Krukaroon: โครงการตรวจการใช้งบประมาณโรงเรียน

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2555

โครงการตรวจการใช้งบประมาณโรงเรียน


 ข้อมูลจาก  http://www.thairath.co.th/content/edu/2831 (13:08:12)


                  โดยความคิดเห็นส่วนตัว เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเพราะการใช้งบประมาณควรใช้ด้านการเรียนการสอนไม่ควรต่ำกว่า 50 เปอร์เซนต์  และสิ่งที่น่าตกใจหากเราใช้งบเพื่อการเรียนการสอนเพียง 10 %
ผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือควร วางมาตรการการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนเป็นการด่วน
ซึ่งจะป้องกันการคอรัปชั่นได้เป็นอย่างมาก  และที่สำคัญผลประโยชน์จะได้ตกแก่นักเรียนอย่างจริงจัง
ให้สมกับคำหวานที่พูดกันไม่หยุดหย่อน "เด็กเป็นสำคัญ"  ถ้าใช้งบเพื่อเด็กต่ำมากเกินไป มันก็ไม่ใช่ "เด็กเป็นสำคัญ"อีกต่อไป
                  การใช้จ่ายงบประมาณสมควรให้ครู และกรรมการสถานศึกษาได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ ในโครงการที่ต้องใช้จ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะโครงการที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก และ
งบประมาณที่มีผลผูกพันต่อเนื่องกับโรงเรียนต่อไปในกาลข้างหน้า ไม่ควรดำเนินการโดยลำพัง  เมื่อเกิดปัญหาขึ้นต่อไปใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
                 และไม่เป็นการสมควรที่จะเบียดบังเงินที่ควรทุ่มเทให้กับการเรียนการสอน ไปใช้ในด้านอื่น ๆ ที่ไม่ได้ช่วยส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวข้องกับ "การเรียน"ของนักเรียนแต่ประการใดเลย
                 เป็นอันว่าถ้า สสค.ทำได้ตามที่ได้แสดงเจตนาไว้  ก็ขออนุโมทนาสาธุ ด้วยคนหนึ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon