Krukaroon: ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ


     
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ  พ.ศ. 
๒๕๔๘

                  โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติ ของผู้เข้าห้องสอบให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
                 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ดังนี้
                ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติ ของผู้เข้าสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘
                 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
                 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. ๒๕๐๖
                             ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ผู้มีหน้าที่กำกับการสอบสำหรับการสอบทุกประเภทในส่วนราช
การ และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และให้หมายความรวมถึงผู้เข้าสอบในสถานศึกษาที่อยู่ในกำกับดูแล หรือสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการด้วย
  ยกเว้นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
                  ข้อ ๔ ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติดังนี้
                             ๔.๑ การแต่งกาย  ถ้าเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือนักศึกษาแล้วแต่กรณี  ถ้าเป็นผู้สมัครสอบต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม
                             ๔.๒ ผู้เข้าสอบจะต้องถือเป็นหน้าที่ที่ต้องตรวจสอบให้ทราบว่าสถานที่สอบ
อยู่    ที่ใด  ห้องใด
                             ๔.๓ ไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มสอบตามสมควร  ผู้ใดไปไม่ทันเวลาลงมือสอบวิชาใด  ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบวิชานั้น  แต่สำหรับการสอบวิชาแรกในตอนเช้าของแต่ละวัน  ผู้ใดเข้าห้องสอบหลังจากเวลาลงมือสอบแล้ว ๑๕  นาที  จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบวิชานั้น  เว้นแต่มีเหตุความจำเป็นให้อยู่ในดุลพินิจของประธานดำเนินการสอบพิจารณาอนุญาต
                             ๔.๔ ไม่เข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาต
                             ๔.๕ ไม่นำเอกสาร  เครื่องอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องสื่อสารใด ๆ เข้าไปใน
ห้องสอบ
                             ๔.๖ นั่งตามที่กำหนดให้  จะเปลี่ยนที่นั่งก่อนได้รับอนุญาตไม่ได้
                             ๔.๗ ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบและคำสั่งของผู้กำกับการสอบ
โดยไม่ทุจริตในการสอบ
                             ๔.๘ มิให้ผู้เข้าสอบอื่นคัดลอกคำตอบของตน  รวมทั้งไม่พูดคุยกับผู้ใดในเวลาสอบ  เมื่อมีข้อสงสัยหรือมีเหตุความจำเป็นให้แจ้งแต่ผู้กำกับการสอบ
                             ๔.๙ ประพฤติตนเป็นสุภาพชน
                             ๔.๑๐ ผู้ใดสอบเสร็จก่อน  ผู้นั้นต้องออกไปห่างจากห้องสอบ  และไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่  แต่ทั้งนี้ผู้เข้าสอบทุกคนจะออกจากห้องสอบก่อนเวลา ๒๐  นาทีหลังจากเริ่มสอบสอบวิชานั้นไม่ได้
                            
๔.๑๑ ไม่นำกระดาษสำหรับเขียนคำตอบที่ผู้กำกับการสอบแจกให้ออกไปจากห้องสอบ
          
   ข้อ ๕ ผู้เข้าสอบกระทำการฝ่าฝืนระเบียบข้อ ๔  หรือพยายามกระทำการทุจริต ในการสอบวิชาใดให้
ผู้กำกับการสอบว่ากล่าวตักเตือน

            
  ถ้าการกระทำดังกล่าวในวรรคแรกเข้าข่ายร้ายแรง  เมื่อได้สอบสวนแล้วประธานกรรมการหรือผู้
มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการสอบ
  สั่งไม่ตรวจคำตอบ  และถือว่าผู้นั้นสอบ ไม่ผ่านวิชานั้นในการสอบคราวนั้น
             ข้อ ๖ ผู้เข้าสอบผู้ใดกระทำการทุจริตในการสอบวิชาใด  เมื่อได้สอบสวนแล้ว เมื่อได้สอบสวนแล้วประธานกรรมการหรือผู้มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการสอบ  สั่งไม่ตรวจคำตอบ  และถือว่าผู้นั้นสอบไม่ผ่านวิชานั้นในการสอบคราวนั้น
                     ข้อ ๗ ในกรณีทุจริตในการสอบด้วยวิธีคัดลอกคำตอบระหว่างผู้เข้าสอบด้วยกัน
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้เข้าสอบนั้น  ได้สมคบกันกระทำการทุจริต
                      ข้อ ๘ ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
 
                                          ประกาศ    วันที่  ๓๐  กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘
                                                                      ลงชื่อ    จาตุรนต์  ฉายแสง
                                                                             (นายจาตุรนต์  ฉายแสง)
                                                            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon