Krukaroon: ปล่อยสัญญาณ wireless ให้ครูใช้แล้วจ้า

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ปล่อยสัญญาณ wireless ให้ครูใช้แล้วจ้า         ดีใจกับเพื่อนครูทุกท่านครับ เรื่องสัญญาณ wireless ของโรงเรียนที่เปิดให้ครูได้ใช้กันอย่างสะดวก ไม่ปิดกั้นหรือล็อคสัญญาณ โดยครูไม่รู้ password ของ wireless ตามอาคารต่าง ๆ เมื่อครูเคลื่อนย้ายห้องสอน จากห้องกลุ่มสาระวิชา ไปสอนอีกอาคารเรียนหนึ่งก็จะเกิดปัญหาเข้าใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ทันที ทำให้มีความรู้สึกอึดอัดกันมานานพอสมควร  โดยเฉพาะคุณครูที่ใช้ระบบการสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ต้องไปลงทุนซื้อ aircard มาใช้เองช่างน่าเห็นใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเรื่องนี้กระผมได้พยายามเรียกร้องมานานแล้ว เพื่อประโยชน์แห่งการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและคุณครูชาวเราทุกคน  แต่ไม่ได้รับการสนองตอบแต่ประการใด
         ต้องขอขอบคุณคณะหัวหน้ากลุ่มสาระ โดยเฉพาะหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ที่รับตำแหน่งใหม่
และนำข้อเสนอแนะของกระผมเรื่องสัญญาณ wireless ไปร้องขอในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ  จนนำมา
ซึ่งการปล่อยสัญญาณให้ครูได้ใช้ในการเรียนการสอน และสืบค้น ในการผลิตสื่อการสอนกันอย่างสะดวก
นี้แหละคือหนทางสู่การสร้างให้ผู้เรียน มีสมรรถนะด้านที่ 5 คือด้านการใช้เทคโนโลยี หมาะสมกับการก้าวสู่
โรงเรียนมาตรฐานสากล และเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน กันอย่างจริง ๆ และสอดคล้อง
        ขอขอบคุณที่ปล่อยสัญญาณ wireless ในครั้งนี้แม้จะล่าช้าไปพอสมควร กว่าจะเปิดโอกาสให้ครูได้ใช้
กัน  แต่ยังดีกว่าไม่เปิดโอกาสให้ครูได้ใช้กันเลย นั่นหมายถึงการพัฒนาความรู้เกิดอุปสรรคอย่างแน่นอน
ข้อเสนอแนะที่กระผมเสนอแนะมาตั้งแต่ต้นนั้น ตั้งอยู่บนหลักของเหตุผลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชาวเรา
ทั้งหลายพร้อมหน้ากัน มิได้เสนอแนะเพื่อประโยชน์ของตนเองแต่ประการใด                                                                                ขอได้รับความขอบคุณ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon