Krukaroon

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

                 ชี้แนวโน้มเลิกรับ ม.3ขึ้น ม.4 ร.ร.เดิมอัตโนมัติ

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยหลังการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเตรียมการดำเนินโครงการทุนการศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในปี 2554 โดยจะจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ฐานะยากจนและด้อยโอกาสทั่วประเทศ รวมจำนวน 840 ทุน เพื่อให้นักเรียนเหล่านี้ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนสูงขึ้น โดยให้กระจายไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ทุกเขตพื้นที่ฯ เขตละ 4-5 ทุน ซึ่งจะคัดเลือกนักเรียนที่เรียนอยู่ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 840 คน เพื่อรับทุนเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2554 โดยนักเรียนกลุ่มนี้จะได้รับทุนต่อเนื่องจนเรียนจบชั้น ม.6 ซึ่งระหว่างเรียนชั้น ม.1-3 จะได้รับทุนปีละ 6,000 บาท และชั้น ม.4-6 ได้รับทุนปีละ 10,000 บาท ทั้งนี้ จะต้องนำเสนอโครงการต่อที่ประชุมองค์กรบริหารหลักของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

นายชินภัทรกล่าวถึงการจัดทำ หลักเกณฑ์การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2554 ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์ โดยในส่วนของการรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เกณฑ์หลักๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ยังคงยึดของเดิม เช่น ในชั้น ม.1 โรงเรียนทั่วไปจะใช้เกณฑ์สัดส่วนการรับ 70:30 เป็นต้น แต่การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 จะต้องมีการทบทวนเกณฑ์เดิมไม่ให้นักเรียนที่จบชั้น ม.3 เข้าเรียนต่อ ม.4 โรงเรียนเดิมโดยอัตโนมัติ แต่อาจจะต้องกำหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำของเด็ก และอาจต้องแบ่งสัดส่วนให้เด็กเก่งจากโรงเรียนอื่นมาสอบเข้าเรียนได้ด้วย เช่น นักเรียนจากโรงเรียนขยายโอกาส ส่วนความคืบหน้าการจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารงานและการรับนักเรียนของโรงเรียน ที่มีลักษณะพิเศษ และได้รับความนิยมสูง ได้มีอิสระคล่องตัวในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาเด็กไปสู่ความเป็นเลิศในด้าน ต่างๆ นั้น โรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มนี้จะต้องมีการเรียนการสอนที่มีหลักสูตรพิเศษนอก เหนือจากหลักสูตรแกนกลาง อาทิ เปิดห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ดนตรี กีฬา ซึ่ง สพฐ.จะต้องนำเสนอเรื่องนี้ให้รัฐมนตรีว่าการ ศธ.พิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย คาดว่าภายในเดือนมกราคม 2554 จะต้องมีการประกาศหลักเกณฑ์เรื่องนี้ออกมา


ข้อมูลจาก http://www.matichon.co.th/

1 ความคิดเห็น:

  1. โห่

    ทำไมไม่มีตอนผมอยู่ม.3 เน้อออ

    ได้ไม่ต้องเสียเวลาสอบ

    ตอบลบ

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon