสู่ความเจริญ มีเกียรติ์มีศักดิ์ศรี ยืนหยัดเป็นโรงเรียนในดวงใจของบรรดาชุมชนคนสงขลา ตราบกาลนาน
หากข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งคลาดเคลื่อนไปจากสภาพความเป็นจริง ก็ต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูง ผู้เขียน
ได้ทำการสอนที่วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2529 นับถึงปัจจุบันก็สอนที่วรนารีเฉลิมมา 24 ปี
ในฐานะครูรุ่นพี่เหลืออีก 6 ปีจะเกษียณราชการแล้ว ขออนุญาตได้พูดคุยเอาไว้ตรงนี้บ้าง เผื่อพวกเรานักเรียน ครูอาจารย์ และชุมชนคนสงขลา จะได้รับทราบเอาไว้ว่าอย่างน้อยก็มีครูอาวุโสอย่างน้อยคนหนึ่งล่ะ ที่ได้กล่าวเสนอแนะเรื่องนี้เอาไว้แล้ว
แม้การเสนอแนะในครั้งนี้จะถูกมองว่าผู้เขียนเป็นปฏิปักษ์กับใคร อะไรก็ตาม แต่เจตนาบริสุทธิ์ย่อมอยู่เหนือสิ่งอื่นใด ความจริงคือความจริง ความถูกต้องชอบธรรม ต้องได้รับการยอมรับจากคนส่วนใหญ่ในสังคมเสมอ อยากให้มีการทบทวนปรับปรุงกิจกรรมนี้โดยที่ประชุมคณาจารย์ของวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลาครับผม
เชิญคลิกแบบสำรวจซึ่งอยู่ชิดขอบด้านขวามือครับ

ขอฝากหลักการจัดกิจกรรมชุมนุมด้านล่างนี้ไว้เป็นข้อเปรียบเทียบด้วยครับ


7 ความคิดเห็น:

 1. เห็นด้วยค่ะอาจารย์

  เด็กขาดความกระตือรือร้นมาก

  รุปแบบงานน่าเบื่อ

  กำจัดแค่ 4 กลุ่ม ไม่เปิดกว้าง

  เฮ้อๆ wolrd class

  ตอบลบ
 2. มาเรียกร้อง เสนอแนะในนี้ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกครับ

  ตอบลบ
 3. แล้วสภานักเรียน ทำหน้าที่อะไรอยู่นะเนี่ย 555

  ตอบลบ
 4. เฮ้อ.....55-เซ็งเป็ด
  กับสิ่งที่น่าเบื่อเอามากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกค๊

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ23 กรกฎาคม 2553 06:24

  เมื่อไร จะมีรูปสภานักเรียนปี53 แสดงไว้บ้าง

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ24 กรกฎาคม 2553 20:34

  จริงด้วยคำกล่าวของอาจารย์ หนูไม่เห็นสมควรที่จะทำเลย

  น้อง ม.6จะสอบเข้ามหาลัยน่าจะสนใจตรงนี้มากกว่านะคะ

  อยากให้ รร กลับมาเหมือนแต่ก่อน การคนอื่นมาทำให้วัฒธรรมเราเปลี่ยน

  ย่อมมัมมีความรู้สึกว่าไม่ใช่ ทำไมท่านผูใหญ่ใน รร ไม่ทำอย่างอื่นบ้างที่

  เป็นประโยชน์กับ นร ไม่ใช่ เอาแต่ความสวยงามของ รร หน้าตา รางวัล

  มัวแต่ทำผลงานอยู่ได้ ตอนนี้ น้องๆๆเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้น่าสงสารจริงๆ

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ25 กรกฎาคม 2553 01:41

  เห็นด้วยอย่างมากคะ

  ประชาธิปไตยผลิบานเต็มลานวรฯ--ทำอะไรโดยไม่คำนึงถึงความตองการของเด็ก เด็กคือผู้เรียนมิใช่นักโทษ --เด็กเลือกสถานที่แห่งนี้เพราะรักแต่กลับถูกทำลายลงเพราะใครบางคนรักตัวเอง --สิ่งที่ทำ ทำเพื่อหน้าตาโรงเรียน...แล้วเด็กละ?...ไปอยู่ตรงไหน --ที่ว่าใช้ประชาธิปไตยเป็นหลักในการปกครอง ในการพัฒนา ถามหน่อย....ใช้ในใจรึเปล่า --พัฒนาโรงเรียนคือสิ่งที่ดีมาก...แต่ไม่ใช่ว่าพัฒนาจนไม่เหลือความเป็นวรฯ....ถามหน่อย...ความเป็นวรฯหายไปไหน... --รักโรงเรียน ภูมิใจที่ได้อยู่ ณ ที่แห่งนี้....แต่เวลานี้กลับถูกทำลายลงเพียงเพราะความต้องการ หน้าตาชื่อเสียง ของ...ใคร --ขอ...ขอโรงเรียนแห่งเดิม ที่เดิม ความรุ้สึกเดิมๆ กลับมา....นะคะ

  ตอบลบ

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon