Krukaroon: สพฐ.ส่งหนังสือย้ำใช้ระเบียบทรงผมเดิม

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

สพฐ.ส่งหนังสือย้ำใช้ระเบียบทรงผมเดิมสพฐ.ส่ง หนังสือซักซ้อมทำความเข้าใจถึง ผอ.เขต/ร.ร.เกี่ยวกับทรงผม นร.ย้ำระหว่างนี้ให้ยึดถือระเบียบเดิม นร.ชายไว้รองทรงได้ ส่วน นร.หญิงไว้ผมสั้นหรือยาวได้โดยรวบให้เรียบร้อย

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ตน ได้ลงนามในหนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุดที่ ศธ.04001/ว 1517 เรื่องการซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับทรงผมของนักเรียน แจ้งไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนเรื่องเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติตามกฎีระเบียบ ที่ตรงกัน โดยขอให้สถานศึกษาปฏิบัติเกี่ยวกับทรงผมของนักเรียน ดังนี้ 1.นักเรียนชายให้ไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้ หากไว้ผมยาวด้านข้างและด้านหลังต้องยาวไม่เลยตีนผม เช่น แบบทรงผมรองทรง และ 2.นักเรียนหญิงให้ไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวต้องรวบให้เรียบร้อย
       
       “ที่ ต้องทำหนังสือชี้แจงเรื่องดังกล่าวนั้น เพื่อป้องกันความสับสน เนื่องจากที่ผ่านมาเกิดการสื่อสารคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติเรื่องทรงผมนัก เรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย หรือ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี ซึ่ง สพฐ.ได้ทำความเข้าใจไปยังผู้บริหารโรงเรียนใหม่แล้วว่า ขอให้สถานศึกษาปฏิบัติเรื่องของทรงผมนักเรียนเป็นแนวทางเดียวกัน โดยขณะนี้ขอให้ยึดถือกฎกระทรวง พ.ศ.2518เป็นหลัก เพราะ กฎกระทรวงดังกล่าวให้เด็กไว้ผมรองทรงได้ หรือไว้ผมยาวได้ตามที่กำหนด โดยขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้จัดทำร่างกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติ การแต่งกาย และแบบทรงผมของนักเรียน พ.ศ... ฉบับใหม่ เรียบร้อยซึ่งหากมีการประกาศใช้ สพฐ.ก็จะแจ้งไปยังสถานศึกษาทราบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งประเด็นส่วนใหญ่ของร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่ไม่ต่างกับร่างเดิมเพียงแต่มี รายละเอียดเพิ่มเติมบ้าง” เลขาธิการ กพฐ.กล่าวขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการ

      สำหรับนักเรียนโรงเรียนวรนารีเฉลิม  จังหวัดสงขลา  อนุญาตให้นักเรียนหญิงไว้ผมยาวเลยติ่งหู
สองเซนติเมตรครึ่ง  นักเรียนชายอนุญาตให้ไว้ผมรองหวีเบอร์สอง น่าจะพอเหมาะสมนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon