Krukaroon: อบรมการสร้างบล็อก

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

อบรมการสร้างบล็อก

เนื่องจากยังมีนักเรียนอีกจำนวนหนึ่งที่มีความต้องการ จะเข้ารับการอบรมหลักสูตรการสร้างบล็อกเพื่อการเรียนการสอน
สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 ได้ทำการแจ้งความประสงค์เข้ามาจึงเปิดอบรมเป็นรุ่นที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 16  มิถุนายน 2555
ณ ห้อง 411  โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ได้บันทึกข้อความขออนุญาตหัวหน้าสถานศึกษา และมอบใบขออนุญาต
ผู้ปกครองให้กับนักเรียนจำนวนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

                                                                          รายชื่อผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 2
      ที่                ชื่อ-สกุล        ห้อง                     หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
นายเติมศักดิ์  หอดอก
นายพีรธัช   โอเดนเบอร์เกอร์
นส.ทิพย์นรี  หมัดเหน๊ะ
นส.ชฎาพร  เฑียรฆโรจน์
นส.อรณิชา  ทองบุญยัง
นส.สุทธิพร  หนูวุ่น
นส.ศิริรักษ์  สว่างพงศ์
นส.ยนี  เปาะมะ
นส.ณัฐนันท์  อินทรอาภรณ์
นายธนพล  วงศ์เอี่ยม
นายชินกฤต  แก้วสวัสดิ์
นายไวยเทพ  แก้วทอง
นายภาณุภัทร  โภชนุกูล
นายกิตติพศ  ลูกจันทร์
นายสุกฤษฎ์  ดวงแข
นส.ณัฐกมล  สุรชิต
นส.ชญาณภัทร  เทพฉิม
นส.กนกพร  ทองคง
นส.นวรัตน์  ชมเมือง
นส.ปพิชญา  จารุวรรณโน
นส.ธนวรรณ  ดิศรพงศ์
นส.สโรชา  พลับจีน
นส.ปัทวรรณ  กิ้มแก้ว
นายไมเคิล  เจอร์ราร์ด
นส.กนกพร  ทองคง
ม.4/14
ม.4/14
ม.4/14
ม.4/14
ม.4/14
ม.4/14
ม.4/14
ม.4/14
ม.4/14
ม.4/14
ม.4/14
ม.4/14
ม.4/14
ม.4/14
ม.4/14
ม.4/14
ม.4/14
ม.4/14
ม.4/14
ม.4/14
ม.4/11
ม.4/11
ม.4/11
ม.4/14
ม.4/14

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon