Krukaroon

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554


  การใช้ facebook เพื่อการเรียนการสอน

    การใช้ facebook เพื่อการเรียนการสอน  คุณครูสามารถนำเอา Facebook ซึ่งนักเรียนมีความนิยม มาใช้เพื่อการเรียนการสอน ไม่ว่าจะนำเสนอบทความ รูปภาพ คลิป
และสามารถติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับครูผู้สอน
    รวมทั้งสามารถที่จะจัดออกเป็นกลุ่มห้องเรียนได้  ทำให้เกิดการประหยัด ในเรื่อง
สำเนาเอกสารหรือแผ่นความรู้ต่าง ๆ ประหยัดในด้านการใช้โทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสาร
เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่นักเรียนสามารถทำการศึกษาค้นคว้าได้อีกแหล่งเรียนรู้หนึ่ง       ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น

    นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

    ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

    Subscribe Now: Feed Icon