Krukaroon: โรงเรียนมาตรฐานสากล ยุคปรับปรุงใหม่ (โดยสรุป)

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555

โรงเรียนมาตรฐานสากล ยุคปรับปรุงใหม่ (โดยสรุป)

                     image
   ได้มีการผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาของไทยให้มีความพร้อมสำหรับการแข่งขันในเวทีโลกในยุคศตวรรษที่ 21  ดังนี้
             1. โรงเรียนเป็นหน่วยบริการทางการศึกษาในมิติที่กว้างขึ้น
             2. หลักสูตรการเรียนการสอนมีความเป็นสากล
             3.  การพัฒนาทักษะการคิด
             4. การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
             5. การสอนภาษาต่างประเทศ

จุดมุ่งหมายและทิศทางในการดำเนินการของโรงเรียนมาตรฐานสากล
          1. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 
          2. ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
          3. ยกระดับการบริหารจัดการด้วยคุณภาพ
image
image
image
                                                                        image

image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
  เอาแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับ…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon