Krukaroon

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

 คุรุสภาเปิดทดสอบความรู้ครูไทย-เทศ

นายองค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า คุรุสภาประกาศรับสมัครทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 11-22 พ.ย. 2553 ซึ่งเป็นการรับสมัครทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู สำหรับผู้ที่ประสงค์จะประกอบวิชาชีพครูทั้งครูชาวไทยและ ต่างประเทศ ที่มีมาตรฐานความรู้ไม่ตรงตามที่กำหนด โดยผู้ขอรับการทดสอบต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด ซึ่งครูไทยสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp. or.th หรือ http://testth.ksp.or.th ส่วนครูต่างประเทศสมัครที่ http://testeng.ksp.or.th และจัดทดสอบวันที่ 21-23 ม.ค. 2554 โดยภาคกลางจัดที่กรุงเทพฯ ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ จังหวัดขอนแก่น และภาคใต้ที่จังหวัดสงขลา
   
เลขาธิการคุรุสภา กล่าวต่อไปว่า สำหรับ การทดสอบมาตรฐานความรู้ครูไทย นั้น สามารถเลือกทดสอบได้ 9 มาตรฐานความรู้ ประกอบด้วย 1.ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 2.การพัฒนาหลักสูตร 3.การจัดการเรียนรู้ 4.จิตวิทยาสำหรับครู 5.การวัดและประเมินผลการศึกษา 6.การบริการจัดการในห้องเรียน 7.การวิจัยทางการศึกษา 8.นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และ 9.ความเป็นครู ส่วนมาตรฐานความรู้ครูชาวต่างประเทศ ประกอบด้วยมาตรฐาน 9 ด้าน รวม 4 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู และนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ฉบับที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และ การบริหารจัดการในห้องเรียน ฉบับที่ 3 การวัด และประเมินผลการศึกษา และการวิจัยทางการ ศึกษา และฉบับที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู และความเป็นครู.
 ข้อมูลจาก http://www.dailynews.co.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon