Krukaroon: งานอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ชั้น ม.4 และ ม.5

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2555

งานอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ชั้น ม.4 และ ม.5

งานอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554  ชั้น ม.4 และ ม.5 ที่เรียนกับครูการุณย์  สุวรรณรักษา 
  ให้นักเรียนอ่านโดยการสืบค้นเรื่องต่อไปนี้ วิเคราะห์แล้วเขียนลงกระดาษเอ 4 ห้ามพริ้นส่ง
นะครับ  ให้ตกแต่งความสวยงามบ้างเล็กน้อย เขียนไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ

1.สาเหตุที่นักเรียนพูดคำหยาบ มึง กู  ด่าพ่อ ด่าแม่ เกิดจากสาเหตุใด
 ตอบเป็นข้อ ๆ

2.นักเรียนมีแนวทางแก้ไขปัญหาการพูดคำหยาบของนักเรียน
อย่างไรที่คิดว่าได้ผลดีแยกเป็นข้อ ๆ
3. หากนักเรียนไม่พูดคำหยาบ จะเกิดผลดีอย่างไร
  ก.ต่อโรงเรียน   ข.ต่อตัวนักเรียน
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon