Krukaroon: การสอนแบบ blog คู่ขนานกับการสอนในชั้นเรียน

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2553

การสอนแบบ blog คู่ขนานกับการสอนในชั้นเรียน


การเรียนการสอนสำหรับนักเรียนักศึกษาในปัจจุบัน เป็นภาระที่คุณครูต้องพินิจพิจารณา สรรหาแนวทางหรือเทคนิคการสอนต่าง ๆ เพื่อไม่ให้นักเรียนเบื่อหน่าย ประเด็นนี้ย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถและความถนัดสันทัดการสอนของแต่ละบุคคล
การสอนแบบ blog เป็นหนทางเลือกทางหนึ่งที่ผู้เขียนคิดว่าดีมาก
การใช้ blog เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ผู้เขียนเห็นว่า น่าจะนำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ เพราะ
1. นักเรียนได้พัฒนาในด้านการสืบค้น การอ่าน การเขียนบทความ การคิด การวิเคราะห์
2. นักเรียนได้แสดงออกผ่านสื่อที่หลากหลาย เช่นผ่านทาง blog,facebook,twitterฯ
3. การติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับครูผู้สอนเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว
4. การมอบหมายงาน การเรียนเสริม กรณีนักเรียนขาดเรียน หรือลาป่วย หรือกรณีครูติดราชการ หรือลาป่วย
นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้จาก blog ประจำวิชา
5. การมีประสบการณ์ในการฝึกหัด่ทำแบบทดสอบออนไลน์ ประจำวิชานั้น ๆ ส่งผลให้นักเรียมีประสบการณ์ในการทำแบบทดสอบกลางภาค หรือปลายภาค
6. ทำให้ประหยัดกระดาษได้เป็นอย่างมาก
สำหรับแรงต้านที่กล่าวกันว่า นักเรียนไม่มีคอมพิวเตอร์ ไม่มีอินเตอร์เน็ต ในปัจจุบันก็คงลดน้อยถอยลงเพราะนักเรียนสามารถใช้วิธีการกลุ่ม หรือใช้บริการร้านอินเตอร์เน็ต ก็สามารถทำได้สะดวก หากนักเรียนมีปัญหา
จริง ๆ ครูผู้สอนก็ขออนุญาตใช้ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนเสริมให้เฉพาะกลุ่มที่มีปัญหา ซึ่งปัจจุบันนับว่ามีน้อยมาก
การเรียนการสอนแบบ blog สามารถสอนเป็นกลุ่มวิชาก็สามารถทำได้ อาจารย์ท่านใดสนใจก็เปิดดูวิธีการ
สร้าง blog ได้ในอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการที่ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดแต่อย่างใด
มาเถอะคุณครู มาจัดการเรียนการสอนแบบ blog คู่ขนานกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนกันเถอะ
เว็บบล็อกที่นิยมใช้ได้แก่
http://thaigoodview.com
หรือ http://www.blogger.com
ไม่ลองไม่รู้ ลองทำดูซิครับ
      ในท่ามกลางทรัพยากรด้าน ICT มีความพร้อมมากมาย แต่เรากลับล็อคกุญแจด้วยกติกาที่ปิดกั้นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ ในด้านการเรียนการสอน ปิดล็อค user name และ password ของเครื่อง PC ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการพัฒนา sofeware ใหม่ ๆ เพราะไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมใด ๆ ได้เลย จะติดตั้งโปรแกรมทีต้องรอเป็นสัปดาห์ ทำให้เสียความรู้สึกต่อการกระตือรือร้นในการศึกษาการใช้โปรแกรม  ครูของเรายังคงวงเวียนใช้ โปรแกรม Word Power Point กันเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีการพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านไอซีที อย่างต่อเนื่อง แต่อย่างใด  เว็บไซต์วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา มีลักษณะเป็นกระดานแจ้งข่าวสาร
มากกว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและเป็นแหล่งในการนำเสนอสื่อการเรียนการสอนของบุคลากร  นอกจากนี้ยังมีปิดกั้นการสร้างสื่อการสอนบน FTP ซึ่งเรื่องนี้ฝ่ายบริหารให้คำตอบที่น่าตกใจไม่น้อย คือการจะกระทำการใด ๆ ผ่านอินเตอร์เน็ตหรือ Server โรงเรียน กลับมอบหมายให้คน ๆ เดียวดำเนินการ ในทางปฏิบัติ แทนที่จะให้อยู่ในรูปของคณะกรรมการ จะได้ร่วมคิดร่วมให้บริการ  ส่วน
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรายวิชา ย่อมขึ้นอยู่กับอาจารย์ประจำวิชา ที่จะสรรค์สร้าง
ให้เป็นสื่อที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียนให้มากที่สุด  ดังนั้นสื่อการสอนออนไลน์ของพวกเราชาววรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เกือบไม่มีอยู่บน Server อยู่เลย หรือถ้ามีก็มีเพียงน้อยนิด
ที่สร้างหรือทำอยู่นอก Server โรงเรียน
       เรื่องนี้ก็เช่นเดียวกัน ควรจะมีการปรับปรุงกันครั้งใหญ่ เปิดใจให้กว้าง ร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรด้านไอซีที ให้มากขึ้นและต่อเนื่อง อย่าให้เว็บโรงเรียนเป็นเพียงกระดานแจ้งข่าวหรือไวท์บอร์ดแผ่นเดียวอีกเลย  เพราะงบประมาณในการทุ่มเทลงทุนมันมากมายมหาศาล สิ่งที่คืนกลับสนองตอบต่อนักเรียนและบุคลากรก็ควรมีให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงสิทธิในการเข้าถึงสัญญาณอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนสำหรับครูก็โดนปิดกั้น หลักการหรือแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธํรรมไม่ได้มีการชี้แจงแต่ประการใดขนาดครูยังเพียงนี้   นับประสาอะไรกับนักเรียนเล่า
     จึงขอพูดเอาไว้ตรงนี้ เพื่อจะได้ปรับปรุงพัฒนาให้เป็นรูปธรรม สมเกียรติ์และศักดิ์ศรีแห่งวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา นะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon