Krukaroon: เมื่อการสอบปลายภาคจะมาเยือน

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554

เมื่อการสอบปลายภาคจะมาเยือน


   เรื่องการสอบปลายภาคเรียนในสมัยปัจจุบัน ดูเหมือนจะมีความศักดิ์สิทธิ์ น้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับการสอบไล่ปลายปีของนักเรียนในสมัยก่อน อะไรทำให้นักเรียนสมัยปัจจุบันมองไม่เห็นความสำคัญของการสอบปลายภาคเรียน  ถ้ามองกันให้รอบคอบแล้ว ก็จะมีสิ่งสนับสนุนดังนี้
   1. ครูได้มอบหมายชิ้นงานให้นักเรียนทำ  คะแนนจึงอยู่ที่ชิ้นงานส่วนหนึ่ง
   2. ครูจะจัดสอบรายหน่วยย่อยและเก็บคะแนนนักเรียนเอาไว้อีกส่วนหนึ่ง
   3. การสอบปลายภาคเรียน จึงเป็นคะแนนส่วนน้อย บางคนยังไม่สอบปลายภาคเรียน
       เมื่อรวมคะแนนเก็บทั้งหมดได้เกรด 2.0 แล้ว
   4. หากนักเรียนสอบไม่ผ่าน นักเรียนก็สามารถสอบแก้ตัวได้ ในประเด็นนี้ถือว่าเป็นสิ่งบ่อนทำลายความวิริยะอุตสาหะของนักเรียนในสมัยนี้เป็นอย่างมาก ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนไม่ค่อยรับผิดชอบในการศึกษาเล่าเรียน ทั้งนี้เพราะนักเรียนสามารถสอบแ้ก้ตัวได้นั่นเอง สอบไม่ผ่านครั้งที่ 1 ก็สอบแก้ครั้งที่ 2 หากยังไม่ผ่านผู้สอนบางท่านมอบหมายชิ้นงานให้นักเรียนไปทำเสริม แทนคะแนนการสอบก็มีไม่น้อย
       ดังนั้นถ้าจะพูดว่า ระบบการศึกษาสมัยนี้เป็นสิ่งที่บ่อนทำลายความเป็นนักเรียนที่มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ใฝ่รู้่ใฝ่เรียน มีความขยันหมั่นเพียรไปสิ้น ดังนั้นในสถาบัน
การศึกษาต่าง ๆ จึงมีนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ทวีคูณขึ้นเรื่อย ๆ สังเกตจากจำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินคุณลักษณะในแต่ละภาคเรียนจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ
       ต่างกับสมัยก่อนหากนักเรียนไม่รับผิดชอบหรือไม่สนใจในการศึกษาเล่าเรียน นักเรียนสอบไม่ผ่าน 50 % นักเรียนคนนั้น จะสอบตกและจะต้องเรียนซ้ำชั้นเดิมอีก 1 ปี
ในกรณีเรียนซ้ำสมัยนี้ โรงเรียนเอื้ออำนวยให้จิตวิญญาณความรับผิดชอบของนักเรียนที่มีอยู่น้อยเต็มที ยิ่งริบหรี่ลงไปอีกมากมาย คือจัดเรียนซ้ำ เรียนเสริม เรียนเพิ่มเติม กันไป
ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย แล้วให้ทำการสอบ ซึ่งส่วนใหญ่ครูผู้สอนก็ให้นักเรียนสอบผ่านไปได้อย่างง่ายดาย  จากจุดนี้จะส่งผลต่อนักเรียนในการเรียนภาคเรียนต่อไป เพราะนักเรียนจะรู้แนวทางว่าอย่างไรเสีย ตนเองก็สอบผ่านอยู่ดี ทำให้ความกระตือรือร้น ความรับผิดชอบจางหายไป
       คราวนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนนักเรียนเรียนซ้ำในเวลา 1 ปี ก็ถือว่าเป็นการลงโทษการไม่รับผิดชอบ และไม่ตั้งใจเรียนของนักเรียน นักเรียนจะปรับปรุงตนหรือพยายามขยันหมั่นเพียร เพราะหากเรียนซ้ำแล้วสิ้นปีสอบไม่ผ่านอีก ก็ต้องเรียนซ้ำชั้นเรียนเดิมอีก 1 ปี โอกาสที่นักเรียนจะเกเรเกตุง หยุ่งเหยิงอีลุงตุงนังเหมือนสมัยนี้ ก็มีน้อยเต็มที
       ที่น่ากลัวมากที่สุดก็คือครูผู้สอนคนหนึ่งเป็นผู้สอนแล้วประเมินให้นักเรียนตกตอนปลายภาคเรียน ให้นักเรียนสอบแก้ตัวนักเรียนก็สอบไม่ผ่าน เมื่อนักเรียนเรียนซ้ำโดยแต่งตั้งครูคนใหม่เข้าไปสอนแทนและดำเนินการวัดผลประเมินผลนักเรียนแทนครูคนก่อน
ตรงนี้ยิ่งเป็นปมปัญหา เข้าไปใหญ่สมมตินักเรียนเรียนซ้ำและสอบผ่านไปได้โดยง่ายนี้
ภาพลักษณ์ที่นักเรียนมองครูประจำวิชาคนเดิม จะติดลบ ภาพบวกก็จะไปอยู่ที่ครูสอนเรียนซ้ำ ที่ทำการสอนเพียงไม่กี่คาบ ที่สำคัญคือมาตรฐานการสอนและการวัดผลประเมินผล จะเทียบเท่าเสมอเหมือนกันหรือไม่  นักเรียนที่เรียนผ่านมีคุณภาพจริงหรือ เป็นสิ่งที่ครูเราควรนำมาขบคิดเป็นอย่างยิ่ง
      ในด้านนักเรียน ควรจะคิดคำนึงถึงอนาคตของตนเองให้มากยิ่งขึ้น ยิ่งตอนนี้เวลาในการสอบปลายภาคเรียน กำลังจะมาถึง นักเรียนควรจะสะสางงานที่ครูมอบหมายให้เสร็จสิ้นโดยเร็วไว อย่าให้มีพันธะติดไปตอนสอบปลายภาคเรียน เพราะจะทำให้กังวลใจ
ขยันอ่านและจดย่อ ๆ ประเด็นสำคัญเอาไว้อ่านเตรียมตัวสอบ เพียงเท่านี้ผลการเรียนของนักเรียนก็จะไม่ตกต่ำอีกแล้วครับ
      ครูขอให้ลูกศิษย์ทุกคน จงเป็นเด็กดี มีความตั้งอกตั้งใจเรียนและสอบปลายภาคเรียนนี้ได้คะแนนดี ๆ ทุกคนนะครับ                                                              สวัสดี

1 ความคิดเห็น:

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon