Krukaroon: รายชื่อนักเรียนที่เข้ารับการอบรม การสร้างบล็อกเพื่อการเรียนการสอน รุ่นที่ 1 วันที่ 9 มิถุนายน 2555

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555

รายชื่อนักเรียนที่เข้ารับการอบรม การสร้างบล็อกเพื่อการเรียนการสอน รุ่นที่ 1 วันที่ 9 มิถุนายน 2555

ที่                     ชื่อ  สกุล    ห้อง        หมายเหตุ
1 นายธานินทร์  สมนึก 4/11  
2 นายธีรภัทร  สุวรรณจินดา 4/11  
3 นายกฤตย์  ไมสัน 4/11  
4 นส.อัณศยา   สุวรรณขำ 4/10  
5 นส.เจนจิรา  ลิ่วชัยชาญ 4/10  
6 นายธนภัทร  สังข์คง 4/10  
7 นายพรชัย  ทรายแก้ว 4/10  
8 นส.อรปรียา  ถีราวุฒิ 4/7  
9 นส.สุทธิดา  พุดจันทร์ 4/7  
10 นส.สุจิรัตน์  หุยะพันธ์ 4/7  
11 นส.กนกวรรณ  จันทร 4/6  
12 นส.รุ่งทิวา  พรหมจันทร์ล 4/6  
13 นส.หัสยา  พันธุสะ 4/6  
14 ดญ.ศศินา  มณีวิทย์ 4/6  
15 นส.กรองกาญจน์  มณีรัตน์ 4/9  
16 นส.สุพิชญา  คชกาญจน์ 4/9  
17 นส.ชุติมา  สุวรรณขำ 4/9  
18 ดญ.พิชญา  บุญศรี 4/9  
19 นส.สุดารัตน์  บุญสวัสดิ์ 4/7  
20 นายชยุตม์  บัวผุด 4/7  
21 นายอภิชัย  อักษรคง 4/7  
22 นส.ศยามล  เจริญ 4/7  
23 นส.ธนพร  วีระชโย 4/7  
24 นส.ณัฐมน  บุญแก้วคง 4/7  
25 นส.เฉลิมศรี  แก้วไหม 4/7  
26 นส.ชาตกานต์  คำเสนาะ 4/7  
27 นายณัฐนนท์  น่วมทะวงษ์ 4/7  
28 นายชินภัทร  ชุณหวิริยะกุล 4/10  
29 นายธนภัทร  บางเสน 4/7  
30 นายศิริพงษ์   เจริญเหล่าศิริ 4/7  
31 นส.อภิสรา  แก้วเส้ง 4/7  
32 นส.วสุนธรา  สอดำ 4/7  
33 นส.ปภาวดี  ใสแวว 4/7  
34 นส.รุ่งทิพย์  พูลสวัสดิ์ 4/7  
       

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon