Krukaroon: แนวข้อสอบปลายภาคเรียนวิชาก้าวทันโลกศึกษา 2 ม.4

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบปลายภาคเรียนวิชาก้าวทันโลกศึกษา 2 ม.4

ขอบข่ายที่ออก ปรนัย 4 ตัวเลือก  50 ข้อ
-เนื้อหาเรื่องการออกพระราชบัญญัติ (จากเทอมที่แล้ว)
-เนื้อหาวิชากฎหมายที่เรียนไป
-ที่ยังไม่ได้สอนเช่น กฎหมายทะเบียนราษฎร  การทำบัตรประจำตัวประชาชน
 เป็นต้น
-ความรู้รอบตัวอื่น ๆ
สำหรับอัตนัย  1 ข้อ
  -ไม่ยากเท่าไหร่คงทำได้สบายแต่ตอบให้ชัดเจน ครบถ้วนกระบวนความนะครับ
รู้สึกมี ข้อเดียวเท่านั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon